Ikinji Musa 38:1—31

  • Gurbanlyk ojagy (1—7)

  • Mis howuz (8)

  • Howly (9—20)

  • Çadyryň gurluşygynda ulanylan zatlar (21—31)

38  Besalel akasiýa agajyndan gurbanlyk ojagyny* ýasady. Gurbanlyk ojagy dörtburçdy, uzynlygy⁠-⁠da, ini⁠-⁠de bäş tirsek*, beýikligi üç tirsekdi+.  Ol gurbanlyk ojagynyň her burçuna bir şah ýasap, olary ojak bilen bir bitewi etdi. Soňra ojagy tutuşlygyna mise gaplady+.  Gurbanlyk ojagynyň esbaplaryny: gaplaryny, pilçelerini, tabaklaryny, çarşaklaryny we külatarlaryny ýasady. Olaryň ählisini misden ýasady.  Gurbanlyk ojagyna misden gözenek hem ýasap, ojagyň iç ýüzünden oturtdy. Şonda gözenegiň düýbi gurbanlyk ojagynyň ýarysyna ýetip durdy.  Taýaklary geçirmek üçin, ojagyň dört burçuna dört halka ýasap, mis gözenegiň gabadyna berkitdi.  Soňra akasiýa agajyndan taýaklar ýasap, olary⁠-⁠da mise gaplady.  Gurbanlyk ojagyny göterer ýaly, taýaklary iki gapdalyndaky halkalardan geçirdi. Ol gurbanlyk ojagyny dörtburç guty görnüşinde ýasady.  Misden legen+ bilen direglerini ýasady. Olary ýygnak çadyrynyň* girelgesinde hyzmat edýän aýallaryň ýüz görülýän aýnalaryndan* ýasady.  Soňra ol howly gurmaga başlady+. Howlynyň günortasyna nepis zygyrdan* perde tutdy. Perdäniň uzynlygy 100 tirsekdi+. 10  Perdäni asmak üçin misden 20 söýe, olaryň aşagyna⁠-⁠da 20 direg goýuldy. Söýeleriň ildirgiçleri we halkalary kümüşdendi. 11  Howlynyň demirgazygynda uzynlygy 100 tirsek perde bardy. Perdäniň 20 söýesi bilen 20 diregi misden, ildirgiçleri we halkalary kümüşdendi. 12  Günbataryndaky perdäniň uzynlygy 50 tirsekdi. Onuň on söýesi bilen on diregi bardy. Söýeleriň ildirgiçleri we halkalary kümüşdendi. 13  Gündogar tarapynyň ini hem 50 tirsekdi. 14  Howlynyň agzynyň sag tarapyna üç söýe bilen üç direg goýlup, 15 tirsek uzynlykda perde dakyldy. 15  Çep tarapyna⁠-⁠da üç söýe bilen üç direg goýlup, 15 tirsek uzynlykda perde dakyldy. 16  Howludaky ähli perdeler nepis zygyrdandy. 17  Howludaky söýeleriň diregleri misden, ildirgiçleri we halkalary kümüşdendi. Söýeleriň depesini kümşe gaplap, halkalaryny hem kümüşden etdiler+. 18  Howlynyň girelgesine gök ýüplükden, badam reňkli ýüňden, gyrmyzy ýüplükden we nepis zygyrdan dokalan perde dakyldy. Perdäniň uzynlygy 20 tirsek, beýikligi howludaky perdäniňki ýaly 5 tirsekdi+. 19  Perdäniň dört söýesi bilen dört diregi misden, ildirgiçleri we halkalary bolsa kümüşdendi. Söýeleriň depesi kümşe gaplanypdy. 20  Mukaddes çadyrdaky we howludaky gazyklar misdendi+. 21  Musanyň buýrugy bilen, äht sandygy+ duran mukaddes çadyryň* gurluşygynda ulanylan zatlaryň sanawy düzüldi. Muny Harun ruhanynyň ogly Ytamaryň+ gözegçiligindäki lewiler+ etmelidi. 22  Ýahuda taýpasyndan Huruň agtygy, Uranyň ogly Besalel+ Ýehowanyň Musa tabşyran zatlarynyň baryny ýasady. 23  Dan taýpasyndan Ahysamagyň ogly Ohalyýap+ hem senetçilik, nakgaşçylyk işlerini edip, gök ýüplükden, badam reňkli ýüňden, gyrmyzy ýüplükden we nepis zygyrdan mata dokap, Besalele kömekleşdi. 24  Göterme sadakasy hökmünde getirilen ähli altynlar mukaddes çadyryň gurluşygy üçin ulanyldy+. Şol altynyň agramy 29 batman* we mukaddes çadyrda ulanylýan ölçeg bilen 730 şekeldi*. 25  Ilat ýazuwynda hasaba alnan ysraýyllaryň beren kümüş sadakasynyň agramy 100 batman we mukaddes çadyrda ulanylýan ölçeg bilen 1 775 şekeldi. 26  Ýaşy 20⁠-⁠den başlap hasaba alnan ysraýyllar mukaddes çadyrda ulanylýan ölçeg bilen adam başyna ýarym şekel+ beripdi. Hasaba alnanlar jemi 603 550 adamdy+. 27  Mukaddes çadyrdaky çarçuwalaryň* we tutynyň direglerine 100 batman kümüş gitdi. Her direge bir batmandan hasaplanyňda, 100 direge 100 batman kümüş gerek boldy+. 28  Ol 1 775 şekel kümüşden sütünlere ildirgiçler ýasap, depesini kümşe gaplady⁠-⁠da, olary halkalar bilen birleşdirdi. 29  Sadaka* berlen misiň agramy 70 batman 2 400 şekeldi. 30  Ol misden ýygnak çadyrynyň agzyndaky diregleri, gurbanlyk ojagyny, ojagyň gözenegini, esbaplaryny, 31  howlynyň daş⁠-⁠töweregindäki we girelgesindäki diregleri, mukaddes çadyrdaky hem⁠-⁠de howludaky gazyklary+ ýasady.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Ýagny misden ýasalan, ýüz görülýän esbaplar.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: şaýatlyk çadyrynyň.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: Göterme sadakasy hökmünde.