Ikinji Musa 26:1—37

26  Mukaddes çadyr+ üçin nepis zygyrdan*, gök ýüplükden, badam reňkli ýüňden we gyrmyzy ýüplükden on sany mata dokaň. Olaryň ýüzüni keruplaryň+ şekili bilen keşdeläň+.  Her matanyň uzynlygy 28 tirsek*, ini 4 tirsek bolup, hemmesiniň ölçegi birmeňzeş bolsun+.  Matalaryň bäşisini biri⁠-⁠birine çatyň, beýleki bäşisini hem şeýle ediň. Şonda iki sany uly mata bolar.  Şol iki bölek matany biri⁠-⁠birine birleşdirmek üçin, hersiniň gyrasyna gök ýüplükden halkalar tikiň.  Iki bölek matanyň hersiniň gyrasynda 50 halka bolsun. Halkalary biri⁠-⁠biriniň garşysynda durar ýaly edip tikiň.  Altyndan 50 sany ildirgiç ýasap, iki bölek matany ildirgiç bilen biri⁠-⁠birine berkidiň. Şonda çadyr bir bitewi bolar+.  Şeýle⁠-⁠de mukaddes çadyryň üstüni ýapmak üçin geçi ýüňünden+ 11 mata taýynlaň+.  Her matanyň uzynlygy 30 tirsek, ini 4 tirsek bolsun. Şol 11 matanyň hemmesiniň ölçegi birmeňzeş bolsun.  Matalaryň bäşisini biri⁠-⁠birine çatyň, galan altysyny hem şeýle ediň. Şonda iki sany uly mata bolar. Altynjy matany çadyryň öň tarapynda iki epläp goýuň. 10  Şol iki bölek matany biri⁠-⁠birine birleşdirmek üçin, hersiniň gyrasyna 50 halka tikiň. 11  Misden 50 sany ildirgiç ýasap, olary halkalardan geçiriň⁠-⁠de, iki uly matany birleşdiriň. Şonda çadyry örtýän mata bir bitewi bolar. 12  Örtügiň galan ýarysyny mukaddes çadyryň arka tarapyna sallap goýuň. Ol zygyr matanyň üstünden goýberilsin. 13  Örtük çadyryň ikiýan tarapyna sallananda, her gapdaly aşagyndaky zygyr matadan bir tirsek uzyn bolsun. Şonda çadyryň gapdallary hem ýapylar. 14  Soňra gyzyl reňke boýalan goç derisinden örtük tikiň. Onuň üstünden düwleniň* derisinden ýene bir örtük tikiň+. 15  Mukaddes çadyr üçin akasiýa agajyndan dikligine+ çarçuwalary*+ ýasaň. 16  Her çarçuwanyň beýikligi on tirsek, ini bir ýarym tirsek bolsun. 17  Her çarçuwada biri⁠-⁠birine ýanaşyp duran iki gazygy bolsun. Mukaddes çadyryň hemme çarçuwalaryny şeýdip ýasaň. 18  Çadyryň günortasyna 20 çarçuwa ýasaň. 19  Şeýle⁠-⁠de 20 çarçuwanyň aşagyna kümüşden 40 direg+ ýasaň. Her çarçuwa üçin iki direg goýuň. Çarçuwanyň gazyklaryna geýdirer ýaly, diregleriň oýuk ýeri bolsun+. 20  Mukaddes çadyryň beýleki tarapyna, ýagny demirgazygyna hem 20 çarçuwa ýasaň. 21  Olaryň aşagyna⁠-⁠da kümüşden 40 direg ýasaň. Her çarçuwa üçin iki direg goýulsyn, diregleriň hem oýuk ýeri bolsun. 22  Mukaddes çadyryň günbataryna, ýagny arka tarapyna alty çarçuwa ýasaň+. 23  Çadyryň arka tarapyndaky iki burçuna⁠-⁠da iki çarçuwa ýasaň. 24  Çarçuwanyň söýeleri aşakdan ýokarlygyna galyp, birinji halkanyň ýanynda birleşsin. Çarçuwalaryň ikisi⁠-⁠de şeýle ýasalsyn. Olar çadyryň iki burçunda direg bolup durar. 25  Çadyryň arka tarapynda jemi sekiz çarçuwa, olaryň aşagynda⁠-⁠da kümüşden 16 direg bolsun. Her çarçuwa üçin iki direg goýulsyn, diregleriň hem oýuk ýeri bolsun. 26  Mukaddes çadyryň çarçuwalary üçin akasiýa agajyndan taýaklary hem ýasaň. Çadyryň bir tarapyndaky çarçuwalara bäşisini+, 27  beýleki tarapyndaky çarçuwalara bäşisini, günbataryndaky, ýagny arka tarapyndaky çarçuwalara⁠-⁠da bäşisini ýasaň. 28  Çarçuwalaryň ortasyndan geçýän taýak çadyryň bir ujundan beýleki ujuna çenli uzalsyn. 29  Çarçuwalary we taýaklary altyna gaplaň+. Taýaklary geçirer ýaly, altyndan halkalary hem ýasaň. 30  Mukaddes çadyry dagda görkezilen nusga görä guruň+. 31  Gök ýüplükden, badam reňkli ýüňden, gyrmyzy matadan we nepis zygyrdan tuty+ dokap, ýüzüni keruplaryň şekili bilen keşdeläň. 32  Tutyny asar ýaly, akasiýa agajyndan dört sütün ýasap, olary altyna gaplaň. Ildirgiçleri hem altyndan bolsun. Dört sütüniň hersiniň aşagyna kümüşden direg ýasaň. 33  Tutyny ildirgiçlerden asyp, iç ýüzünde äht* sandygyny+ goýuň. Mukaddes otag+ bilen iň mukaddes otagy+ bölmek üçin, arasyndan tutyny asyň. 34  Soňra äht* sandygynyň gapagyny ýapyp, iň mukaddes otagda goýuň. 35  Stoly tutynyň bäri ýüzünde*, çadyryň demirgazygynda goýuň. Şemdany+ bolsa stoluň gabadynda, çadyryň günortasynda goýuň. 36  Çadyryň agzyna gök ýüplükden, badam reňkli ýüňden, gyrmyzy ýüplükden we nepis zygyrdan dokalan perde dakyň+. 37  Perdäni asar ýaly, akasiýa agajyndan bäş sütün ýasap, altyna gaplaň. Ildirgiçleri hem altyndan bolsun. Bäş sütüniň hersiniň aşagyna misden direg ýasaň.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: suwpişigiň; týuleniň.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: şaýatlyk.
Sözme⁠-⁠söz: şaýatlyk.
Ýa⁠-⁠da: mukaddes otagda.