Ikinji Korinfliler 1:1—24

  • Doganlyk salamy (1, 2)

  • Hudaý kynçylyklarda göwünlik berýär (3—11)

  • Pawlus Korinfe baryp bilmeýär (12—24)

1  Hudaýyň islegi bilen Isa Mesihiň resuly bolan Pawlus hat ýazýar. Men doganymyz Timoteos+ bilen Hudaýyň Korinfdäki ýygnagyna we bütin Ahaýýadaky mukaddeslere ýüzlenýärin+.  Atamyz Hudaý we Halypamyz Isa Mesih size ýagşylyk* etsin, parahatlyk bersin!  Hudaýymyza we Halypamyz Isa Mesihiň Atasyna şöhrat bolsun!+ Ol rehimdar Atadyr+ we her dürli ýagdaýda göwünlik berýän Hudaýdyr+.  Hudaý ähli kynçylyklarda göwünlik berýär+. Biz hem Hudaýyň göwünlik berişi ýaly+, dürli kynçylyklara duçar bolanlara göwünlik berip bilýäris+.  Biz Mesih üçin näçe görgi görsek⁠-⁠de+, Mesih arkaly köp göwünlik tapýarys.  Biz siziň göwünlik tapyp, halas bolmagyňyz üçin kynçylyk çekýäris. Eger bize göwünlik berilýän bolsa, ol siziň üçin berilýändir. Şonda sizem göwünlik tapyp, biziň döz gelýän kynçylyklarymyza döz gelip bilersiňiz.  Siz biziň döz gelýän kynçylyklarymyza çydaýan bolsaňyz, bize göwünlik berilişi ýaly, size⁠-⁠de göwünlik beriljekdigine umyt edýäris+.  Doganlar, biz Aziýada köp kynçylyklary başdan geçirdik+. Olary öz güýjüň bilen ýeňer ýaly däldi, şonuň üçin diri galarys hem öýtmedik+.  Şonda bize ölüm jezasy berlen ýaly boldy. Bolan wakalardan özümize däl⁠-⁠de, ölüleri direldýän Hudaýa bil baglamagy öwrendik+. 10  Şonda Hudaý biziň janymyzy halas etdi, gerek bolsa ýene halas eder. Onuň gelejekde⁠-⁠de halas etjekdigine ynanýarys+. 11  Siz hem bize kömek etmek üçin ýürekden doga⁠-⁠dileg ediň+. Hudaý hem dogalaryňyza jogap berip, bize kömek eder. Muny gören köp adamlar Hudaýa alkyş aýdarlar+. 12  Biz ynsabymyzyň päkdigine buýsanýarys. Sebäbi biz şu dünýäde, siziň araňyzda ynsan akyldarlygyna däl⁠-⁠de+, Hudaýyň ýagşylygyna bil baglap, dogruçyl we mukaddes ýaşaýarys. 13  Aslynda, men size okap* we düşünip bilýän zatlaryňyzy ýazýaryn. Olara has gowy* düşünersiňiz diýip umyt edýärin. 14  Biziň aýdýanlarymyza düşünýändigiňize buýsanýarys. Biz size Halypamyz Isanyň gününde⁠-⁠de guwanarys. 15  Men şeýle ynam bilen siziň ýanyňyza ikinji gezek barmakçydym. Şonda siz ýene şatlanyp* bilerdiňiz. 16  Sebäbi men Makedoniýa barýarkam hem, Makedoniýadan gelýärkäm hem ýanyňyza barmakçydym. Şondan soň siz meni Ýahuda çenli biraz ugradyp bilerdiňiz+. 17  Eýsem men siziň ýanyňyza bararyn diýip oýlanman aýtdymmy? Ýa⁠-⁠da men «hawa, bararyn» diýip, soňra «ýok, baryp bilmerin» diýip, öz peýdamy gözledimmi? 18  Bize Hudaýyň hatyrasyna ynanyp bilersiňiz. Biz başda «hawa», soň bolsa «ýok» diýmeýäris. 19  Men, Silwanus* we Timoteos bilen size Hudaýyň Ogly Isa Mesih hakda wagyz etdim+. Isa hem başda «hawa» diýip, soňra «ýok» diýen däldir. Ol hemişe «hawa» diýen sözünde durýandyr. 20  Hudaý köp wada berýär, olaryň ählisi Isa arkaly «hawa» bolýar+. Şeýlelikde, biz ol arkaly Hudaýa «Omyn» diýip+, Hudaýy şöhratlandyrýarys. 21  Emma siziň⁠-⁠de, biziň⁠-⁠de Mesihiňkidigimizi tassyklan hem, saýlan hem Hudaýdyr+. 22  Hudaý bize möhürini basdy+ we gelejekde sylag berjekdigine ynandyrmak üçin ýüregimize mukaddes ruhuny guýdy+. 23  Hudaýyň öňünde ant içýärin, men size dözmedim, şonuň üçin Korinfe entek barmadym. 24  Biz siziň imanyňyzyň üstünden agalyk etjek bolmaýarys+, sebäbi siz imanda berk dursuňyz. Biz siziň işdeşleriňiz, Hudaýa şatlanyp gulluk etmegiňizi isleýäris.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Başga manysy: gowy bilýän.
Sözme⁠-⁠söz: soňuna çenli.
Başga manysy: ikinji gezek peýda alyp.
Ýagny Silas.