Ikinji Taryh 4:1—22

  • Gurbanlyk ojagy, howuz we legenler (1—6)

  • Şemdanlar, stollar we howlular (7—11a)

  • Ybadathananyň gurluşygy (11b—22)

4  Ol misden gurbanlyk ojagyny*+ ýasady. Ojagyň uzynlygy 20 tirsek*, ini 20 tirsek, beýikligi 10 tirsekdi.  Ol misi eredip, howuz*+ hem ýasady. Howuz tegelekdi, bir gyrasyndan beýleki gyrasyna çenli 10 tirsekdi, beýikligi 5 tirsek, daşyny hem ýüp bilen ölçäniňde 30 tirsekdi+.  Howzuň erňeginde* her tirsek aralykda on⁠-⁠ondan iki setir ýabany garpyzyň şekili+ bardy. Olar howzuň daşyna aýlanyp durdy. Olar howuz bilen birlikde guýlup ýasalypdy.  Howuz misden ýasalan 12 öküziň+ üstünde durdy. Üç öküz demirgazyga, üç öküz günbatara, üç öküz günorta, üç öküz bolsa gündogara seredip durdy. Howuz öküzleriň üstünde goýlupdy, olaryň yzky aýaklary howzuň aşagynda galýardy.  Howzuň galyňlygy dört barmakdy*, agzy käsäniň agzy ýalydy we çigildem gülüniň şekilinde ýasalypdy. Howzuň içine 3 000 çelek* suw sygýardy.  Soňra ol on legen ýasady. Olaryň bäşisini ybadathananyň sag tarapynda, bäşisini çep tarapynda goýdy+. Legendäki suwa ýakma gurbanlyklary üçin ulanylýan zatlary ýuwmalydy+. Howuzdaky suwa bolsa ruhanylar el⁠-⁠aýagyny ýuwmalydy+.  Ol berlen çyzga görä+, on sany altyn şemdan+ ýasap, bäşisini ybadathananyň sag tarapynda, bäşisini çep tarapynda goýdy+.  Şeýle⁠-⁠de on sany stol ýasap, bäşisini ybadathananyň sag tarapynda, bäşisini çep tarapynda goýdy+. Ol 100 sany altyn tabak hem ýasady.  Soňra ruhanylaryň+ howlusyny+ we uly howlyny+ gurdy. Howlular üçin gapylary ýasap, olary mise gaplady. 10  Howzy bolsa ybadathananyň sag tarapynda, ýagny günorta⁠-⁠gündogarynda goýdy+. 11  Huram başga⁠-⁠da gaplary, pilçeleri we tabaklary ýasady+. Ol hak Hudaýyň öýünde Süleýman patyşanyň tabşyran ähli işlerini tamamlady+. 12  Huram iki sütüni+, olaryň depesindäki käse şekilli täçleri, olary bezemek üçin iki sany zynjyrly tory+, 13  sütünleriň depesindäki käse şekilli täçleri+ bezemek üçin, şol torlara iki setir edip dakar ýaly 400 sany naryň şekilini+, 14  on arabany, olaryň üstündäki on legeni+, 15  howzy we onuň aşagyndaky 12 öküzi+, 16  gaplary, pilçeleri, çarşaklary*+ we Ýehowanyň öýi üçin Süleýman patyşanyň aýdan başga⁠-⁠da gap⁠-⁠gaçlaryny ýasady. Huramabyp+ olaryň ählisini ýalpyldawuk misden ýasapdy. 17  Patyşa olary Iordan düzlüginde, Sukot+ bilen Zeredanyň aralygynda toýun galyplara guýup ýasatdy. 18  Süleýmanyň ýasadan gap⁠-⁠gaçlary örän köpdi. Olary ýasamak üçin näçe misiň gidendigi belli däldi+. 19  Süleýman hak Hudaýyň öýi üçin gerek zatlary+: altyn ojagy*+, hödür çörek goýulýan stollary+, 20  sap altyndan şemdanlary+ we şemleri ýasady. Şemler içki otagyň öňünde ýakylmalydy. 21  Ol şemdanyň güllerini, şemlerini we gysgyçlaryny sap altyndan ýasady. 22  Ot söndürgiçleri, tabaklary, käseleri, külatarlary hem sap altyndan ýasady. Ybadathananyň girelgesini, iň mukaddes otagyň we ybadathananyň esasy binasynyň gapylaryny+ hem altyndan ýasady+.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: deňiz.
Ýa⁠-⁠da: agzynyň aşagynda.
Ýa⁠-⁠da: ýabaklary.
Sözlüge serediň.