Ikinji Şamuwel 6:1—23

  • Äht sandygy Iýerusalimde (1—23)

    • Äht sandygyny saklan Uzanyň ölümi (6—8)

    • Mihalyň Dawuda göwnüýetmezçiligi (16, 20⁠-⁠23)

6  Dawut ýene⁠-⁠de Ysraýylyň edermen esgerlerini ýygnady, jemi 30 000 esger çykdy.  Dawut esgerleri bilen hak Hudaýyň äht sandygyny+ getirmek üçin Bagaly⁠-⁠ýahuda gitdi. Halk äht sandygynyň ýanyna baryp, keruplaryň üstünde* tagtda oturan+ Serkerdebaşy Ýehowanyň+ adyny çagyrardy.  Olar hak Hudaýyň äht sandygyny täze araba+ ýükläp, baýyrlykdaky Abynadabyň öýünden+ alyp gaýtdylar. Abynadabyň ogullary Uza bilen Ahyý arabanyň öňünden gelýärdi.  Olar Abynadabyň baýyrlykda gurlan öýünden hak Hudaýyň äht sandygyny getirýärdiler. Ahyý äht sandygynyň öňünden ýöräp barýardy.  Dawut bilen ysraýyllar arçadan ýasalan her dürli gurallarda, arfada, kirişli saz gurallarda+, deprekde+, kakuw düwmelerinde we bürünç çanda*+ saz çalyp, Ýehowanyň huzurynda şatlyk⁠-⁠şagalaň edip gelýärdi.  Emma Nekon harmanyna ýetenlerinde, öküzler arabany tas agdarypdy. Uza elini uzadyp, hak Hudaýyň äht sandygyny saklady+.  Şonda Ýehowanyň Uza gahary gelip, oňa jeza berdi+, sebäbi ol Hudaýyň kanunyny äsgermezlik etdi+. Uza hak Hudaýyň äht sandygynyň ýanynda jan berdi.  Ýehowanyň Uza gaharlanandygyny görüp, Dawut gynandy*. Şol ýere henizem Perez⁠-⁠uza* diýilýär.  Şol gün Dawut Ýehowadan gorkup+: «Ýehowanyň äht sandygyny indi nädip şäherime äkideýin?!» diýdi+. 10  Dawut Ýehowanyň äht sandygyny öz şäherine+ äkitmek islemedi. Ol sandygy getli Abytedomyň öýüne iberdi+. 11  Ýehowanyň äht sandygy getli Abytedomyň öýünde üç aý durdy. Ýehowa Abytedomyň we öý⁠-⁠içerisiniň berekedini artdyrýardy+. 12  Dawuda: «Hak Hudaýyň äht sandygy Abytedomyň öýüne eltileninden bäri, Ýehowa onuň öý⁠-⁠içerisine bereket berip, mal⁠-⁠mülküni artdyrýar» diýip habar berdiler. Şonda ol şatlyk⁠-⁠şagalaň+ bilen hak Hudaýyň äht sandygyny Dawudyň şäherine getirmek üçin Abytedomyň öýüne gitdi. 13  Ýehowanyň äht sandygyny göterýänler+ alty ädim ädende, Dawut bir öküz we semiz mal gurbanlyk berdi. 14  Dawut begenjinden ýaňa Ýehowanyň huzurynda böküp tans edýärdi, egninde⁠-⁠de zygyr* matadan tikilen öňlük* bardy+. 15  Dawut bilen ysraýyllar surnaý* çalyp+, şatlyk⁠-⁠şowhun bilen+ Ýehowanyň äht sandygyny+ alyp gelýärdi. 16  Ýehowanyň äht sandygy Dawudyň şäherine getirilende, Şawulyň gyzy Mihal+ penjireden seredip durdy. Ol Dawudyň Ýehowanyň huzurynda böküp tans edýänini görüp, oňa göwnüýetmezçilik etdi*+. 17  Ýehowanyň äht sandygyny Dawudyň gurduran çadyrynda goýdular+. Dawut Ýehowanyň huzurynda+ ýakma+ we parahatlyk gurbanlyklary+ hödürledi. 18  Dawut ýakma we parahatlyk gurbanlyklary berensoň, Serkerdebaşy Ýehowanyň adyndan halka ak pata berdi. 19  Dawut bütin ysraýyl jemagatyna, aýal⁠-⁠erkek diýmän, hemme adama halka görnüşli çörek, hurmaly* we kişmişli külçe paýlady. Soňra her kim öýli⁠-⁠öýüne gaýtdy. 20  Dawut maşgalasyna ak pata bermäge gelende, Şawulyň gyzy Mihal+ öňünden çykyp: «Bu gün Ysraýyl patyşasy emeldarlaryň gyrnaklarynyň öňünde ýeňilkelle ýaly, ýarym⁠-⁠ýalaňaç tans edip, masgara boldy!»+ diýdi. 21  Şonda Dawut: «Şatlansam, Ýehowa üçin şatlanýaryn. Hudaý kakaňa, onuň hojalygyna derek meni saýlap, Ýehowanyň ysraýyl halkyna baştutan edip goýdy+. Ýehowanyň öňünde şatlanyp, 22  özümi has⁠-⁠da kiçelderin, mertebämi peselderin. Seniň diýýän gyrnaklaryň bolsa meni öwüp, arşa çykarar» diýdi. 23  Şonuň üçin Şawulyň gyzy Mihalyň+ ömrüniň ahyryna çenli çagasy bolmady.

Çykgytlar

Başga manysy: arasynda.
Bürünçden ýasalan we kakylyp çalynýan tegelek saz guraly.
Sözme⁠-⁠söz: gaharlandy.
Manysy: Uza garşy gazap.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Şahdan edilen surnaý göz öňünde tutulýar.
Sözme⁠-⁠söz: ýüreginde ýigrenip başlady.
Kak edilen hurma göz öňünde tutulýar.