Ikinji Musa 29:1—46

  • Ruhanylaryň bellenmegi (1—37)

  • Her gün berilýän gurban (38—46)

29  Ruhany bolup hyzmat eder ýaly, Harun bilen ogullaryny maňa bagyş et. Munuň üçin bir öküzçe, şikessiz iki goç+,  petir çörek*, ýaga ýugrulan halka görnüşli petir we çelpek* al+. Çörekleri ýokary hilli bugdaý unundan bişirip,  sebede sal⁠-⁠da+, öküzçe we iki goç bilen huzuryma getir.  Harun bilen ogullaryny ýygnak çadyrynyň*+ agzyna getir⁠-⁠de, ýuwunmagy tabşyr*+.  Soňra Haruna gözenek nagyşly köýnegi+, dony* we öňlügi* geýdir. Gursakçasyny hem dakyp, biline öňlügiň guşagyny berkje daň+.  Başyna selle orap, altyndan ýasalan mukaddes maňlaýlygy*+ dak.  Başyna mukaddes ýag+ guýup, Haruny ruhany belle+.  Soňra ogullaryny hem getirip, gözenek nagyşly köýnekleri+ geýdir.  Haruna⁠-⁠da, ogullaryna⁠-⁠da guşaklaryny daňyp, sellelerini ora. Olar ruhanylaryň borjuny ýerine ýetirsin. Muny hemişelik kanun edip berýärin+. Harun bilen ogullaryny şeýdip ruhany belle+. 10  Öküzçäni ýygnak çadyrynyň öňüne getir. Harun bilen ogullary öküzçäniň kellesine elini goýsun+. 11  Ýehowanyň huzurynda, ýygnak çadyrynyň agzynda öküzçäniň damagyny çal+. 12  Barmagyňy öküzçäniň ganyna batyryp, gurbanlyk ojagynyň* şahlaryna+ çal. Galan gany bolsa gurbanlyk ojagynyň düýbüne dök+. 13  Malyň içýagyny, bagrynyň töweregindäki ýagy, iki böwregini we olaryň ýagyny alyp+, gurbanlyk ojagynda ýak+. Onuň ýakymly ysy asmana göteriler. 14  Öküzçäniň etini, derisini we tezegini düşelgäniň daşynda ýak. Günä gurbanlygy şeýle berilmelidir. 15  Soňra bir goçy getir, Harun bilen ogullary goçuň kellesine elini goýsun+. 16  Goçuň damagyny çalyp, ganyny gurbanlyk ojagynyň çar tarapyna sep+. 17  Goçy böleklere bölüp, içgoşuny, aýaklaryny ýuw+. Şol bölekleri kellesi bilen bile gurbanlyk ojagynyň üstünde tertipleşdirip goý. 18  Goçy gurbanlyk ojagynyň üstünde tutuşlygyna ýakmalysyň. Onuň ýakymly ysy asmana göteriler. Ýakma gurbanlygynyň ýakymly ysy Ýehowa ýaraýandyr+. Ol Ýehowa ýakylyp berilýän gurbanlykdyr. 19  Beýleki goçy hem getir. Harun bilen ogullary goçuň kellesine elini goýsun+. 20  Goçuň damagyny çalyp, ganyndan biraz al⁠-⁠da, Harun bilen ogullarynyň sag gulagyna*, sag eliniň we sag aýagynyň başam barmagyna çal. Soňra gany gurbanlyk ojagynyň çar tarapyna sep. 21  Gurbanlyk ojagynyň üstündäki gandan we mukaddes ýagdan+ alyp, Harun bilen ogullaryna, olaryň eşiklerine sep. Şonda özleri⁠-⁠de, eşikleri⁠-⁠de mukaddes bolar+. 22  Goçuň ýagyny, guýruk ýagyny, içýagyny, bagrynyň töweregindäki ýagy, iki böwregini, olaryň ýagyny+ we sag buduny al. Goç ruhanylary bellemek üçin gurbanlyk berilýändir+. 23  Ýehowanyň huzuryndaky hamyrmaýasyz çörekli sebetden bir tegelek çörek, ýaga ýugrulan halka görnüşli çörek we çelpek al. 24  Olary Harun bilen ogullarynyň eline ber⁠-⁠de, Ýehowanyň huzurynda göterme sadakasy hökmünde eýläk⁠-⁠beýläk galgat. 25  Soňra olary ellerinden alyp, gurbanlyk ojagyndaky ýakma gurbanlygynyň üstünde ýak. Ýakma gurbanlygynyň ýakymly ysy Ýehowa ýaraýandyr. Ol Ýehowa ýakylyp berilýän gurbanlykdyr. 26  Haruny ruhany bellemek üçin gurbanlyk berlen goçuň döşüni alyp+, Ýehowanyň huzurynda göterme sadakasy hökmünde eýläk⁠-⁠beýläk galgat. Şol döş seniň paýyň bolar. 27  Harun bilen ogullaryny ruhanylyga bellemek üçin gurbanlyk berlen goçuň döşüni we buduny mukaddes et+. Olary göterme sadakasy hökmünde galgadyp, mukaddes gurbanlyk hökmünde aýryň. 28  Malyň döşüni we buduny Harun bilen ogullaryna mukaddes paý edip beriň. Parahatlyk gurbanlygyny berýän ysraýyllar malyň şol böleklerini mukaddes paý edip aýyrsynlar+. Olar muny Ýehowanyň mukaddes paýy hökmünde berýändir+. Halk muny nesilden⁠-⁠nesle berjaý etsin. 29  Harunyň mukaddes eşikleri+ özünden soň ruhany bellenjek* ogullaryna+ galar. 30  Harunyň ýerine ruhany bellenip, ýygnak çadyrynda, mukaddes ýerde hyzmat etjek ogly şol eşikleri ýedi günläp geýsin+. 31  Ruhanylary bellemek üçin soýlan goçuň etini mukaddes ýerde gaýnadyp bişiriň+. 32  Harun bilen ogullary goçuň etini we sebetdäki çöregi ýygnak çadyrynyň agzynda iýsin+. 33  Olar mukaddes bolup, ruhany bellenmek üçin, günäleri ýuwýan gurbanlardan iýmelidir. Emma keseki adam* olardan iýmesin. Sebäbi şol gurbanlar mukaddesdir+. 34  Gurbanlyk berlen goçuň etinden we çörekden ertesi güne galanyny ýakyň+. Olary iýmäň, sebäbi mukaddesdir. 35  Harun bilen ogullary hakda tabşyran zatlarymy aýdyşym ýaly et. Olary ruhanylyga bellemek üçin ýedi gün gerek bolar+. 36  Günäden arassalanyp, gurbanlyk ojagyny mukaddes saklamak üçin, her gün bir öküzi günä gurbanlygy edip beriň. Gurbanlyk ojagyny mukaddes etmek üçin ýag hem guýmalysyň+. 37  Gurbanlyk ojagyny günäden arassalamak üçin ýedi gün gurbanlyk berip, mukaddes et+. Şonda ol doly mukaddes bolar. Gurbanlyk ojagynda hyzmat edýän* her bir adam hem mukaddes bolmalydyr. 38  Gurbanlyk ojagynda her gün iki sany erkek tokly hödürläň+. 39  Birini irden, beýlekisini agşamara* gurbanlyk beriň+. 40  Bir jam* ýokary hilli una bir golça* zeýtun ýagyny guýup, birinji tokly bilen hödürläň. Bir golça şeraby hem şerap sadakasy hökmünde beriň. 41  Beýleki toklyny agşamara* soýup, irdenki tokly ýaly, galla we şerap sadakasy bilen hödürläň. Toklyny Ýehowa ýakymly ysly gurbanlyk hökmünde ýakyň. 42  Şeýle ýakma gurbanlygyny Ýehowanyň huzurynda, ýygnak çadyrynyň agzynda nesilden⁠-⁠nesle hödürläň. Şol ýerde seniň bilen gepleşip+, özümi halkyma tanadaryn. 43  Mukaddes çadyrda ysraýyllara özümi äşgär ederin. Çadyr şöhratym+ bilen mukaddes bolar. 44  Ýygnak çadyryny, gurbanlyk ojagyny mukaddes ederin. Maňa ruhany bolup hyzmat eder ýaly, Harun bilen ogullaryny⁠-⁠da mukaddes ederin+. 45  Ysraýyllaryň arasynda mesgen tutup, olaryň Hudaýy bolaryn+. 46  Şonda olar meniň Ýehowa Hudaýdygyma we aralarynda mesgen tutmak üçin Müsürden çykarandygyma düşünerler+. Men olaryň Hudaýy Ýehowadyryn.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: hamyrmaýasyz çörek.
Ýa⁠-⁠da: ýukajyk çörek; gatlama.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: ýuwundyr.
Ýa⁠-⁠da: ýeňsiz dony.
Sözlüge serediň.
Harunyň Hudaýa bagyş edilmegini aňladýan nyşan.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: gulagynyň ýumşak ýerine.
Sözme⁠-⁠söz: ýag guýlup bellenjek.
Ýagny Harunyň neslinden bolmadyk adam.
Sözme⁠-⁠söz: el degirýän.
Ýa⁠-⁠da: Gün ýaşansoň; garaňky düşüp barýarka.
Ýa⁠-⁠da: Çuwalyň ondan bir bölegi. Bir çuwal 22 l. Goşmaça maglumata serediň: B14.
Ýa⁠-⁠da: küýzäniň dörtden bir bölegi. Bir küýze 3,67 l. Goşmaça maglumata serediň: B14.
Ýa⁠-⁠da: Gün ýaşansoň; garaňky düşüp barýarka.