Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Şamuwel pygamberiň ikinji kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Dawut Şawulyň ölenini eşidýär (1—16)

  • Dawudyň Şawul bilen Ýonatanyň hatyrasyna düzen ýas aýdymy (17—27)

 • 2

  • Ýahuda patyşasy Dawut (1—7)

  • Ysraýyl patyşasy Işboşet (8—11)

  • Şawulyň maşgalasy bilen Dawudyň maşgalasynyň arasyndaky uruş (12—32)

 • 3

  • Dawudyň maşgalasy barha güýçlenýär (1)

  • Dawudyň ogullary (2—5)

  • Abnur Dawudyň tarapyna geçýär (6—21)

  • Ýowabyň Abnury öldürişi (22—30)

  • Dawut Abnuryň ýasyny tutýar (31—39)

 • 4

  • Işboşetiň ölümi (1—8)

  • Dawut ganhorlary öldürýär (9—12)

 • 5

  • Dawut tutuş Ysraýyla patyşa bolýar (1—5)

  • Iýerusalimiň basylyp alynmagy (6—16)

   • Dawudyň şäheri Sion (7)

  • Dawudyň piliştlileri derbi⁠-⁠dagyn edişi (17—25)

 • 6

  • Äht sandygy Iýerusalimde (1—23)

   • Äht sandygyny saklan Uzanyň ölümi (6—8)

   • Mihalyň Dawuda göwnüýetmezçiligi (16, 20⁠-⁠23)

 • 7

  • Ybadathanany Dawut gurmaýar (1—7)

  • Dawut bilen baglaşylan patyşalyk ähti (8—17)

  • Dawudyň minnetdarlyk dogasy (18—29)

 • 8

  • Dawudyň gazanan ýeňişleri (1—14)

  • Dawudyň emeldarlary (15—18)

 • 9

  • Dawudyň Mepiboşete eden ýagşylygy (1—13)

 • 10

  • Ammonyň we Siriýanyň üstünden ýeňiş (1—19)

 • 11

  • Dawut Batşeba bilen zyna edýär (1—13)

  • Dawut Uryýany öldürdýär (14—25)

  • Dawut Batşebany aýal edip alýar (26, 27)

 • 12

  • Natan pygamber Dawudy ýazgarýar (1—15a)

  • Batşebanyň oglunyň ölümi (15b—23)

  • Batşeba Süleýmany dogurýar (24, 25)

  • Ammonlaryň Rapa şäheri basylyp alynýar (26—31)

 • 13

  • Eminiň Tamary zorlamagy (1—22)

  • Abselimiň Emini öldürişi (23—33)

  • Abselim Geşura gaçyp gidýär (34—39)

 • 14

  • Ýowap bilen tekoýaly aýal (1—17)

  • Dawut Ýowabyň hilesiniň üstüni açýar (18—20)

  • Abselimiň yzyna getirilmegi (21—33)

 • 15

  • Abselimiň dildüwşügi we gozgalaňy (1—12)

  • Dawut Iýerusalimden gaçyp gidýär (13—30)

  • Ahytopel Abselimiň tarapynda (31)

  • Huşaý Ahytopeliň maslahatyny puja çykarmaly (32—37)

 • 16

  • Zybanyň Mepiboşete atan töhmeti (1—4)

  • Dawuda gargan Şimeý (5—14)

  • Abselim Huşaýy kabul edýär (15—19)

  • Ahytopeliň maslahaty (20—23)

 • 17

  • Huşaý Ahytopeliň maslahatyny puja çykarýar (1—14)

  • Dawuda habar ýetýär, ol Abselimden gaçýar (15—29)

   • Barzyllanyň we başgalaryň getiren zatlary (27—29)

 • 18

  • Abselimiň ýeňlişi we ölümi (1—18)

  • Dawut Abselimiň ölenini bilýär (19—33)

 • 19

  • Dawut Abselimiň ýasyny tutýar (1—4)

  • Ýowap Dawudy ýazgarýar (5—8a)

  • Dawut Iýerusalimde (8b—15)

  • Şimeýiň ötünç soramagy (16—23)

  • Bigünä Mepiboşet (24—30)

  • Barzylla bildirilen sylag⁠-⁠hormat (31—40)

  • Taýpalaryň arasyndaky dawa (41—43)

 •  20

  • Şebanyň gozgalaňy; Ýowap Emasany öldürýär (1—13)

  • Şebanyň ele salynmagy we kellesiniň kesilmegi (14—22)

  • Dawudyň emeldarlary (23—26)

 • 21

  • Gibgonlylar Şawulyň öý⁠-⁠içerisinden ar alýar (1—14)

  • Piliştliler bilen söweş (15—22)

 • 22

  • Dawut halasgär Hudaýy şöhratlandyrýar (1—51)

   • «Ýehowa penam» (2)

   • Ýehowa wepaly adamlara wepaly (26)

 • 23

  • Dawudyň jemleýji sözleri (1—7)

  • Dawudyň gaýduwsyz esgerleri (8—39)

 • 24

  • Dawudyň ilat ýazuwyny geçirip, günä etmegi (1—14)

  • Mergi keselinden 70 000 adam ölýär (15—17)

  • Dawudyň guran gurbanlyk ojagy (18—25)

   • Mugt düşen zat gurban berilmeýär (24)