Ikinji Musa 13:1—22

  • Ähli nowbaharlar Ýehowanyňky (1, 2)

  • Petir baýramy (3—10)

  • Ähli nowbaharlar Hudaýa bagyş edilýär (11—16)

  • Ysraýyllar Gyzyl deňze tarap gidýär (17—20)

  • Bulut we ot sütüni (21, 22)

13  Soňra Ýehowa Musa:  «Ysraýyl halkynyň ähli nowbaharlaryny maňa bagyş ediň*. Adamlaryň⁠-⁠da, mallaryň⁠-⁠da ilkinji doglan erkegi meniňkidir»+ diýdi.  Şonda Musa halka şeýle diýdi: «Müsürden çykýan günüňizi hiç wagt unutmaň+. Ýehowa sizi güýçli goly bilen Müsür gulçulygyndan çykarýar+. Şonuň üçin hamyrmaýaly zat iýmäň.  Ine, siz şu gün, abyp* aýynda+ Müsürden çykýaňyz.  Ýehowa ata⁠-⁠babalaryňyza ant içip, wada berişi ýaly+, sizi kenganlaryň, hetleriň, amorlaryň, hiwileriň we ýabuslaryň+ süýt bilen bal akýan ýurduna+ elter. Şonda her ýylyň abyp aýynda baýramçylyk belläň.  Ýedi günläp petir* iýip+, ýedinji gün Ýehowanyň şanyna baýram ediň.  Ýedi günläp petir iýiň+. Ýaşaýan ýeriňizde hamyrmaýa⁠-⁠da, hamyrmaýaly zat⁠-⁠da bolmasyn+.  Şol gün ogullaryňyza: „Ýehowanyň meni Müsür gulçulygyndan halas edişini belleýärin“ diýip düşündiriň+.  Eliňize we maňlaýyňyza goýlan bellik ýaly, baýramçylyk hem size şol wakany ýatladyp durar+. Ýehowanyň kanunyny diliňizden düşürmäň. Sebäbi Ýehowa sizi güýçli goly bilen Müsürden çykardy. 10  Hudaýyň tabşyryşy ýaly, baýramçylygy her ýyl wagtynda belläň+. 11  Ýehowa size we ata⁠-⁠babalaryňyza ant içişi ýaly, Kengan ýurduna elter+. 12  Şonda ähli nowbahar ogullaryňyzy we sürüde ilkinji doglan erkek mallaryňyzy Ýehowa bagyş ediň. Olar Ýehowanyňky+. 13  Eşegiň ilkinji kürresine derek goýun gurbanlyk beriň. Goýun berip bilmeseňiz, onda kürräniň boýnuny omruň*. Nowbahar ogullaryňyz üçin hem töleg töläň+. 14  Çagalaryňyz munuň sebäbini sorasa, olara: „Ýehowa bizi güýçli goly bilen Müsür gulçulygyndan çykardy+. 15  Faraon kesirlik edip, goýbermejek bolanda+, Ýehowa müsürlileriň nowbahar ogullaryny we ilkinji doglan erkek mallaryny öldürdi+. Şol sebäpli ilkinji doglan erkek mallary Ýehowa gurbanlyk berýäris, nowbahar ogullarymyz üçin töleg töleýäris“ diýiň. 16  Eliňize we maňlaýyňyza goýlan bellik*+ ýaly, goý, baýramçylyk hem şol wakany ýatladyp dursun. Sebäbi Ýehowa güýçli goly bilen bizi Müsürden çykardy». 17  Faraon ysraýyllary goýberende, Hudaý olary piliştlileriň üstünden geçýän gysga ýoldan äkitmedi. Sebäbi Hudaý: «Piliştliler hüjüm edäýse, halk pikirini üýtgedip, Müsüre dolanar» diýdi. 18  Hudaý olary çölüň içi bilen Gyzyl deňze barýan aýlawly ýoldan äkitdi+. Ysraýyllar Müsürden topar⁠-⁠topar bolup çykdylar. 19  Musa Ýusubyň süňklerini⁠-⁠de alyp gaýtdy. Sebäbi Ýusup Ysraýylyň ogullaryna: «Hudaý size hökman nazar salar. Şonda süňklerimi bärden äkidiň» diýip ant içiripdi+. 20  Ysraýyllar Sukotdan gaýdyp, çölüň çetindäki Etamda düşlediler. 21  Ýehowa bolsa olaryň öňüne düşüp, gündiz bulut sütüni+, gije ot sütüni arkaly ýol görkezýärdi. Şeýlelikde, olar gündizine⁠-⁠de, gijesine⁠-⁠de ýoluny dowam edip bilýärdiler+. 22  Gündizine bulut sütüni, gijesine bolsa ot sütüni halkyň öňünden aýrylmaýardy+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: mukaddes ediň.
Ýa⁠-⁠da: hamyrmaýasyz çörek.
Ýa⁠-⁠da: döwüň.
Ýa⁠-⁠da: daňy.