Ikinji Petrus 1:1—21

  • Doganlyk salamy (1)

  • Hudaýyň çakylygyna görä ýaşaň (2—15)

    • Imany başga häsiýetler bilen dolduryň (5—9)

  • Pygamberliklere ynanyň (16—21)

1  Size Isa Mesihiň guly we resuly Simun Petrus hat ýazýar. Hudaýymyzyň we Halasgärimiz Isa Mesihiň dogruçyllygy arkaly biziň bilen deň hatarda gymmatly hakykaty öwrenenlere salam bolsun!  Hudaý we Halypamyz Isa Mesih barada dogry bilim alyp+, köp berekede*, bol parahatlyga eýe boluň.  Bize uzak ýaşamak we wepaly bolmak üçin gerekli zatlar Hudaýyň güýji arkaly berilýär. Şol sebäpli bizi çagyran şöhratly we ýagşy Hudaý barada dogry bilim almaly+.  Hudaý şöhratly hem ýagşy bolany üçin gymmatly we uly wadalary berdi+, şonuň üçin siz azgyn dünýäniň erbet höweslerinden gaça durup, Hudaýyň häsiýetlerine eýe bolarsyňyz+.  Şol sebäpli siz bar güýjüňizi jemläp+, imanyňyzy ýagşylyk+ bilen, ýagşylygy bilim+ bilen,  bilimi özüňe erk etmek bilen, özüňe erk etmekligi+ çydam bilen, çydamy Hudaýa wepalylyk+ bilen,  Hudaýa wepalylygy doganlyk söýgüsi bilen, doganlyk söýgini hakyky söýgi bilen dolduryň+.  Eger sizde şeýle häsiýetler bar bolsa, olara doly eýerýän bolsaňyz, onda Halypamyz Isa Mesih baradaky dogry bilime görä ýaşarsyňyz, el gowşuryp oturmarsyňyz, miwe berýän agaç ýaly bolarsyňyz+.  Kimde şeýle häsiýetler bolmasa, ol kördür, ýagtylykdan ýüzüni sowýandyr*+. Ol birwagtky günäleriniň ýuwlandygyny+ unudandyr. 10  Doganlar, Hudaýyň çagyranlary+ we saýlanlary hökmünde wepaly bolmaga jan ediň. Eger mundan beýläk⁠-⁠de şol häsiýetlere görä ýaşasaňyz, hiç haçan ýykylmarsyňyz+. 11  Şonda siz Halypamyz we Halasgärimiz Isa Mesihiň ebedilik Patyşalygyna+ hökman girersiňiz+. 12  Siz bulary bilseňiz⁠-⁠de, hakykatda berk dursaňyz⁠-⁠da, men şol zatlary elmydama ýatladyp duraryn. 13  Sebäbi men çadyrymda* ýaşaýan döwrüm+ sizi öwüt⁠-⁠nesihatlarym bilen oýarmagy makul bildim+. 14  Men tizden çadyrymy goýup gitjegimi bilýärin, muny Halypamyz Isa Mesih mälim etdi+. 15  Aýdanlarymy gidenimden soň hem ýatlamagyňyz üçin elimde baryny ederin. 16  Biz Halypamyz Isa Mesihiň güýji we gelmegi* barada gürrüň berenimizde, size ýalan rowaýatlary owadanlap aýdyp bermändik. Gaýtam gören zatlarymyzy, ýagny şan⁠-⁠şöhratyny gürrüň berdik+. 17  Beýik şöhratyň eýesi Atamyz Hudaý: «Ine meniň söýgüli Oglum, men ondan razydyryn»+ diýip*, ony uly hormata mynasyp gördi, şöhratlandyrdy. 18  Hawa, biz şol sözleri onuň bilen mukaddes dagda bolanymyzda eşidipdik. 19  Görşümiz ýaly, pygamberlige ynamymyz has⁠-⁠da artýar. Siz pygamberlige ünsli bolup, dogry edýärsiňiz. Gün ýaşyp, daň ýyldyzy dogýança+, ol siziň ýüregiňizdäki garaňkylyga çyra+ kimin ýagty saçýar. 20  Ilki bilen şuny biliň, mukaddes kitaplardaky hiç bir pygamberlik adamyň pikirine esaslanyp ýazylmady. 21  Adamlar pygamberligi hiç haçan öz⁠-⁠özünden aýtmandylar+. Olar Hudaýyň mukaddes ruhunyň kömegi bilen pygamberlik edýärdiler+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: ýagşylyga. Sözlüge serediň.
Başga manysy: uzakdan görmeýändir.
Ýagny ynsan bedende.
Sözlüge serediň: Isanyň gelmegi.
Sözme⁠-⁠söz: owaz eşidilende.