Ikinji Korinfliler 8:1—24

  • Ýehudy mesihçiler üçin sadaka (1—15)

  • Titus Korinfe iberilýär (16—24)

8  Doganlar, size Hudaýyň Makedoniýadaky ýygnaklara eden ýagşylygy hakda gürrüň bermek isleýäris+.  Olar agyr synaglarda⁠-⁠da şatlygyny ýitirmediler, juda garyp bolsalar⁠-⁠da jomartlyk etdiler.  Men olaryň elinde baryny edendiklerini+, hatda artygy bilen edendiklerini bilýärin+.  Olar mukaddeslere kömek etmek we sadaka bermek üçin köp ýalbardylar+.  Olar biziň garaşanymyzdan hem köp zat etdiler. Olar Hudaýyň islegine görä, diňe bir Halypamyza däl, bize⁠-⁠de hyzmat etdiler.  Şol sebäpli siziň ýürekden beren sadakalaryňyzy ýygnamagy Titusa tabşyrdyk+ we muny soňuna çenli tamamlamaga höweslendirdik.  Siz ähli zada: imana, söze, bilime, yhlasa baýsyňyz we adamlary biziň sizi söýşümiz ýaly söýýärsiňiz. Şonuň üçin jomartlyk bilen beriň+.  Men muny size tabşyryk hökmünde däl⁠-⁠de, başgalaryň çekýän agyr zähmeti hakda bilmegiňiz üçin aýdýaryn. Men siziň hem päk söýgiňizi görmek isleýärin.  Sebäbi siz Halypamyz Isa Mesihiň ýagşylygy hakda bilýänsiňiz. Ol baý bolsa⁠-⁠da, siziň üçin garyp boldy+. Emma siz onuň garyplygy arkaly baýadyňyz. 10  Meniň pikirimçe+, siz başgalara kömek etmek bilen, özüňize peýda getirýärsiňiz. Sebäbi bir ýyl mundan öň başlan işiňizi diňe bir ýerine ýetirmän, ony ýürekden edýärsiňiz. 11  Indi bolsa başdaky yhlasyňyzy gowşatman, başlan zadyňyzy soňuna çenli tamamlaň. 12  Hudaý ýürekden berlen sadakany kabul edýär+, sebäbi Hudaý adamyň güýji ýetmeýän zadyny däl⁠-⁠de, güýji ýetýän zadyny bermegini isleýär. 13  Men başgalaryň durmuşyny ýeňilleşdirip, siziňkini kynlaşdyrmak islemeýärin. 14  Ýöne siz artykmaç zadyňyz bilen olara kömek ediň. Şonda olar hem artykmaç zady bilen siziň ýetmeýän zadyňyzy ýetirerler. Şeýlelikde, siziň araňyzda deňlik bolar. 15  Sebäbi: «Köp ýygnan adamlaryňky artyk çykmady, az ýygnanlaryňky kem bolmady»+ diýip ýazylandyr. 16  Hudaýa şükür edýäris, sebäbi ol Titusy aladaňyzy etmäge höweslendirdi+. 17  Titus diňe haýyş edendigimiz üçin däl, öz islegi bilen ýanyňyza bardy. 18  Biz Titus bilen bir dogany iberdik. Şol dogana ähli ýygnaklar guwanýar, hoş habaryň hatyrasyna çeken zähmeti üçin hormat goýýarlar. 19  Mundan başga⁠-⁠da, ýygnaklar ony berlen sadakalary paýlamaga belledi. Ol biziň bilen gidip, sadakalary paýlady. Şol sadakalar bilen Halypamyzy* şöhratlandyryp, başgalara kömek ederis. 20  Şeýdip, ýygnalan sadakalary paýlamak meselesinde hiç bir adamy nägile etmedik+. 21  Sebäbi biz «diňe Ýehowanyň* öňünde däl, adamlaryň öňünde⁠-⁠de ähli zatda dogruçyl bolmaga jan edýäris»+. 22  Biz olar bilen başga bir dogany hem iberýäris. Biz ony ençeme gezek synap, tabşyrylan işleri yhlasly ýerine ýetirýändigine göz ýetirdik. Ol siziň hem dogry işleri etjekdigiňize ynanyp, sizi has⁠-⁠da goldamak isleýär. 23  Eger Titus hakda sorasalar, ol meniň ýoldaşymdyr we meniň ýaly size kömek edýän işdeşimdir. Doganlar barada sorasalar, olar ýygnaklarda resullardyr we Mesihi şöhratlandyrýandyr. 24  Şeýlelikde, olara ýygnaklary çyn ýürekden söýýändigiňizi+ we size biderek ýere guwanmandygymy görkeziň.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: Hudaýy.