Ikinji Şamuwel 20:1—26

  • Şebanyň gozgalaňy; Ýowap Emasany öldürýär (1—13)

  • Şebanyň ele salynmagy we kellesiniň kesilmegi (14—22)

  • Dawudyň emeldarlary (23—26)

20  Şol ýerde Şeba atly başbozar* adam+ bardy. Ol benýaminlerden Bikriniň ogludy. Şeba surnaý* çalyp+: «Ýessäniň ogly Dawutda paýymyzam, mirasymyzam ýokdur+. Eý ysraýyllar, her kes öz taňrysyna* dolansyn!»+ diýip gygyrdy.  Şonda ysraýyllar Dawudy taşlap, Bikriniň ogly Şebanyň yzyna düşdüler+. Ýahudalar bolsa Dawut patyşanyň ýanyndan aýrylman, Iordandan Iýerusalime gaýtdylar+.  Dawut Iýerusalimdäki köşgüne+ geldi. Ol köşkde goýup giden on gyrnagyny+ bir jaýa salyp, daşynda garawul goýdy. Dawut olaryň iýjek⁠-⁠içjegini ýetirip durdy, emma olara ýanaşmady*+. Olar ömrüniň ahyryna çenli garawully jaýda saklanyp, äri diri bolsa⁠-⁠da, dul ýaly ýaşadylar.  Dawut patyşa Emasa+: «Üç günüň içinde ýahudalary ýanyma ýygna, özüňem şu ýerde bol» diýdi.  Emasa ýahudalary ýygnamaga gitdi, ýöne aýdylan wagtda gelmedi.  Dawut Abyşaýa+: «Bikriniň ogly Şeba+ bizi Abselimden hem beter güne salar+. Gala girip, elimizden sypmanka, hyzmatkärleri* al⁠-⁠da, Şebany tutup gel» diýdi.  Ýowabyň+ esgerleri, keretler bilen peletler*+ we batyr ýigitler ýola düşdi. Olar Iýerusalimden çykyp, Bikriniň ogly Şebanyň yzyndan gitdiler.  Gibgonda+ duran uly daşa ýetenlerinde, öňlerinden Emasa+ çykdy. Ýowap söweş ýaraglaryny dakynypdy, bilinde gylyjy bardy. Ol Emasa tarap ýöräp, gylyjyny gaçyrdy.  Ýowap Emasa: «Dogan, gowumy ýagdaýlaryň?» diýdi. Ýowap ony öpjek ýaly edip, sag elini Emasanyň sakgalyna ýetirdi*. 10  Emasa Ýowabyň gylyjyny eline alanyna ünsem bermedi. Ýowap bolsa gylyjyny Emasanyň içinden geçirdi+. Emasanyň içegeleri ýere dökülip gitdi. Ýowap ony bir uranda öldürdi, gylyjyny ikinji gezek sokmaly bolmady. Soňra ol dogany Abyşaý bilen Bikri ogly Şebanyň yzyndan gitdi. 11  Ýowabyň ýigitleriniň biri Emasanyň ýanynda durup: «Kim Ýowabyň tarapynda bolsa, Dawuda wepaly bolsa, Ýowapdan galmasyn!» diýip gygyrdy. 12  Emasa ýoluň ortarasynda gara gan bolup ýatyrdy. Adamlar jesediň deňinde saklanýardy. Şonda ýaňky ýigit Emasany çete süýredi⁠-⁠de, üstüne eşik ýapdy. 13  Jesedi ýoldan aýyrdylar welin, hemmeler Ýowabyň yzyna düşüp, Bikri ogly Şebany+ kowalamaga gitdi. 14  Şeba Ysraýyl taýpalaryna aýlanyp, ahyry Abyl⁠-⁠beýtmagaga+ geldi. Bikriler hem jemlenişip, yzyndan şähere girdiler. 15  Ýowap adamlary bilen gelip, Şebany tutmak üçin Abyl⁠-⁠beýtmagagy gabady. Olar şäheriň daşyna aýlanyp duran berkitmäniň öňünde gabaw depesini galdyrdylar. Soňra şäheriň diwaryny ýykmak üçin düýbüni gazyp başladylar. 16  Şonda bir paýhasly aýal diwardan: «Gulak asyň, adamlar! Ýowaby çagyryp beräýiň, aýtjak zadym bar» diýip gygyrdy. 17  Ýowap gelende, ýaňky aýal: «Sen Ýowapmy?» diýip sorady. Ol: «Hawa» diýip jogap berdi. Şonda aýal: «Gyrnagyň iki agyz sözüni diňle» diýdi. Ýowap: «Aýdyber, gulagym sende» diýdi. 18  Aýal: «Köneler: „Abyl şäherine geňeşiň, işiňizi çözüp berer“ diýipdirler. 19  Men Ysraýylyň parahatlyk söýüji hem wepaly adamlarynyň adyndan gepleýärin. Sen Ysraýylyň enesi hasaplanýan şäheri weýran etjek bolýaň. Ýehowanyň mirasyny*+ näme üçin ýok etjek?» diýdi. 20  Ýowap: «Men şäheri weýran etjek bolamok. 21  Başga zat üçin geldim. Efraýym daglygyndan+ Bikriniň ogly Şeba+ gaçyp, şäheriňize girdi. Ol Dawut patyşa garşy gozgalaň turzup ýör. Şony elime berseňiz, yza çekileýin» diýdi. Aýal hem: «Gepleşdik, onda kellesini diwardan oklarys» diýdi. 22  Ýaňky aýal gidip, şäherdäki adamlar bilen gepleşdi. Olar Bikriniň ogly Şebanyň kellesini kesip, Ýowaba zyňdylar. Şonda Ýowap surnaý* çaldy, esgerler yza çekilip, öýli⁠-⁠öýüne gaýtdy+. Ýowap bolsa patyşanyň ýanyna Iýerusalime dolandy. 23  Ýowap Ysraýylyň goşunbaşysydy+, Ýehoýadanyň+ ogly Binaýa+ keretler bilen peletleriň*+ baştutanydy. 24  Adoram+ agyr işde işleýänlere gözegçilik edýärdi. Ahylutyň ogly Ýehoşapat+ mürzedi*. 25  Şewa kätipdi, Sadyk+ bilen Abyýatar+ ruhanydy. 26  Ýaýyrlardan Yrak hem Dawudyň serkerdesi* bolupdy.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: dereksiz; bolgusyz.
Şahdan edilen surnaý göz öňünde tutulýar.
Başga manysy: çadyryna.
Jynsy gatnaşyk göz öňünde tutulýar.
Sözme⁠-⁠söz: hojaýynyň hyzmatkärlerini.
Dawudyň nökerleri göz öňünde tutulýar.
Sözme⁠-⁠söz: sakgalyndan tutdy.
Ýa⁠-⁠da: halkyny.
Şahdan edilen surnaý göz öňünde tutulýar.
Dawudyň nökerleri göz öňünde tutulýar.
Ýa⁠-⁠da: patyşanyň ýazgylaryny ýöredýän emeldardy.
Sözme⁠-⁠söz: ruhanysy.