Ikinji Şamuwel 22:1—51

  • Dawut halasgär Hudaýy şöhratlandyrýar (1—51)

    • «Ýehowa penam» (2)

    • Ýehowa wepaly adamlara wepaly (26)

22  Ýehowa Dawudy ähli duşmanlaryndan+ we Şawuldan halas eden güni+, ol Ýehowanyň şanyna  şeýle aýdym aýtdy: «Ýehowa penam, galam+, dadyma ýetişýän Hudaýym+.   Hudaýym arkadagym+, penakärim,Galkanym+, arkam*, daýanjym*+,Gaçybatalgam+, halasgärim+,Zalymlardan halas edýän Hudaýym.   Ýehowa alkyşa mynasypdyr,Çagyrsam, duşmanlardan halas eder.   Ölüm tolkunlary üstüme abandy+,Dereksiz adamlar sil deý gorkuzdy+.   Mazaryň* ýüpleri maňa oraldy+,Öňümde ölüm duzaklary guruldy+.   Agyr dert içinde Ýehowany çagyrdym+,Kömek sorap, Hudaýyma ýalbardym. Ybadathanasyndan sesimi eşitdi,Perýadym gulagyna ýetdi+.   Şonda ýer sarsdy hem titredi+,Gögüň binýatlary lerzana geldi+.Gazabyndan eýläk⁠-⁠beýläk yrandy+.   Burnundan tüsse,Agzyndan ot çykdy+,Alladan közler syçrady. 10  Ol aşak inende, gökler baş egdi+,Gara bulut aýagynyň astyna ýazyldy+. 11  Kerubyň*+ üstünde uçup geldi, Perişdäniň*+ ganatynda geldi. 12  Tümlügi çadyr kimin bürendi+,Aňyrsy görünmeýän gara buluda orandy. 13  Huzuryndaky nurdan közler tutaşdy. 14  Ýehowa gökden gürledi+,Allatagala gepledi+. 15  Peýkam atyp+, duşmanlaryny dargatdy,Ýyldyrym çakdyryp, howsala saldy+. 16  Ýehowa käýände, gahar bilen dem alanda,Deňziň düýbi göründi+,Ýer ýaryldy+. 17  Ol ýokardan elini uzadyp, meni tutdy,Ummanyň içinden çekip çykardy+. 18  Meni güýçli duşmanlardan+,Ganymlardan halas etdi,Olar menden has güýçlüdi. 19  Agyr günümde garşyma çykdylar+,Emma Ýehowa daýanjym boldy. 20  Meni giň sähra* alyp çykdy+,Menden razy bolup, janymy gutardy+. 21  Ýehowa dogruçyl bolanym üçin sylaglady+,Halallygym üçin bereket berdi+. 22  Ýehowanyň ýolundan sowulmadym,Hudaýymy terk edip, günä etmedim. 23  Hökümleri+ hakda hemişe oýlanýaryn,Kanunlaryny hiç wagt taşlamaryn+. 24  Onuň öňünde päkligime galaryn+,Günäli işlere baş goşmaryn+. 25  Ýehowa dogruçyl bolanym üçin sylaglasyn+,Päk bolanym üçin bereket bersin+. 26  Wepaly adama senem wepalysyň+,Dogruçyl adam bilen senem dogruçylsyň*+. 27  Akýürekli adama ýagşylyk edýärsiň+,Mekir adam seni aldap bilmez+. 28  Pesgöwünlini halas edýärsiň+,Gopbamsyny ýigrenip peseldýärsiň+. 29  Eý Ýehowa, ýoluma nur saçýarsyň!+Ýehowa, gijämi gündiz edýän sensiň+. 30  Seniň kömegiň bilen galtamanlara garşy çykaryn,Hudaýyň güýji bilen diwardan aşyp geçerin+. 31  Hak Hudaýyň ýoly kämildir+,Ýehowanyň sözi päkdir*+. Hudaý pena gözleýänlere galkandyr+. 32  Ýehowadan başga Hudaý barmy?+ Arkadagymyz ýeke⁠-⁠täk Hudaýdyr!+ 33  Hak Hudaý berk galamdyr+,Ýörejek ýolumy tekizlär+. 34  Aýagymy keýigiňki deý çalasyn edýär,Depelerde duruzýar+. 35  Ellerime söweşmegi öwredýär,Gollarym mis ýaýy egreldýär. 36  Maňa gutulyş galkanyny berýärsiň,Sen pesgöwünlisiň, meni beýgeldýärsiň+. 37  Ýolumy arassaladyň, indi aýagym taýmaz+. 38  Duşmanlarymy kowalap, derbi⁠-⁠dagyn ederin,Ählisini gyrýançam, yza çekilmerin. 39  Ýer bilen ýegsan edip, şeýle bir uraryn,Ýerinden galmazlar+,Aýagymyň astynda serlip ýatarlar. 40  Söweşmäge güýç⁠-⁠kuwwat berersiň+,Duşmanymy dyza çökerersiň+. 41  Duşmanlarymy kowarsyň+,Meni ýigrenýänleri ýok ederin+. 42  Olar kömek sorar, ýardam beren tapylmaz,Ýehowany çagyrar, olara jogap bermez+. 43  Olary tozan ýaly kül⁠-⁠owram ederin,Palçyk kimin basgylap mynjyradaryn. 44  Halkymyň töhmetinden halas edersiň+, Janymy gorap, halklara baş edersiň+,Ýat adamlar maňa hyzmat ederler+. 45  Keseki halklar öňümde baş egerler+.Şöhratymy eşidip, tabyn bolarlar. 46  Ýat halklar güýçden gaçarlar,Galasyndan titreşip çykarlar. 47  Ýehowa Biribardyr! Arkadagyma şöhrat bolsun!+ Halasgär Hudaýyma alkyş bolsun!+ 48  Hak Alla arymy alýar+,Halklary öňümde boýun egdirýär+. 49  Meni duşmanlardan halas edýär, Hüjüm edýänlerden üstün çykarýar+.Zalymlaryň elinden gutarýar+. 50  Eý Ýehowa, halklaryň arasynda saňa şükür ederin+,Adyňy taryplap, aýdym aýdaryn+. 51  Patyşasyna beýik ýeňiş berýär+.Saýlany Dawuda hem onuň nesline,Wepaly söýgüsi* bakydyr»+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: gutulyş şahym. Sözlüge serediň: Şah.
Ýa⁠-⁠da: howpsuz galam.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: Perişdäniň.
Ýa⁠-⁠da: Şemalyň.
Ýa⁠-⁠da: howpsuz ýere.
Ýa⁠-⁠da: Päk adam päkligiňi görer.
Ýa⁠-⁠da: otdan geçirilip arassalanandyr.
Sözlüge serediň.