Ikinji Taryh 7:1—22

  • Ybadathana Ýehowanyň şöhratyndan dolýar (1—3)

  • Ybadathananyň açylyş dabarasy (4—10)

  • Ýehowa Süleýmanyň düýşüne girýär (11—22)

7  Süleýman doga edip bolan badyna+, gökden ot inip+, ýakma gurbanlygy bilen beýleki gurbanlyklary ýakdy. Ybadathanany Ýehowanyň şöhraty gaplap aldy+.  Ruhanylar Ýehowanyň öýüne girip bilmediler, sebäbi Ýehowanyň öýi Ýehowanyň şöhratyndan dolupdy+.  Halk ybadathananyň daş düşelen ýerinde durdy. Olar gökden ot gelip, ybadathana Ýehowanyň şöhratynyň inendigini görenlerinde, ýüzüni ýere berip, tagzym etdiler⁠-⁠de: «Ol ýagşydyr, wepaly söýgüsi* ebedidir» diýip, Ýehowa alkyş aýtdylar.  Patyşa tutuş halk bilen Ýehowanyň huzurynda gurbanlyk berdi+.  Süleýman 22 000 öküzi, 120 000 goýny gurbanlyk berdi. Süleýman patyşa we tutuş halk hak Hudaýyň öýüniň açylyş dabarasyny geçirdi+.  Ruhanylar ýerinde durdy, lewileriň hem elinde saz gurallary bardy. Şol saz gurallary Ýehowanyň şanyna aýdym aýdanlarynda+ çalýardylar. Dawut patyşa olary Ýehowa alkyş aýtmak üçin ýasapdy. Dawut: «Wepaly söýgüsi* ebedidir» diýip, olar* bilen Hudaýa alkyş aýdardy. Ruhanylar lewileriň öňünde surnaýy batly çalýardylar+, ysraýyllar bolsa aýak üstünde durdy.  Soňra Süleýman Ýehowanyň öýündäki howlynyň ortasyny mukaddes etdi. Ol ýakma gurbanlyklary+ we parahatlyk gurbanlyklaryň ýagyny howlynyň ortasynda ýakmaly boldy. Sebäbi Süleýmanyň misden ýasan gurbanlyk ojagyna*+ ýakma gurbanlyklary, galla sadakalary+ we gurbanlyklaryň ýagy sygmady+.  Süleýman ysraýyl halky bilen ýedi gün baýram etdi+. Lebo⁠-⁠hamatdan* tä Müsür jülgesine+ çenli aralykdan birgiden adam gelipdi.  Olar ýedi günläp gurbanlyk ojagynyň açylyş dabarasyny geçirdiler, ýedi günläp bolsa baýramçylyk bellediler. Sekizinji gün* uly baýram etdiler+. 10  Ýedinji aýyň 23⁠-⁠ne Süleýman halky öýli⁠-⁠öýüne iberdi. Olar Ýehowanyň Dawuda, Süleýmana we ysraýyl halkyna eden ýagşylyklaryna begenip, ýürekden şatlanyp, öýlerine gaýtdylar+. 11  Şeýlelikde, Süleýman Ýehowanyň öýüni we köşgüni gurup boldy+. Ol Ýehowanyň öýüni we köşgüni isleýşi ýaly edip gurdy+. 12  Gije Ýehowa Süleýmanyň düýşüne girip+, şeýle diýdi: «Seniň dogaňy eşitdim, guran öýüňde maňa gurban berler+. 13  Ýagmyr ýagmaz ýaly gökleri baglanymda, ekinleri ýalmap⁠-⁠ýuwudar ýaly çekirtge ýagdyranymda ýa⁠-⁠da halkymy mergi keseline duçar edenimde, 14  adymy göterýän halkym+ toba edip*+, maňa doga etse, meni agtaryp, erbet ýolundan dänse+, gökden olary eşidip, günäsini geçerin, topragy ýene⁠-⁠de hasylly ederin+. 15  Şu öýde edilýän dogalary ünsli diňlärin, gözden salmaryn+. 16  Guran öýüňi mukaddes etdim, ol hemişe adymy göterer+. Öýi hiç wagt gözden salmaryn, aladasyny ederin+. 17  Eger sen kakaň Dawut ýaly, ähli tabşyryklarymy berjaý edip, kanunlaryma we hökümlerime gulak assaň+, 18  kakaň Dawuda: „Ysraýylda hemişe seniň nesliň höküm sürer“+ diýip baglaşan ähtimi+ berjaý ederin, seniň tagtyňy hiç wagt sarsdyrmaryn+. 19  Emma siz ýolumdan ýöremeseňiz, kanunlarymy, tabşyryklarymy ýerine ýetirmän, başga taňrylara tagzym edip, sežde edip başlasaňyz+, 20  ysraýyllary mülk edip beren ýurdumdan köki bilen sogrup taşlaryn+. Adym üçin mukaddes eden öýümi gözümiň alnyndan aýraryn, başga halklaryň gepine goýup*, ile gülki ederin+. 21  Meniň üçin guran öýüň harabaçylyga öwrüler, deňinden geçenler aňk⁠-⁠taňk bolup+: „Ýehowa ýurdy, öýüni näme üçin beýtdikä?“+ diýer. 22  Şonda: „Ysraýyl halky ata⁠-⁠babalaryny Müsürden çykaran Ýehowa+ Hudaýy taşlap+, başga taňrylara sygyndy, olara tagzym edip, sežde etdi+. Şonuň üçin Hudaý olaryň başyna betbagtçylyk getirdi“+ diýerler».

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Lewiler göz öňünde tutulýan bolmagy mümkin.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: Hamatyň girelgesinden.
Baýramçylygyň ertesi ýa⁠-⁠da 15⁠-⁠nji gün.
Sözme⁠-⁠söz: özüni kiçeldip.
Sözme⁠-⁠söz: dilinde nakyl bolar ýaly edip.