Ikinji Korinfliler 7:1—16

  • Her hili hapalykdan arassalanalyň (1)

  • Pawlus korinflilere buýsanýar (2—4)

  • Titus gowy habar getirýär (5—7)

  • Hudaýyň isleýşi ýaly gynanmak we toba etmek (8—16)

7  Eziz doganlar, bize şeýle wadalaryň berlendigi üçin+, bedeni we ýüregi* hapalaýan her bir zatdan özümizi arassalalyň+, Hudaýdan gorkup, has⁠-⁠da mukaddes bolalyň.  Bize ýüregiňiziň töründen ýer beriň+. Biz hiç kime ýamanlyk etmedik, hiç kime zyýan ýetirmedik, öz bähbidimize çapyp, hiç kimi aldamadyk+.  Men sizi günäkärlejek bolmaýaryn, sebäbi öň aýdyşym ýaly, ölsek⁠-⁠de, ýaşasak⁠-⁠da, ýüregimiziň töründe siziň ornuňyz bar.  Men siziň bilen açyk gepleşýärin*, size ýürekden buýsanýaryn, kalbym diýseň rahatdyr. Agyr günleri başdan geçirsek⁠-⁠de, ýüregim şatlykdan doludyr+.  Makedoniýa gelenimizde+, janymyz rahatlyk tapmady, her dürli kynçylyklary başdan geçirdik. Adamlar bizi yzarlaýardy, özümiz hem ýygnaklary alada edýärdik.  Ýöne göwnüçökgünlere göwünlik berýän Hudaý+ Titusy iberip, göwünlik berdi.  Biz Titusyň diňe bir ýanymyzda bolandygyna däl, siziň oňa göwünlik berendigiňize ruhlandyk. Ol meni göresiňiziň gelýändigini, gam çekýändigiňizi we ýürekden aladamy edýändigiňizi aýtdy. Men muňa diýseň begendim.  Men sizi gynandyran bolsam⁠-⁠da+, hat ýazanyma ökünmeýärin. Hat ýazyp sizi biraz gynandyrandygyma başda ökünen hem bolsam,  häzir begenýärin. Ýöne siziň gynananyňyza däl, toba edendigiňize begenýärin. Sebäbi siz eden işiňize ökünip, Hudaýy razy etdiňiz, biz sebäpli zyýan çekmediňiz. 10  Hudaýy razy etmek üçin gynanýan adam halas bolýandyr, ökünýän däldir+. Şu dünýäniň adamlary ýaly gynanýan adam bolsa ölüm ýoluna düşýändir. 11  Sebäbi Hudaýy razy etmek üçin gynanmagyňyz gowy netije berdi. Siz ahlak taýdan arassa bolduňyz, erbetligi ýigrendiňiz, Hudaýdan gorkduňyz. Sizde ýürekden toba etmäge, üýtgemäge we ýalňyşyňyzy düzetmäge isleg döredi+. Şu meselede hemme zady dogry etdiňiz. 12  Men hatymy günä eden adama ýa⁠-⁠da ondan zyýan çeken adama+ ýazmandym, gaýtam Hudaýa gulak asyşyňyzy hemmeler bilsin diýip ýazypdym. 13  Biz şonuň üçin hem begendik*. Siz Titusyň kalbyna* rahatlyk berip, ony begendiripsiňiz. Biz muňa hasam begendik. 14  Men Titusyň ýanynda size buýsanan bolsam, aýdanlarym üçin utanýan däldirin. Size aýdanlarymyzyň ählisi dogry bolsa, Titusyň ýanynda buýsanmagym hem hakdyr. 15  Siziň gulak asyşyňyzy ýatlap+, Titusyň söýgüsi has⁠-⁠da artýar, sebäbi siz ony uly hormat bilen kabul edipsiňiz. 16  Men size doly ynanyp* bilýändigime begenýärin.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: ruhy. Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň: Batyrgaý geplemek.
Ýa⁠-⁠da: göwünlik tapdyk.
Sözme⁠-⁠söz: ruhuna. Sözlüge serediň.
Başga manysy: sizden arkaýyn bolup.