Ikinji Taryh 28:1—27

  • Ýahuda patyşasy Ahaz (1—4)

  • Siriýalylardan we ysraýyllardan ýeňlen halk (5—8)

  • Odet pygamberiň ysraýyllara duýduryşy (9—15)

  • Ýahudanyň abraýdan düşmegi (16—19)

  • Ahazyň butparazlygy we ölümi (20—27)

28  Ahaz+ 20 ýaşynda patyşa bolup, Iýerusalimde 16 ýyl höküm sürdi. Ol atasy Dawut ýaly, Ýehowanyň öňünde dogry işleri etmedi+.  Gaýtam Ysraýyl patyşalarynyň ýolundan ýöräp+, Bagalyň guýma butlaryny⁠-⁠da ýasady+.  Ol Ýehowanyň ýurtdan kowup çykaran halklarynyň nejis işlerine baş goşdy+, Hennem oglunyň jülgesinde* gurban berip, hatda ogullaryny hem otda ýakdy+.  Şeýle⁠-⁠de ol seždegählerde*+, baýyrlarda we her bir uly agajyň aşagynda+ gurbanlyk ýakýardy.  Şol sebäpli Ýehowa Hudaý Ahazy Siriýa patyşasynyň eline berdi+. Siriýalylar Ahazy ýeňip, halkynyň köpüsini Damasga ýesirlige äkitdiler+. Hudaý Ahazy Ysraýyl patyşasynyň eline⁠-⁠de berdi. Ol bolsa Ahaz bilen halkynyň başyna betbagtçylyk getirdi.  Remalyň ogly Pekas+ bir günde Ýahudanyň 120 000 gaýduwsyz esgerini öldürdi, sebäbi olar ata⁠-⁠babalarynyň Hudaýy Ýehowadan ýüz öwrüpdi+.  Efraýymlaryň edermen esgeri Zikri bolsa şazada Maseýany, baş wezir* Azrykamy we patyşanyň weziri Alkanany öldürdi.  Ysraýyllar ýahudalaryň aýallaryny, ogul⁠-⁠gyzlaryny, jemi 200 000 adamy ýesir aldylar. Birgiden olja hem alyp, Samariýa+ äkitdiler.  Şol ýerde Ýehowanyň Odet diýen pygamberi bardy. Ol Samariýa gelýän goşunyň öňünden çykyp: «Ata⁠-⁠babalaryňyzyň Hudaýy Ýehowa Ýahuda halkyna gaharlanyp, siziň eliňize berdi+. Siz olary wagşylyk bilen gyrdyňyz, zalymlygyňyz göge baryp ýetdi. 10  Indi bolsa Ýahuda we Iýerusalim ilatyny gul⁠-⁠gyrnak etjek bolýaňyz+. Sizem Ýehowa Hudaýyň öňünde günäkär dälmi näme? 11  Meni diňläň⁠-⁠de, doganlaryňyzdan alan ýesirleriňizi yzyna iberiň, Ýehowanyň size gahary gelýär» diýdi. 12  Şonda efraýymlaryň baştutanlaryndan Ýehohananyň ogly Azarýa, Meşlemotyň ogly Bereketýar, Şalumyň ogly Ýehizkiýa we Hadlaýyň ogly Emasa söweşden gelýän esgerleriň öňünde durup: 13  «Ýesirleri şähere salmaň. Bizi Ýehowanyň öňünde günäkär etjek bolýaňyzmy? Öňki günälerimizi az görýäňizmi? Şonsuzam⁠-⁠a Hudaýyň ysraýyllara gahar⁠-⁠gazaby lowlap dur» diýdiler. 14  Esgerler getiren ýesirlerini, oljalaryny+ han⁠-⁠beglere we halka tabşyrdylar. 15  Halkyň arasyndan bellenen adamlar ýerinden turup, ýesirleriň eşigi ýoklaryna oljadan egin⁠-⁠eşik we çaryk berdiler. Iýip⁠-⁠içer ýaly zat, endamyna çalar ýaly ýag hem berdiler. Ysgyndan gaçanlary eşeklere mündürip, ählisini palma agaçly Ýerihon şäherine, doganlarynyň ýanyna äkitdiler. Soňra Samariýa dolandylar. 16  Şol wagtlar Ahaz patyşa kömek sorap, Assiriýa patyşalaryna ýüz tutdy+. 17  Edomlylar ýene⁠-⁠de Ýahuda çozup, ýesir alyp gitdiler. 18  Piliştliler+ hem Ýahudanyň Şepeladaky+ we Negepdäki şäherlerine çozup, Beýtşemeşi+, Aýalony+, Gederoty, Sokony we daş⁠-⁠töweregindäki galalary, Timnahy+ we daş⁠-⁠töweregindäki galalary, Gimzony we daş⁠-⁠töweregindäki galalary basyp aldylar. 19  Ýehowa Ysraýyl patyşasy Ahaz sebäpli, Ýahudany abraýdan düşürdi, sebäbi Ahaz ýahudalary ýoldan çykaryp, Ýehowa garşy agyr günäleri* etdiripdi. 20  Assiriýa patyşasy Tilgatpilneser+ Ahaza kömek etmegiň deregine, oňa garşy çykyp, sütem edip başlady+. 21  Şonda Ahaz Ýehowanyň öýündäki, köşkdäki+ we han⁠-⁠begleriň öýündäki ähli zady alyp, Assiriýa patyşasyna sowgat⁠-⁠serpaý iberdi, ýöne munuň peýdasy bolmady. 22  Ahaz kyn güne düşse⁠-⁠de, Ýehowanyň öňünde has agyr günäleri etdi. 23  Ol: «Siriýanyň taňrylary patyşalaryna kömek edýär, olara gurban bersem, maňa⁠-⁠da kömek eder»+ diýip, öz üstünden ýeňiş gazanan+ Damask taňrylaryna gurban berip başlady+. Olar bolsa Ahazy⁠-⁠da, ysraýyl halkyny⁠-⁠da heläkçilige uçratdylar. 24  Ahaz hak Hudaýyň öýündäki gap⁠-⁠gaçlary ýygnatdy. Ol hak Hudaýyň öýüniň gap⁠-⁠gaçlaryny bölekledi+, Ýehowanyň öýüniň gapylaryny ýapdy+, Iýerusalimiň her köçesinde gurbanlyk ojaklary* gurdy. 25  Ýahudanyň şäherlerinde hem ýalan taňrylara gurban bermek üçin seždegähleri gurdy+. Şeýdip, ol ata⁠-⁠babalarynyň Hudaýy Ýehowanyň göwnüne degdi. 26  Ahazyň durmuşynda bolan başga⁠-⁠da wakalar, eden işleri Ýahuda we Ysraýyl patyşalarynyň kitabynda başdan⁠-⁠aýak ýazylandyr+. 27  Soňra Ahaz aradan çykyp, Iýerusalimde jaýlandy, ýöne ony Ysraýyl patyşalarynyň mazarynda goýmadylar+. Ahazyň ýerine ogly Hizkiýa patyşa boldy.

Çykgytlar

Sözlüge serediň: Jähennem.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: köşk dolandyryjy.
Ýa⁠-⁠da: biwepalyk.
Sözlüge serediň.