Ikinji Selanikliler 1:1—12

  • Doganlyk salamy (1, 2)

  • Selaniklileriň imany berkeýär (3—5)

  • Gulak asmaýanlar jezalandyrylar (6—10)

  • Ýygnakdakylar üçin doga (11, 12)

1  Men Pawlus, Silwanus* we Timoteos+ Atamyz Hudaýyň hem⁠-⁠de Halypamyz Isa Mesihiň Selanikdäki ýygnagyna hat ýazýarys.  Atamyz Hudaý we Halypamyz Isa Mesih size ýagşylyk* etsin, parahatlyk bersin!  Doganlar, siziň üçin Hudaýa elmydama minnetdar bolmak borjumyzdyr. Şeýle etmek dogrudyr, sebäbi siziň imanyňyz günsaýyn berkeýär we bir⁠-⁠biriňize söýgiňiz artýar+.  Siz yzarlamalarda çydamly bolup, imanda berk durduňyz, kynçylyk çekseňiz⁠-⁠de, olara döz gelýärsiňiz+. Şonuň üçin Hudaýyň ýygnaklarynda siz hakda buýsanyp gürrüň berýäris+.  Diýmek, Hudaý adalatly ekeni. Siz horluk çekseňiz⁠-⁠de, Hudaýyň Patyşalygyna mynasyp bolarsyňyz+.  Dogrudan⁠-⁠da, Hudaý adalatly bolany üçin, size horluk çekdirýänlere horluk çekdirer+.  Emma siz häzir horluk çekseňiz⁠-⁠de, Halypamyz Isa güýçli perişdeleri bilen gökde peýda bolanda+, biziň bilen halas bolarsyňyz.  Şonda ol* Hudaýy tanamaýanlara we Halypamyz Isa baradaky hoş habara gulak asmaýanlara lowlaýan ot bilen jeza berip ar alar+.  Halypamyz olary höküm eder. Olar ebedilik jezasyny çekerler+, hiç kim olary Halypamyzyň beýik güýjünden halas edip bilmez. 10  Halypamyz mukaddesleri bilen şöhratlanmak üçin gelen güni, imanlylar ähli zadyň ýerine ýetişini görüp, haýran galarlar. Siz hem biziň şaýatlygymyza iman etdiňiz. 11  Biz Hudaýdan siziň çakylyga mynasyp görülmegiňizi dileýäris+. Goý, Hudaý gudratly güýji bilen size her hili gowulyk* etsin, iman bilen edýän işleriňize rowaçlyk bersin. 12  Şonda siz arkaly Halypamyz Isanyň ady şöhratlanar, onuň bilen bilelikde siz hem şöhratlanarsyňyz. Bularyň ählisi Hudaýymyzyň we Halypamyz Isa Mesihiň ýagşylygy bilen bolar.

Çykgytlar

Ýagny Silas.
Sözlüge serediň.
Ýagny Isa.
Sözlüge serediň.