Ikinji Taryh 30:1—27

  • Hizkiýa Pasha baýramyny belleýär (1—27)

30  Hizkiýa Ysraýyl Hudaýy Ýehowanyň şanyna Pasha baýramyny bellemek+ isledi. Ol tutuş Ysraýyla+ we Ýahuda, efraýym we manaşa taýpalaryna+ çenli hat iberip, olary Iýerusalime, Ýehowanyň öýüne çagyrdy.  Emma patyşa, han⁠-⁠begler we Iýerusalim ilaty Pasha baýramyny ikinji aýda+ bellemegi makul bildi.  Ruhanylaryň hemmesi özüni tämizlemändi+, halk hem Iýerusalime ýygnanyp ýetişmändi, şonuň üçin baýramçylygy wagtynda+ geçirip bilmediler.  Patyşa⁠-⁠da, bütin jemagat⁠-⁠da şeýle karara gelipdi.  Olar Beýer⁠-⁠şebadan tä Dana+ çenli tutuş Ysraýyla jar çekdirip, bütin halky Ysraýyl Hudaýy Ýehowanyň şanyna Pasha baýramyny bellemek üçin Iýerusalime çagyrdylar. Sebäbi baýramçylygy Kanunda ýazylyşy ýaly tutuş halk bolup bellemändiler+.  Çaparlar patyşanyň buýrugyny berjaý etdiler. Olar patyşanyň we han⁠-⁠begleriň haty bilen tutuş Ysraýyla we Ýahuda aýlanyp, şeýle jar çekdiler: «Eý ysraýyllar, Ybraýymyň, Yshagyň we Ysraýylyň Hudaýy Ýehowa dolanyň! Şonda ol sizi kabul eder*. Halkyň arasyndan diňe siz Assiriýa patyşalarynyň elinden ölmän galdyňyz+.  Ata⁠-⁠babalaryňyz we doganlaryňyz ýaly bolmaň! Olar ata⁠-⁠babalarynyň Hudaýy Ýehowa biwepalyk etdiler. Hudaý hem olaryň başyna betbagtçylyk getirdi, muňa özüňizem şaýat+.  Ata⁠-⁠babalaryňyz ýaly kesir bolmaň!+ Ýehowa tabyn boluň, ebedilik mukaddes eden öýüne+ gelip, Ýehowa Hudaýyňyza hyzmat ediň. Şonda Hudaýyň gazaby sizden sowlar+.  Ýehowa dolansaňyz, doganlaryňyzy we ogullaryňyzy ýesirlige äkiden duşmanlaryň haýpy gelip+, olary yzyna ugradar+. Ýehowa rehim⁠-⁠şepagatly*, geçirimli Hudaýdyr+, oňa dolansaňyz, ol sizi kabul eder*»+. 10  Çaparlar Efraýym we Manaşa+ topragyna şäherme⁠-⁠şäher aýlanyp, Zebuluna çenli bardylar. Emma adamlar ýaňsylap, olaryň üstünden güldüler+. 11  Ýöne aşer, manaşa we zebulun taýpasyndan käbir adamlar tabşyryga gulak asyp*, Iýerusalime geldi+. 12  Hak Hudaýyň kömegi bilen, Ýahuda ilaty⁠-⁠da patyşanyň we han⁠-⁠begleriň Ýehowanyň sözi esasynda beren tabşyrygyny agzybirlikde ýerine ýetirdiler. 13  Ikinji aýda+ Petir baýramyny bellemek+ üçin Iýerusalime birgiden adam ýygnandy. Baýramçylyga gelenleriň hetdi⁠-⁠hasaby ýokdy. 14  Olar Iýerusalimdäki ýalan taňrylaryň gurbanlyk ojaklaryny*+ we tütetgi ojaklaryny*+ aýryp, Kidron jülgesine zyňdylar. 15  Ikinji aýyň 14⁠-⁠ne Pasha gurbanlygyny soýdular. Ruhanylar we lewiler üýtgeşik zat etmändigine utanyp, özlerini tämizlediler⁠-⁠de, Ýehowanyň öýüne ýakma gurbanlyklaryny getirdiler. 16  Olar hak Hudaýyň guly Musanyň kanunyna görä borjuny ýerine ýetirdiler. Ruhanylar lewileriň getiren gurbanlyklarynyň ganyny alyp, gurbanlyk ojagyna sepdiler+. 17  Emma ýygnanan jemagatyň arasynda özüni tämizlemedik adamlar kändi. Tämizlenmedik adamlary+ Ýehowanyň öňünde mukaddes etmek üçin, lewilere Pasha gurbanlyklary soýmak tabşyryldy. 18  Adamlaryň köpüsi, esasan⁠-⁠da, efraýym, manaşa+, ysahar we zebulun taýpasy Kanunda ýazylyşy ýaly tämizlenmese⁠-⁠de, Pasha gurbanlygyndan iýdiler. Hizkiýa olar üçin doga edip: «Mähriban Ýehowa+, olaryň günäsini geç! 19  Mukaddes baýramçylyk üçin özlerini tämizlemese⁠-⁠de+, hak Hudaýa, ata⁠-⁠babalarynyň Hudaýy Ýehowa gulluk etmegi ýüregine düwen+ adamlara rehim et» diýdi. 20  Ýehowa Hizkiýanyň dogasyny eşidip, halkyň günäsini geçdi*. 21  Şeýlelikde, ysraýyllar ýedi günläp Iýerusalimde şatlyk⁠-⁠şowhun bilen+ Petir baýramyny bellediler+. Lewiler we ruhanylar bolsa her gün Ýehowanyň şanyna joşup saz çalyp, Ýehowany şöhratlandyrýardy+. 22  Hizkiýa Ýehowa edýän gullugyna çynlakaý seredýän* lewileri öwüp ruhlandyrdy. Olar baýramçylygyň ýedi güni+ hem iýip⁠-⁠içip, parahatlyk gurbanlyklary+ hödürläp, ata⁠-⁠babalarynyň Hudaýy Ýehowa alkyş aýtdylar. 23  Soňra halk ýene⁠-⁠de ýedi günläp baýramçylyk bellemegi makul bildi. Olar ýene ýedi gün şatlyk⁠-⁠şowhun bilen baýramçylyk bellediler+. 24  Ýahuda patyşasy Hizkiýa halk üçin 1 000 öküz we 7 000 goýun sadaka berdi, han⁠-⁠begler bolsa 1 000 öküz we 10 000 goýun berdiler+. Ruhanylaryň köpüsi özüni tämizläpdi+. 25  Ruhanylar, lewiler, Ýahuda we Ysraýyl ilaty+, Ysraýyldan gelen we Ýahudada ýaşaýan gelmişekler+ uly şatlyk⁠-⁠şowhun etdiler. 26  Iýerusalimde şatlyk⁠-⁠şagalaň boldy, Ysraýyl patyşasy Dawudyň ogly Süleýmanyň döwründen bäri Iýerusalimde şeýle baýram edilmändi+. 27  Soňra lewi ruhanylary turup, halka ak pata berdiler+. Olaryň doga⁠-⁠dilegleri göklere, Hudaýyň mukaddes mekanyna baryp ýetdi, Hudaý olary eşitdi.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: size tarap öwrüler.
Ýa⁠-⁠da: mähirli; duýgudaş.
Ýa⁠-⁠da: ýüzüni sowmaz.
Ýa⁠-⁠da: boýun egip; özüni kiçeldip.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: halky sagaltdy.
Ýa⁠-⁠da: gullugyny paýhasly ýerine ýetirýän.