Ikinji Musa 22:1—31

 • Ysraýyllara berlen kada⁠-⁠kanunlar (1—31)

  • Ogurlyk (1—4)

  • Ekine ýetirilen zyýan (5, 6)

  • Ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak (7—15)

  • Gyzyň gözüni⁠-⁠başyny aýlamak (16, 17)

  • Sežde etmek we adamlar bilen gatnaşmak (18—31)

22  Bir adam öküz ýa goýun ogurlap soýsa ýa⁠-⁠da satsa, bir öküze derek bäş öküz, bir goýna derek dört goýun bersin+.  Eger ogry+ gije öýe girip, ogurlyk edip durka tutulsa we urlup öldürilse, öldüren adam ganhor hasaplanmasyn.  Ýöne ogry gündiz* tutulyp öldürilse, onda öldüren adam ganhor hasaplanar. Ogry ýetiren zyýanynyň öwezini dolsun. Bermäge zady ýok bolsa, gul edip satylsyn.  Eger mal ogrynyň öýünden diri tapylsa, öküz bolsun, eşek bolsun ýa⁠-⁠da goýun, ogry maly iki esse edip gaýtarmalydyr.  Bir adam mallaryny otlukda ýa üzümlikde bakyp ýörkä, olary başga biriniň ekinine goýberse, ýetiren zyýany üçin, öz ekininiň ýa üzümliginiň iň gowy hasylyny bermelidir.  Eger biri ot ýaksa, ol hem ýandaga düşüp tutaşsa we desselenip goýlan ýa ösüp oturan bugdaýlary, ýa⁠-⁠da bütin ekini ýakyp kül etse, ot ýakan adam ýetiren zyýanynyň öwezini dolsun.  Bir adam puluny ýa zadyny başga birine saklamaga berse, ol hem onuň öýünden ogurlansa we ogry tapylsa, ogry alan zadyny iki esse edip gaýtarsyn+.  Eger ogry tapylmasa, onda öý eýesini hak Hudaýyň öňüne+ getirip, amanat zada el urup⁠-⁠urmandygyny anyklaň.  Öküziň, eşegiň, goýnuň, egin⁠-⁠eşigiň ýa⁠-⁠da başga bir ýiten zadyň üstünde dawa turup, dawagäriň biri: „Bu meniňki!“ diýip, beýlekini ogurlykda aýyplasa, ikisi⁠-⁠de hak Hudaýyň öňüne barmalydyr+. Hudaý kimi günäkär hasaplasa, ol alan zadyny iki esse edip gaýtarmaly bolar+. 10  Bir adam eşegini, öküzini, goýnuny ýa başga malyny birine saklamaga berse, ýöne mal ölse, ýaralansa ýa⁠-⁠da hiç kim görmänkä ogurlansa, 11  amanat maly saklan adam iliň zadyna el urmandygyna güwä geçip, Ýehowanyň öňünde ant içsin. Malyň eýesi onuň aýdanyna ynansyn. Beýleki adam hiç zat tölemeli däldir+. 12  Ýöne ol mala göz⁠-⁠gulak bolman ogurladan bolsa, malyň öwezini dolsun. 13  Eger maly ýabany haýwan parçalan bolsa, subutnama hökmünde maslygyny getirsin. Ýabany haýwanyň penjesine düşen mal üçin hiç zat tölemeli däldir. 14  Biri başga biriniň malyny wagtlaýyn alsa, mal hem eýesi ýokka ýaralansa ýa ölse, maly alan adam öwezini dolsun. 15  Ýöne şol wagt eýesi ýanynda bolsa, maly wagtlaýyn alan adam hiç zat tölemeli däldir. Mal amanat* bolsa, onda tölenen hak ýetirilen zyýanyň öwezini dolar. 16  Kimdir biri özüne adagly bolmadyk gyzyň gözüni⁠-⁠başyny aýlap, onuň bilen ýatsa, galyň geçirip, gyza öýlensin+. 17  Emma kakasy gyzyny bermäge çürt⁠-⁠kesik garşy bolsa, ol şonda⁠-⁠da galyňa deň pul tölesin. 18  Jadygöý aýallary diri galdyrmaň+. 19  Haýwana ýanaşan* adamy hökman öldüriň+. 20  Ýehowadan başga hudaýa gurbanlyk berýän adam ölüme höküm edilsin+. 21  Gelmişegi kemsitmäň, sütem etmäň+. Siz hem Müsürde gelmişek bolup ýaşapdyňyz+. 22  Dul aýala we ýetime ýowuz daraşmaň*+. 23  Ýowuz daraşsaňyz, olar hem maňa perýat etse, dady⁠-⁠perýadyny hökman eşiderin+. 24  Gaharyma baryňyzy gylyçdan geçirerin. Şonda aýallaryňyz dul, çagalaryňyz ýetim galar. 25  Halkymdan bir garyp biçärä karz berseňiz, süýthorlar* ýaly göterimine bermäň+. 26  Birine karz bereniňizde, ýapynjasyny girewine alsaňyz+, Gün batmanka yzyna beriň. 27  Sebäbi onuň başga zady ýokdur. Ol gije näme ýapynyp ýatsyn?+ Eger ol maňa perýat etse, hökman eşiderin, sebäbi men rehim⁠-⁠şepagatlydyryn*+. 28  Hudaýa dil ýetirmäň+, halkyň baştutanyna gargamaň+. 29  Bol hasylyňyzdan we dolup⁠-⁠daşýan şerabyňyzdan, ýagyňyzdan gurban bereniňizde, göwünli⁠-⁠göwünsiz bermäň*+. Nowbahar ogullaryňyzy maňa bagyş ediň+. 30  Sygyrlaryň, goýunlaryň ilkinji doglanyny+ ýedi gün enesiniň ýanynda saklap, sekizinji gün maňa getirip beriň+. 31  Siz meniň mukaddes halkym bolmalysyňyz+. Ýyrtyjy haýwanyň parçalan malynyň etini iýmäň+, itlere beriň.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: Gün dogandan soň.
Ýa⁠-⁠da: kireýine alnan.
Jynsy gatnaşyk göz öňünde tutulýar.
Ýa⁠-⁠da: ynjytmaň; azar bermäň; ezmäň.
Ýa⁠-⁠da: peýdakeşler.
Ýa⁠-⁠da: mähirlidirin; duýgudaşdyryn.
Ýa⁠-⁠da: ikirjiňlenmän beriň.