Ikinji Taryh 15:1—19

  • Asanyň aýgytly hereketi (1—19)

15  Odetiň ogly Azarýanyň üstüne Hudaýyň ruhy indi.  Ol Asanyň öňünden çykyp: «Asa patyşa! Ýahuda we benýamin halky, diňläň! Ýehowa wepaly bolsaňyz, ol sizi goldar+. Hudaýy agtarsaňyz, hökman taparsyňyz*+. Ýöne Hudaýdan ýüz öwürseňiz, ol hem sizden ýüz öwrer+.  Ysraýyllar ençeme ýyllap hak Hudaýa gulluk etmediler, ruhanylardan kanuny öwrenip, berjaý etmediler+.  Kyn güne düşenlerinde welin, Ysraýyl Hudaýy Ýehowany agtaryp, kömek soradylar. Hudaý hem olaryň dadyna ýetişdi*+.  Şol wagtlar hiç kim arkaýyn gezip bilmeýärdi, sebäbi halk agzalady.  Millet millete, şäher şähere garşy çykýardy, Hudaý olaryň başyndan her dürli betbagtçylyk inderip, howsala salýardy+.  Emma siz dogumly boluň, ruhdan düşmäň+, eden işleriňiz sylaglanar» diýdi.  Asa Azarýanyň sözlerini we Odetiň pygamberligini eşidip, has⁠-⁠da dogumlandy. Ol Ýahuda we Benýamin topragyndan, Efraýym daglaryndan basyp alan şäherlerindäki nejis butlary ýok etdi+. Ýehowanyň minarasynyň öňünde duran Ýehowanyň gurbanlyk ojagyny*+ täzeden gurdy.  Asa ähli ýahudalary, benýaminleri we olaryň arasynda ýaşaýan efraýymlary, manaşalary, şimgonlary ýygnady+. Ýehowa Hudaýyň Asany goldaýandygyny görüp, Ysraýylyň şol taýpalaryndan birgiden adam Asanyň tarapyna geçipdi. 10  Olar Asanyň hökümdarlygynyň 15⁠-⁠nji ýylynyň üçünji aýynda Iýerusalime ýygnandylar. 11  Şol gün olar oljalaryndan 700 öküzi we 7 000 goýny Ýehowa gurbanlyk berdiler. 12  Ata⁠-⁠babalarynyň Hudaýy Ýehowa bütin ýüregi, bütin jany* bilen gulluk etmegi* söz berip, äht baglaşdylar+. 13  Ysraýyl Hudaýy Ýehowa gulluk etmedik adamy, uly⁠-⁠kiçi, aýal⁠-⁠erkek diýmän, hökman öldürmelidi+. 14  Olar Ýehowa gulluk etjekdigine batly ses bilen ant içdiler, surnaý* çalyp, şatlykdan ýaňa gygyryşdylar. 15  Şeýlelikde, tutuş Ýahuda halky ýürekden ant içip, şatlandy. Olar Hudaýy yhlas bilen agtardylar, Hudaý hem olaryň dadyna ýetişdi*+. Ýehowa olary daş⁠-⁠töwerekdäki duşmanlardan gorady*+. 16  Asa patyşa hatda mamasy Magagy+ hem şa aýalyň wezipesinden aýyrdy, sebäbi ol ýigrenji but ýasap, keramatly pürse* sežde edýärdi+. Asa mamasynyň ýasan ýigrenji butuny çapyp, kül⁠-⁠owram etdi⁠-⁠de, Kidron jülgesinde ýakdy+. 17  Emma Ysraýyldaky+ seždegähler* ýok edilmändi+. Asa bolsa bütin ömrüne Hudaýa ýürekden gulluk etdi+. 18  Ol özüniň⁠-⁠de, kakasynyň⁠-⁠da Hudaýa bagyş eden* altyn⁠-⁠kümüşlerini we gap⁠-⁠gaçlaryny hak Hudaýyň öýüne getirdi+. 19  Asanyň hökümdarlygynyň 35⁠-⁠nji ýylyna çenli ýurtda uruş bolmady+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: ol size özüni tapdyrar.
Sözme⁠-⁠söz: olara özüni tapdyrdy.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: agtarmagy.
Sözme⁠-⁠söz: surnaý we malyň şahyny.
Sözme⁠-⁠söz: olara özüni tapdyrdy.
Sözme⁠-⁠söz: her tarapdan dynçlyk berdi.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: mukaddes eden.