Ikinji Patyşalar 2:1—25

  • Ylýas güýçli harasat içinde göge alynýar (1—18)

    • Ylýasyň pygamberlik dony Alyşada (13, 14)

  • Alyşa Ýerihonyň suwuny arassalaýar (19—22)

  • Beýteldäki oglanlary aýy parçalaýar (23—25)

2  Ýehowanyň Ylýasy+ güýçli harasat bilen göge* almaly+ wagty golaýlapdy. Şonda Ylýas bilen Alyşa+ Gilgaldan+ çykdylar.  Ylýas Alyşa: «Ýehowa meni Beýtele iberýär, sen bärde gal» diýdi. Emma Alyşa: «Biribar Ýehowadan we seniň janyňdan ant içýärin, ýanyňdan aýrylmaryn» diýdi. Olar aşaklygyna Beýtele+ tarap ýörediler.  Beýteldäki pygamberler* Alyşanyň ýanyna gelip: «Ýehowanyň şu gün halypaňy aljakdygyny bilýäňmi? Indi ol ýanyňda bolmaz»+ diýdiler. Alyşa: «Hawa, bilýärin, ýöne sesiňizi çykarmaň» diýdi.  Ylýas bolsa: «Alyşa, Ýehowa meni Ýerihona+ iberýär, sen bärde gal» diýdi. Emma Alyşa: «Biribar Ýehowadan we seniň janyňdan ant içýärin, ýanyňdan aýrylmaryn» diýdi. Şeýdip, olar Ýerihona gitdiler.  Ýerihondaky pygamberler* Alyşanyň ýanyna gelip: «Ýehowanyň şu gün halypaňy aljakdygyny bilýäňmi? Indi ol ýanyňda bolmaz» diýdiler. Alyşa: «Hawa, bilýärin, ýöne sesiňizi çykarmaň» diýdi.  Soňra Ylýas Alyşa: «Ýehowa meni Iordana iberýär, sen bärde galaý» diýdi. Ol bolsa: «Biribar Ýehowadan we seniň janyňdan ant içýärin, ýanyňdan aýrylmaryn» diýdi. Olar ýola düşdüler.  Elli sany pygamber* hem olaryň yzyna düşüp gitdi. Ylýas bilen Alyşa Iordanyň boýuna ýetende, pygamberler uzagrakda durup seretdiler.  Ylýas donuny+ çykaryp düýrledi⁠-⁠de, suwa urdy. Şonda derýa ikä bölündi. Olaryň ikisi gury ýerden geçdi+.  Derýadan geçenlerinde, Ylýas Alyşa: «Hudaý meni ýanyňdan almanka, näme islegiň bolsa aýt» diýdi. Alyşa: «Goý, maňa seniň ruhuňdan*+ iki paý+ berilsin» diýdi. 10  Ylýas: «Soran zadyň⁠-⁠a aňsat däl. Eger Hudaýyň meni alyp gidişini gözüň bilen görseň, soran zadyň berler, ýogsam berilmez» diýdi. 11  Ýolda gürleşip barýarkalar, birdenkä ikisiniň arasynda ot ýaly lowlap duran söweş araba bilen atlar peýda boldy+. Ylýas güýçli harasat içinde asmana göterildi+. 12  Muny gören Alyşa: «Atam, atam! Ysraýylyň söweş arabasy bilen atlylary!»+ diýip gygyrdy. Ylýas gözden ýitende, Alyşa egnindäki donuny ýyrtyp, ikä böldi+. 13  Soňra Ylýasyň gaçyp galan donuny+ alyp, ýene⁠-⁠de Iordanyň kenaryna bardy. 14  Ol Ylýasyň pygamberlik donuny suwa urup: «Ylýasyň Hudaýy Ýehowa nirede?» diýdi. Alyşa dony suwa uran badyna, derýa ikä bölündi, ol gury ýerden geçdi+. 15  Ýerihondaky pygamberler* Alyşany uzakdan görüp: «Ylýasyň ruhy Alyşa geçipdir»+ diýişdiler. Olar Alyşanyň öňünden çykdylar⁠-⁠da, dyza çöküp, tagzym etdiler. 16  Soňra: «Ine, aramyzda 50 sany batyr adam bar. Olar halypaňy gözlemäge gitsin. Belki, Ýehowanyň ruhy* ony daglaryň ýa jülgeleriň birine taşlandyr»+ diýdiler. Emma Alyşa: «Ýok, adam iberip oturmaň» diýdi. 17  Ýöne olar ýalbaryp duransoň, Alyşa özüni oňaýsyz duýup: «Gidibersinler» diýdi. Şeýdip, Ylýasy gözlemäge 50 adam iberdiler. Ony üç günläp gözlediler, ýöne tapyp bilmediler. 18  Olar Alyşanyň ýanyna Ýerihona+ gaýdyp geldiler. Şonda ol: «Men size gitmäň diýdim⁠-⁠ä» diýdi. 19  Birnäçe wagtdan şäheriň adamlary Alyşa: «Halypa, biler bolsaň, şäheriň ýerleşýän ýeri gowy+, ýöne suwy erbet, toprak hasyl berenok*» diýdiler. 20  Şonda Alyşa: «Kiçiräk täze tabaga duz salyp getiriň» diýdi. Olaram getirip berdiler. 21  Alyşa çeşmäniň gözbaşyna gidip, duzy suwa sepdi⁠-⁠de+: «Ýehowa şeýle diýýär: „Men suwy arassalaýaryn. Indi suw sebäpli ölüm⁠-⁠ýitim bolmaz, toprak hem hasylsyz bolmaz*“» diýdi. 22  Alyşanyň aýdyşy ýaly⁠-⁠da boldy. Şol suw häli⁠-⁠häzire çenli hem arassa. 23  Soňra Alyşa Beýtele gitdi. Ýolda barýarka, şäherden birtopar oglanjyk çykyp, onuň üstünden gülüp başlady+. Olar: «Eý, kel, ýok bol şu ýerden! Güm bol bärden, kel!» diýip gygyryşdylar. 24  Ahyry Alyşa yzyna öwrülip, çagalara seretdi⁠-⁠de, olara Ýehowanyň adyndan gargady. Şonda tokaýdan iki aýy*+ çykyp, 42 çagany parçalady+. 25  Alyşa ýoluny dowam edip, Karmel dagyna+ gitdi, soňra Samariýa gaýtdy.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: asmana.
Sözme⁠-⁠söz: pygamber ogullary.
Sözme⁠-⁠söz: pygamber ogullary.
Sözme⁠-⁠söz: pygamber ogullary.
Hudaýyň mukaddes ruhuny ýa⁠-⁠da Ylýasyň yhlasyny aňladýan bolmagy mümkin.
Sözme⁠-⁠söz: pygamber ogullary.
Ýa⁠-⁠da: Ýehowanyň turzan ýeli.
Başga manysy: aýallaryň çagasy düşýär.
Başga manysy: aýallaryň hem çagasy düşmez.
Ene aýy göz öňünde tutulýar.