Ikinji Musa 36:1—38

  • Juda köp sadaka berilýär (1—7)

  • Mukaddes çadyryň gurluşygy (8—38)

36  Besalel we Ohalyýap bilen işlejek beýleki ökde ussalara⁠-⁠da* Ýehowa akyl⁠-⁠paýhas, düşünje berdi. Olar mukaddes çadyryň ähli zadyny Ýehowanyň tabşyryşy ýaly ýasarlar»+.  Musa Besaleli, Ohalyýaby we Ýehowanyň akyl⁠-⁠paýhas beren başarjaň adamlaryny+, kömek etmek isleýänleriň ählisini ýygnady+.  Olar Musadan ysraýyllaryň mukaddes çadyr üçin beren sadakalaryny+ aldylar. Halk her gün irden yzyny üzmän sadaka getirýärdi.  Şeýdip, mukaddes çadyryň gurluşygyna başladylar. Ussalar yzly⁠-⁠yzyna  Musanyň ýanyna gelip: «Adamlar Ýehowanyň işi üçin gereginden köp zat getirýär» diýdiler.  Musa düşelgede: «Eý jemagat, indiden beýläk mukaddes çadyr üçin sadaka getirmäň» diýip jar çekdirdi. Halk sadaka getirmegini bes etdi.  Sebäbi getirilen zatlar gurluşygy gutarmaga ýetýärdi, artyp hem galjakdy.  Ökde ussalar+ mukaddes çadyr+ üçin nepis zygyrdan*, gök ýüplükden, badam reňkli ýüňden we gyrmyzy ýüplükden on sany mata taýynladylar. Ol* bolsa matalaryň ýüzüni keruplaryň şekili bilen keşdeledi+.  Her matanyň uzynlygy 28 tirsek*, ini 4 tirsek bolup, hemmesiniň ölçegi birmeňzeşdi. 10  Ol matalaryň bäşisini biri⁠-⁠birine çatdy, beýleki bäşisini hem şeýle etdi. Şonda iki sany uly mata boldy. 11  Şol iki bölek matany biri⁠-⁠birine birleşdirmek üçin, hersiniň gyrasyna gök ýüplükden halkalar tikdi. 12  Hersiniň gyrasyna 50 halka tikip, olary biri⁠-⁠biriniň garşysynda durar ýaly etdi. 13  Soňra altyndan 50 sany ildirgiç ýasap, iki bölek matany ildirgiç bilen biri⁠-⁠birine berkitdi. Şonda çadyr bir bitewi boldy. 14  Ol mukaddes çadyryň üstüni ýapmak üçin geçi ýüňünden 11 mata taýynlady+. 15  Her matanyň uzynlygy 30 tirsek, ini 4 tirsekdi. Şol 11 matanyň hemmesiniň ölçegi birmeňzeşdi. 16  Ol matalaryň bäşisini biri⁠-⁠birine çatdy, galan altysyny hem şeýle etdi. Şonda iki sany uly mata boldy. 17  Şol iki bölek matany biri⁠-⁠birine birleşdirmek üçin, hersiniň gyrasyna 50 halka tikdi. 18  Çadyry bir bitewi edip birleşdirer ýaly, misden 50 ildirgiç ýasady. 19  Ol gyzyl reňke boýalan goç derisinden örtük etdi. Onuň üstünden düwleniň* derisinden ýene bir örtük etdi+. 20  Soňra mukaddes çadyra akasiýa agajyndan+ dikligine çarçuwalary* ýasady+. 21  Her çarçuwanyň beýikligi on tirsek, ini bir ýarym tirsekdi. 22  Her çarçuwada biri⁠-⁠birine ýanaşyp duran iki gazygy bardy. Ol mukaddes çadyryň hemme çarçuwalaryny şeýdip ýasady. 23  Ol çadyryň günortasyna 20 çarçuwa ýasady. 24  Soňra 20 çarçuwanyň aşagyna kümüşden 40 direg ýasady. Her çarçuwa üçin iki direg goýup, çarçuwanyň gazyklaryna geýdirer ýaly, direglere oýuk ýasady+. 25  Mukaddes çadyryň beýleki tarapyna, ýagny demirgazygyna hem 20 çarçuwa ýasady. 26  Olaryň aşagyna⁠-⁠da kümüşden 40 direg ýasady. Her çarçuwa üçin iki direg goýdy, direglere⁠-⁠de oýuk etdi. 27  Mukaddes çadyryň günbataryna, ýagny arka tarapyna alty çarçuwa ýasady+. 28  Çadyryň arka tarapyndaky iki burçuna⁠-⁠da iki çarçuwa ýasady. 29  Çarçuwanyň söýeleri aşakdan ýokarlygyna galyp, birinji halkanyň ýanynda birleşýärdi. Şeýdip, ol çadyryň iki burçuna direg etdi. 30  Çadyryň arka tarapynda jemi sekiz çarçuwa, olaryň aşagynda⁠-⁠da kümüşden 16 direg bardy. Her çarçuwa üçin iki direg goýlupdy, direglere⁠-⁠de oýuk edilipdi. 31  Mukaddes çadyryň çarçuwalary üçin akasiýa agajyndan taýak ýasady. Çadyryň bir tarapyndaky çarçuwalara bäşisini+, 32  beýleki tarapyndaky çarçuwalara bäşisini, günbataryndaky, ýagny arka tarapyndaky çarçuwalara⁠-⁠da bäşisini ýasady. 33  Soňra çarçuwalaryň ortasyndan geçirer ýaly taýak ýasady. Şol taýak çadyryň bir ujundan beýleki ujuna çenli uzalýardy. 34  Ol çarçuwalary we taýaklary altyna gaplady. Taýaklary geçirer ýaly, altyndan halkalary hem ýasady+. 35  Şeýle⁠-⁠de gök ýüplükden, badam reňkli ýüňden, gyrmyzy matadan we nepis zygyrdan tuty+ dokap, ýüzüni keruplaryň+ şekili bilen keşdeledi+. 36  Tutyny asar ýaly, akasiýa agajyndan dört sütün ýasap, olary altyna gaplady. Ildirgiçlerini hem altyndan edip, dört sütüniň hersiniň aşagyna kümüşden direg ýasady. 37  Soňra çadyryň agzyna gök ýüplükden, badam reňkli ýüňden, gyrmyzy ýüplükden we nepis zygyrdan dokalan perdäni taýynlady+. 38  Perdäni asmak üçin bäş sütün we ildirgiçler ýasady. Sütünleriň depesini we halkalaryny altyna gaplady. Bäş diregini bolsa misden ýasady.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: akyldar ýürekli adamlara⁠-⁠da.
Sözlüge serediň.
Besalel göz öňünde tutulýan bolmaly.
Ýa⁠-⁠da: suwpişigiň; týuleniň.
Sözlüge serediň.