Ikinji Taryh 25:1—28

  • Ýahuda patyşasy Amazýa (1—4)

  • Edomlylar bilen söweş (5—13)

  • Butparaz Amazýa (14—16)

  • Ysraýyl patyşasy Ýehoýaş bilen söweş (17—24)

  • Amazýa aradan çykýar (25—28)

25  Amazýa 25 ýaşynda patyşa bolup, Iýerusalimde 29 ýyl höküm sürdi. Ejesi Ýehoýadan iýerusalimlidi+.  Amazýa Ýehowanyň öňünde dogry işleri etse⁠-⁠de, Hudaýa bütin ýüregi bilen gulluk etmeýärdi.  Amazýa patyşalygy berkidensoň, kakasyny öldüren hyzmatkärleri öldürdi+.  Emma ol Ýehowanyň Musa pygamber arkaly beren kanunynda: «Atalar ogullarynyň etmişi üçin, ogullar hem atalarynyň etmişi üçin öldürilmesin. Her kim öz eden günäsi üçin öldürilmelidir»+ diýip tabşyryşy ýaly, olaryň ogullaryny öldürmedi.  Soňra Amazýa ähli ýahudalary ýygnady. Ýahuda we benýamin taýpalaryny tireleri boýunça bölüp, hersini öz müňbaşylary we ýüzbaşylary bilen duruzdy+. Olaryň 20 ýaşdan ýokary erkeklerini+ hasaba aldy. Şonda naýza we uly galkan göterip, goşunda gulluk edip biljek 300 000 edermen* esger çykdy.  Amazýa 100 batman* kümşe Ysraýylyň 100 000 gaýduwsyz esgerini hakyna tutdy.  Emma hak Hudaýyň guly gelip: «Patyşahym, ysraýyl esgerlerini söweşe äkitme, sebäbi Ýehowa ysraýyllary, efraýymlaryň hiç birini goldamaýar+.  Hak Hudaý seni duşmanlaryň eline bermez ýaly, söweşe özüň git. Gorkma, batyrgaý bol, Hudaýyň saňa kömek etmäge⁠-⁠de, seni duşmanlaryň eline bermäge⁠-⁠de güýji ýetýändir»+ diýdi.  Amazýa bolsa: «Ysraýyl esgerlerine 100 batman kümüş berdim ahyryn» diýdi. Hak Hudaýyň guly: «Ýehowa saňa has köp zat berer»+ diýdi. 10  Amazýa Efraýymdan gelen esgerleri yzyna ugratdy. Emma olar ýahudalara gaharlandylar, gahar⁠-⁠gazap bilen ýurduna dolandylar. 11  Amazýa dogumlanyp, goşuny bilen Duz jülgesine+ gitdi⁠-⁠de, Segiriň+ 10 000 adamyny gyrdy. 12  Ýahudalar 10 000 adamy diriligine ele salyp, olary gaýadan aşak zyňdylar. Olar bölek⁠-⁠bölek boldy. 13  Emma Amazýanyň söweşe äkitmän, yzyna iberen esgerleri+ Ýahudanyň şäherlerine çozup, Samariýadan+ tä Beýthorona+ çenli 3 000 adamy öldürdiler we birgiden olja aldylar. 14  Amazýa edomlylary derbi⁠-⁠dagyn edip geldi. Emma ol Segiriň taňrylaryny alyp gaýtdy. Olary hudaý hasaplap+, sežde etdi, gurban berdi. 15  Şonda Ýehowanyň Amazýa gahary gelip, ýanyna pygamberini iberdi. Pygamber: «Sen näme üçin halkyny gorap bilmedik taňrylara sežde edýäň?»+ diýdi. 16  Ol heniz gepläp durka, patyşa: «Kes sesiňi!+ Patyşa maslahat berer ýaly, sen kim bolupsyň?+ Ýene bir agyz gepläýseň, janyňy alaryn!» diýdi. Şonda pygamber: «Butlara sežde edip, maslahatyma gulak asmandygyň üçin, Hudaý seni heläk eder»+ diýdi⁠-⁠de, sesini çykarman durdy. 17  Ýahuda patyşasy Amazýa maslahatçylaryna geňeşip, Ysraýyl patyşasyna, Ýehuwyň agtygy, Ýehogahazyň ogly Ýehoýaşa: «Gel, güýç synanyşaly»+ diýip habar ýollady. 18  Ysraýyl patyşasy Ýehoýaş bolsa Ýahuda patyşasy Amazýa şeýle jogap berdi: «Liwanyň ýandagy Liwanyň kedr agajyna: „Gyzyňy ogluma bersene“ diýip, sawçy iberipdir. Emma Liwanyň ýyrtyjy haýwany şol ýandagy depeläp geçipdir. 19  „Edomlylary derbi⁠-⁠dagyn etdim“+ diýip, özüňe göwnüň ýetýändir, şöhrat gazanasyň gelýändir. Ýöne öýüňde otursaň gowy bolar. Başyňa bela satyn almak nämä gerek? Ýahudany hem özüň bilen ýok etjek bolýaňmy?» 20  Emma Amazýa gulak asmady+, sebäbi şeýle bolmagyna hak Hudaý ýol beripdi. Edomyň taňrylaryna sežde edendigi üçin+, Hudaý olary duşmanlaryň eline berjek bolýardy+. 21  Şonda Ysraýyl patyşasy Ýehoýaş söweşe çykdy. Ol Ýahudanyň Beýtşemeş+ şäherinde Ýahuda patyşasy Amazýa bilen söweşdi. 22  Ýahudalar ysraýyllardan ýeňlip, öýli⁠-⁠öýüne gaçdylar. 23  Ysraýyl patyşasy Ýehoýaş Ýahuda patyşasyny, Ýehogahazyň* agtygy, Ýehoýaşyň ogly Amazýany Beýtşemeşde ele salyp, Iýerusalime äkitdi. Ýehoýaş Efraýym derwezesinden+ Burç derwezesine+ çenli Iýerusalimiň diwarynyň 400 tirsek* aralygyny ýumurdy. 24  Ol Abytedomyň gözegçiliginde* hak Hudaýyň öýünde we köşgüň hazynalarynda+ goýlan altyn⁠-⁠kümüşleri, gap⁠-⁠gaçlary aldy. Ýesir alan adamlaryny hem Samariýa äkitdi. 25  Ysraýyl patyşasy Ýehogahazyň+ ogly Ýehoýaş+ aradan çykypdy. Ýahuda patyşasy Ýehoýaşyň ogly Amazýa+ bolsa ýene 15 ýyl ýaşady. 26  Amazýanyň durmuşynda bolan başga⁠-⁠da wakalar Ýahuda we Ysraýyl patyşalarynyň kitabynda başdan⁠-⁠aýak ýazylandyr. 27  Amazýa Ýehowanyň ýolundan ýüz öwrenden soň, Iýerusalimde Amazýa garşy dildüwşük guradylar+, ol hem Lakyşa gaçyp gitdi. Emma yzyndan adam iberip, ony öldürdiler. 28  Jesedini atly arabada getirip, Ýahuda şäherinde, ata⁠-⁠babalarynyň ýanynda jaýladylar.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: tälim berlen.
Ahazýa hem diýilýär.
Başga manysy: Abytedom bilen.