Ikinji Patyşalar 13:1—25

  • Ysraýyl patyşasy Ýehogahaz (1—9)

  • Ysraýyl patyşasy Ýehoýaş (10—13)

  • Alyşa Ýehoýaşy synap görýär (14—19)

  • Alyşanyň ölümi we süňklerine degen jeset (20, 21)

  • Alyşanyň soňky pygamberligi berjaý bolýar (22—25)

13  Ýahuda patyşasy Ahazýanyň+ ogly Ýehoýaşyň+ hökümdarlygynyň 23⁠-⁠nji ýylynda, Ýehuwyň ogly Ýehogahaz+ Samariýada Ysraýylyň patyşasy boldy. Ol 17 ýyl höküm sürdi.  Ýehogahaz Ýehowanyň öňünde erbet işleri edýärdi. Ol Nebatyň ogly Ýerobgamyň ýaman ýolundan ýöräp, Ysraýyla etdiren günälerinden el çekmeýärdi+.  Şol sebäpli Ýehowanyň Ysraýyla+ gahary gelip+, olary Siriýa patyşasy Hazaýylyň+ we ogly Benhadatyň+ eline berdi.  Birnäçe wagtdan Ýehogahaz Ýehowadan rehim⁠-⁠şepagat diläp ýalbardy. Ýehowa hem dilegini eşitdi, sebäbi Hudaý Siriýa patyşasynyň ysraýyllary ezýändigini görýärdi+.  Ýehowa Ysraýyly Siriýanyň golastyndan azat etmek üçin, bir halasgär iberdi+. Ysraýyllar ýene⁠-⁠de asuda ýaşap başladylar.  Emma olar Ysraýyla günä etdiren Ýerobgamyň maşgalasynyň günäli işlerinden el çekmediler+, günä etmegini goýmadylar, Samariýadaky keramatly pürsi*+ aýyrmadylar.  Ýehogahazyň bary⁠-⁠ýogy 50 atlysy, 10 söweş arabasy we 10 000 esgeri* galypdy, sebäbi Siriýa patyşasy olary harmanda ýele sowrulýan saman* ýaly kül⁠-⁠peýekun edipdi+.  Ýehogahazyň durmuşynda bolan başga⁠-⁠da wakalar, ähli eden işleri we şan⁠-⁠şöhraty hakda Ysraýyl patyşalarynyň taryhy kitabynda ýazylandyr.  Soňra Ýehogahaz aradan çykyp, Samariýada jaýlandy+, ýerine ogly Ýehoýaş patyşa boldy. 10  Ýahuda patyşasy Ýehoýaşyň hökümdarlygynyň 37⁠-⁠nji ýylynda, Ýehogahazyň ogly Ýehoýaş+ Samariýada Ysraýylyň patyşasy boldy. Ol 16 ýyl höküm sürdi. 11  Ýehoýaş Ýehowanyň öňünde erbet işleri edýärdi. Ol Ysraýyla günä etdiren Nebatyň ogly Ýerobgamyň erbet işlerine baş goşup+, ýaman ýolundan sowulmady. 12  Ýehoýaşyň durmuşynda bolan başga⁠-⁠da wakalar, ähli eden işleri, şan⁠-⁠şöhraty we Ýahuda patyşasy Amazýa+ bilen söweşi hakda Ysraýyl patyşalarynyň taryhy kitabynda ýazylandyr. 13  Ýehoýaş aradan çykyp, Samariýada Ysraýyl patyşalarynyň ýanynda jaýlandy+, ýerine Ýerobgam*+ patyşa boldy. 14  Alyşa+ agyr keselläp, ölüm ýassygynda ýatyrdy. Ysraýyl patyşasy Ýehoýaş onuň ýanyna gelip, başujunda oturdy⁠-⁠da: «Atam, atam! Ysraýylyň söweş arabasy bilen atlylary!»+ diýip aglady. 15  Şonda Alyşa: «Ok⁠-⁠ýaýyňy al» diýdi. Ýehoýaş ok⁠-⁠ýaýyny aldy. 16  Alyşa Ysraýyl patyşasyna: «Ýaýyňy çek» diýdi. Ol ýaýyny çekende, Alyşa elini patyşanyň eline goýdy. 17  Alyşa: «Gündogar penjiräni aç» diýdi. Patyşa penjiräni açanda, Alyşa: «Indi at!» diýdi. Ol hem atdy. Şonda Alyşa: «Ine, Ýehowanyň ýeňiş peýkamy, Siriýanyň üstünden ýeňiş getirjek peýkamy! Sen siriýalylary Apekde+ bütinleý ýok edersiň» diýdi. 18  Alyşa: «Peýkamlary al⁠-⁠da, ýere ur» diýdi. Ysraýyl patyşasy peýkamlary alyp, üç gezek ýere urdy⁠-⁠da saklandy. 19  Hak Hudaýyň gulunyň gahary gelip: «Bäş⁠-⁠alty gezek urmaly ekeniň! Şonda siriýalylary bütinleý ýok ederdiň. Indi olary diňe üç gezek ýeňersiň»+ diýdi. 20  Soňra Alyşa aradan çykyp jaýlandy. Her ýylyň başyna* ýurda mowap talaňçylary çozardy+. 21  Günlerde bir gün adamlar birini jaýlajak bolup durkalar, talaňçylaryň gelýänini gördüler. Olar jesedi Alyşanyň mazaryna taşlap, gaçyp gitdiler. Jeset Alyşanyň süňklerine degen badyna, direlip+, ýerinden turdy. 22  Ýehogahazyň höküm süren döwri Siriýa patyşasy Hazaýyl+ ysraýyllara köp ezýet çekdirdi+. 23  Emma Ýehowa Ybraýym, Yshak we Ýakup bilen baglaşan ähtiniň hatyrasyna+, ysraýyllara rehim edip+, aladasyny etdi. Hudaý halkyny heläk etmek islemedi, olary şu wagta çenli ýok etmedi*. 24  Siriýa patyşasy Hazaýyl aradan çykyp, ýerine ogly Benhadat patyşa boldy. 25  Hazaýyl patyşa Ýehogahaz bilen söweşip, Ysraýylyň birnäçe şäherini basyp alypdy. Emma Ýehogahazyň ogly Ýehoýaş şol şäherleri Hazaýylyň ogly Benhadatdan yzyna aldy. Ol Benhadatyň üstünden üç gezek ýeňiş gazandy+.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: pyýada esgeri.
Ýa⁠-⁠da: toprak; gum.
Ýagny Ýerobgam II.
Ýaz pasly göz öňünde tutulýan bolmaly.
Sözme⁠-⁠söz: huzuryndan kowmady.