Ikinji Taryh 18:1—34

  • Ýehoşapat Ahap bilen guda bolýar (1—11)

  • Mikhaýyň pygamberligi (12—27)

  • Ahabyň Ramot⁠-⁠gileadda wepat bolmagy (28—34)

18  Ýehoşapat juda baýap, at⁠-⁠abraýy artdy+. Emma ol Ahap bilen guda boldy+.  Birnäçe ýyldan ol Ahabyň ýanyna Samariýa gitdi+. Şonda Ahap Ýehoşapat bilen adamlary üçin birgiden goýun we öküz soýdy*. Ahap ony özi bilen Ramot⁠-⁠gileada+ söweşe gitmäge yrdy.  Ysraýyl patyşasy Ahap Ýahuda patyşasy Ýehoşapata: «Sen meniň bilen Ramot⁠-⁠gileada gitjekmi?» diýdi. Ol: «Elbetde, giderin. Nökerlerim⁠-⁠de, atlarym⁠-⁠da seniňki» diýdi.  Ýöne Ýehoşapat Ysraýyl patyşasyna: «Gel, ilki Ýehowadan soraly»+ diýdi.  Şonda Ysraýyl patyşasy 400 pygamberi ýygnap: «Ramot⁠-⁠gileada çozalymy ýa ýok?» diýip sorady. Olar: «Çoz, hak Hudaý ony eliňe berer» diýdiler.  Şonda Ýehoşapat: «Bärde Ýehowanyň başga pygamberi ýokmy?+ Bar bolsa, ondan hem sorap göreli»+ diýdi.  Ysraýyl patyşasy: «Ýehowanyň ýene bir pygamberi bar+, ol Imlanyň ogly Mikhaý. Ýöne men ony ýigrenýärin, ol hiç haçan men hakda gowy zat aýdanok, hemişe erbet zat aýdýar»+ diýdi. Emma Ýehoşapat: «Goýsana, beý diýmek patyşa gelişmez» diýdi.  Ysraýyl patyşasy wezirini çagyryp: «Haýal etmän Imlanyň ogly Mikhaýy alyp gel»+ diýdi.  Samariýanyň derwezesiniň öňünde bir harman bardy. Ysraýyl patyşasy we Ýahuda patyşasy Ýehoşapat şol harmanda şa lybasyny geýip, tagtda otyrdy. Ähli pygamberler bolsa olaryň öňünde pygamberlik edýärdi. 10  Kenaganyň ogly Sadykýar demirden şahlary ýasady. Ol patyşa: «Ýehowa şeýle diýýär: „Sen siriýalylary şular bilen süsüp, gyryp taşlarsyň“» diýdi. 11  Beýleki pygamberlerem: «Ramot⁠-⁠gileada çoz, hökman ýeňiş gazanarsyň+. Ýehowa ony eliňe berer» diýip, şol bir zady pygamberlik edýärdi. 12  Çapar Mikhaýyň ýanyna baryp: «Ähli pygamberler patyşa gowy zat aýdýar. Senem, gaýrat edip, şolar ýaly+ gowy zat aýt»+ diýdi. 13  Emma Mikhaý: «Ýehowa diri şaýatdyr, Hudaýym näme diýse, şony aýdaryn»+ diýdi. 14  Soňra ol patyşanyň huzuryna geldi. Patyşa: «Mikhaý, hany aýt, Ramot⁠-⁠gileada çozaýynmy ýa ýok?» diýip sorady. Mikhaý: «Hawa, çoz, hökman ýeňiş gazanarsyň. Olar eliňize berler» diýdi. 15  Şonda patyşa: «Ýehowanyň adyndan gepläniňde, diňe hakykaty aýt diýip, saňa ýene näçe gezek ant içirmeli?» diýdi. 16  Mikhaý şeýle jogap berdi: «Men ysraýyllaryň daglarda çopansyz goýunlar ýaly+, dyr⁠-⁠pytrak bolup ýörenini gördüm. Ýehowa hem: „Indi halkyň baştutany ýok. Goý, olar sag⁠-⁠aman öýli⁠-⁠öýüne gaýtsyn“ diýdi». 17  Şonda Ysraýyl patyşasy Ahap Ýehoşapata ýüzlenip: «Men saňa aýtdym⁠-⁠a, ol hiç haçan men hakda gowy zat aýdanok, diňe erbet zat aýdýar»+ diýdi. 18  Mikhaý bolsa: «Onda Ýehowanyň sözüni diňläň. Görsem, Ýehowa tagtda otyr+, gökleriň ähli goşuny+ sag hem çep tarapynda dur+. 19  Ýehowa: „Ysraýyl patyşasy Ahap Ramot⁠-⁠gileada gidip, heläk bolar ýaly, kim ony aldawa salyp biler?“ diýdi. Şonda perişdeleriň hersi bir zat diýdi. 20  Soňra bir perişde*+ öňe çykyp, Ýehowanyň huzurynda durdy⁠-⁠da: „Men Ahaby aldawa salaryn“ diýdi. Ýehowa: „Nädip?“ diýip sorady. 21  Ol bolsa: „Men gidip, onuň ähli pygamberlerine ýalan sözlederin*“ diýdi. Hudaý: „Git⁠-⁠de, aýdyşyň ýaly et. Sen muny başararsyň, Ahaby aldawa salyp bilersiň“ diýdi. 22  Ine, şeýdibem, Ýehowa ähli pygamberleriňe ýalan sözletdi*+. Aslynda, Ýehowa seniň başyňa betbagtçylyk getirjek bolýar» diýdi. 23  Şonda Kenaganyň ogly Sadykýar+ Mikhaýyň+ ýanyna bardy⁠-⁠da, ýüzüne şarpyk çalyp+: «Indi Ýehowanyň ruhy menden aýrylyp, sen arkaly gepleýär diýjek bolýaňmy?»+ diýdi. 24  Mikhaý: «Sen öýüňe girip, gizlenen günüň muňa düşünersiň» diýip jogap berdi. 25  Şonda Ysraýyl patyşasy: «Mikhaýy tutuň⁠-⁠da, şäher häkimi Amon bilen şazada Ýowaşyň ýanyna äkidip, 26  olara: „Patyşanyň buýrugy şeýle diýiň: „Mikhaýy zyndana salyň⁠-⁠da+, tä yzyma sag⁠-⁠aman gelýänçäm, açlykdan ölmez ýaly, çörek bilen suw beriň“» diýdi. 27  Mikhaý: «Eger sen sag⁠-⁠aman gaýdyp gelseň, Ýehowanyň men arkaly geplemedigi bolsun»+ diýdi. Soňra ol: «Eý jemagat, sizem muny eşidip goýuň!» diýdi. 28  Şeýlelikde, Ysraýyl patyşasy bilen Ýahuda patyşasy Ýehoşapat Ramot⁠-⁠gileada çozmaga gitdi+. 29  Ysraýyl patyşasy Ahap Ýehoşapata: «Men söweşe başga eşik geýip gideýin. Sen şa lybasyňda gidiber» diýdi. Ysraýyl patyşasy başga eşik geýdi. Olar söweşe çykdylar. 30  Siriýa patyşasy söweş arabalaryna ýolbaşçylyk edýän serkerdelerine: «Olaryň esgerleriniň, serkerdeleriniň hiç biri bilen söweşmäň, diňe Ysraýyl patyşasyna hüjüm ediň» diýip buýruk beripdi. 31  Söweş arabalarynyň serkerdeleri Ýehoşapaty görüp, biri⁠-⁠birlerine: «Hanha, Ysraýylyň patyşasy» diýip, öňe okduryldylar. Ýehoşapat gygyryp, kömege çagyryp başlady+. Ýehowa hem dadyna ýetişip, serkerdeleri başga ýana sowdy. 32  Söweş arabalarynyň serkerdeleri onuň Ysraýylyň patyşasy däldigini görüp, kowalamagy bes etdiler. 33  Bir esgeriň atan peýkamy tötänden Ysraýyl patyşasyna degip, sowudynyň açyk ýerinden geçdi. Şonda patyşa arabaçysyna: «Men agyr ýaralandym, arabany öwür⁠-⁠de, meni söweş meýdanyndan* çykar»+ diýdi. 34  Ýöne şol gün söweş juda gazaply bolansoň, Ysraýyl patyşasyny siriýalylaryň garşysynda agşama çenli arabada dik saklap durmaly boldular. Gün ýaşyp barýarka, patyşa jan berdi+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: gurbanlyk berdi.
Sözme⁠-⁠söz: ruh.
Sözme⁠-⁠söz: pygamberleriniň dilinde ýalançy ruh bolaryn.
Sözme⁠-⁠söz: pygamberleriň diline ýalançy ruh goýdy.
Sözme⁠-⁠söz: düşelgeden.