Ikinji Şamuwel 4:1—12

  • Işboşetiň ölümi (1—8)

  • Dawut ganhorlary öldürýär (9—12)

4  Abnuryň Hebronda ölendigini+ eşidip, Şawulyň ogly Işboşetiň+ ýüregi ýaryldy*, ysraýyllar hem howsala düşdi.  Şawulyň oglunyň alamançy esgerlerine baş bolan iki adamy bardy. Biriniň ady Baganaý, beýlekisiniňki Rehapdy. Olar benýaminlerden beýerotly Rimmonyň ogullarydy. Öňler Beýerot+ şäheri hem benýaminleriňkidi.  Beýerotlylar Gitaýyma+ gaçyp gidipdiler. Olar henizem şol ýerde gelmişek bolup ýaşaýarlar.  Şawulyň ogly Ýonatanyň+ iki aýagy⁠-⁠da agsak ogly bardy+. Ýizregelden+ Şawul bilen Ýonatanyň ölendigi barada habar gelende, ol bäş ýaşyndady. Şonda enekesi çagany alyp, gaçyp gidipdi. Ol ylgap barýarka, aljyrap, çagany elinden gaçyrýar. Şeýdip, oglanjyk maýyp bolýar, onuň ady Mepiboşetdi+.  Beýerotly Rimmonyň ogullary Rehap bilen Baganaý günortanyň jokrama yssysynda Işboşetiň öýüne bardylar. Şol wagt Işboşet dynç alyp ýatyrdy.  Olar+ bugdaý almaga gelen kişi bolup, öýe girdiler⁠-⁠de, Işboşeti gylyçdan geçirip, hiç kime bildirmän, gaçyp gitdiler.  Rehap bilen Baganaý içerik girende, Işboşet otagynda uklap ýatyrdy. Olar Işboşeti öldürip, kellesini kesip aldylar. Soňra Arabanyň ýoly bilen uzak gije ýöräp,  Işboşetiň+ kellesini Dawut patyşanyň ýanyna, Hebrona eltip: «Patyşahym, seniň kastyňa çykan+ duşmanyň Şawulyň+ ogly Işboşetiň kellesini getirdik. Ýehowa Şawuldan we onuň neslinden şa hezretleriniň aryny aldy» diýdiler.  Emma Dawut beýerotly Rimmonyň ogullary Rehap bilen Baganaýa: «Meni ähli bela⁠-⁠beterden dyndyran+ Ýehowa diri şaýatdyr, 10  öňem biri gelip, Şawulyň ölendigini aýdanda+, gowy habar getirendirin öýdüpdi. Ýöne men ony Ziklagda öldürdim+, getiren habary üçin şeýdip sylagladym. 11  Indi öz öýünde düşekde ýatan bigünä adamy öldüren zalymlary, heý, jezasyz goýarynmy?! Onuň ganyna galanyňyz üçin+, siziň hem janyňyzy alaryn!» diýdi. 12  Soňra Dawut ýigitlerine olary öldürmegi buýurdy+. Ýigitler olaryň el⁠-⁠aýagyny çapyp, jesetlerini Hebrondaky howdanyň ýanynda asdylar+. Işboşetiň kellesini bolsa Hebrona äkidip, Abnuryň mazarynda jaýladylar.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: ysgyn⁠-⁠mydary galmady.