Ikinji Taryh 22:1—12

  • Ýahuda patyşasy Ahazýa (1—9)

  • Atalýa tagta çykýar (10—12)

22  Iýerusalimiň ilaty Ýehoramyň ýerine körpe ogly Ahazýany patyşa belledi. Araplar bilen Ýahuda düşelgesine çozan talaňçylar Ýehoramyň uly ogullaryny öldüripdi+. Şeýlelikde, Ýehoramyň ogly Ahazýa Ýahudanyň patyşasy boldy+.  Ahazýa 22 ýaşynda patyşa bolup, Iýerusalimde bir ýyl höküm sürdi. Ejesi Atalýa+ Omranyň+ agtygydy*.  Ahazýa hem Ahabyň maşgalasynyň ýolundan ýöredi+. Ol ejesiniň maslahatyna gulak asyp, erbet işleri edýärdi.  Kakasy ýogalansoň, Ahabyň öýündäkiler Ahazýa gep berip, Ýehowanyň öňünde erbet işleri etdirdiler. Şol sebäpli Ahazýa heläkçilige uçrady.  Ahazýa olaryň maslahatyna eýerip, Ysraýyl patyşasy Ahabyň ogly Ýehoram bilen Ramot⁠-⁠gileada+ gidip, Siriýa patyşasy Hazaýyl+ bilen söweşdi. Şonda ýaýçylar Ýehoramy ýaraladylar.  Ýehoram patyşa Ramada Siriýa patyşasy Hazaýyl+ bilen söweşende alan ýaralaryny bejertmek üçin Ýizregele+ dolandy. Şonda Ýahuda patyşasy Ýehoramyň+ ogly Ahazýa* Ahabyň ogly Ýehoramyň+ hal⁠-⁠ýagdaýyny soramak üçin Ýizregele bardy, sebäbi ol agyr ýaralanypdy+.  Emma Hudaý Ahazýany Ýehoramyň ýanyna getirip, başyna betbagtçylyk inderdi. Ahazýa Ýehoram bilen Nimşiniň agtygy* Ýehuwyň+ ýanyna gitdi. Ýehowa Ýehuwa Ahabyň öý⁠-⁠içerisini ýok etmegi tabşyrypdy+.  Ýehuw Ahabyň öý⁠-⁠içerisine çykarylan hökümi ýerine ýetirip başlady. Bir gün ol Ahazýa hyzmat eden Ýahudanyň han⁠-⁠beglerine we Ahazýanyň doganlarynyň ogullaryna duşup, olary öldürdi+.  Soňra ol Ahazýanyň gözlegine çykdy. Ahazýany Samariýada gizlenip ýören ýerinden tapyp, Ýehuwyň ýanyna getirdiler. Olar ony öldürip+: «Her näme⁠-⁠de bolsa, ol Ýehowa bütin ýüregi bilen gulluk eden Ýehoşapatyň+ agtygy» diýip jaýladylar. Şeýlelikde, Ahazýanyň neslinden patyşalygy dolandyryp biljek adam galmady. 10  Ahazýanyň ejesi Atalýa+ oglunyň ölendigini eşiden badyna, Ýahudanyň şa tagtynyň mirasdüşerlerini gyryp başlady+. 11  Emma patyşanyň gyzy Ýehoşabet Ahazýa patyşanyň Ýehoýaş+ atly ogluny alyp gaçyp, enekesi bilen bir otagda* gizledi. Ýehoram+ patyşanyň gyzy Ýehoşabet Ýehoýada+ ruhanynyň aýalydy, Ahazýanyň bolsa uýasydy. Ýehoşabet çagany Atalýadan gizläp, diri galdyrdy+. 12  Çagany alty ýyllap hak Hudaýyň öýünde gizläp sakladylar. Şol wagt ýurtda Atalýa höküm sürýärdi.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: gyzydy.
Käbir ýewreý golýazmalarynda Azarýa.
Sözme⁠-⁠söz: ogly.
Sözme⁠-⁠söz: ýatylýan otagda.