Ikinji Şamuwel 19:1—43

  • Dawut Abselimiň ýasyny tutýar (1—4)

  • Ýowap Dawudy ýazgarýar (5—8a)

  • Dawut Iýerusalimde (8b—15)

  • Şimeýiň ötünç soramagy (16—23)

  • Bigünä Mepiboşet (24—30)

  • Barzylla bildirilen sylag⁠-⁠hormat (31—40)

  • Taýpalaryň arasyndaky dawa (41—43)

19  Ýowaba: «Patyşa Abselimiň ýasyny tutup+, aglap otyr» diýip habar berdiler.  Tutuş goşun patyşanyň ogly üçin hasrat çekýänini eşitdi. Şol günki ýeňiş ýasa öwrüldi.  Esgerler hem söweşden ýeňlip gaýdan ýaly, ýüzlerini sallap, şähere sessiz⁠-⁠üýnsüz girdiler+.  Patyşa ýüzüni ýapyp: «Oglum Abselim, jan balam, wah, oglum Abselim!» diýip, ses edip aglaýardy+.  Ýowap Dawut patyşanyň ýanyna baryp: «Nökerleriň seni, ogul⁠-⁠gyzyňy+, aýallaryňy, gyrnaklaryňy+ ölümden halas etdi. Sen bolsa olaryň ýüzüni ýere saldyň.  Sen özüňi ýigrenýänleri gowy görüp, gowy görýänleri ýigrenýäň. Sen serkerdeleriňi, nökerleriňi hiç zatça⁠-⁠da görmeýän ekeniň. Onda barymyz gyrlyp, diňe Abselim diri galan bolsa, gowy boljak eken⁠-⁠dä!  Tur⁠-⁠da, daşaryk çykyp, nökerleriňe göwünlik ber. Gitmeseň, Ýehowadan ant içýärin, agşama çenli ýanyňda hiç kim galmaz. Şonda başyňa düşjek zatlar şu çaka çenli gören görgüleriňden hem beter bolar» diýdi.  Patyşa turup gitdi⁠-⁠de, şäher derwezesinde oturdy. Halka: «Patyşa derwezäniň agzynda otyr» diýip jar çekdiler. Bütin halk patyşanyň öňüne ýygnandy. Söweşde ýeňlen ysraýyllar öýlerine gaçyp gidipdi+.  Ysraýyl taýpalary öz aralarynda dawalaşyp: «Patyşa bizi duşmanlardan halas etdi+, piliştlileriň elinden gutardy. Ýöne ol Abselim sebäpli ýurtdan gaçyp gitmeli boldy+. 10  Abselimi patyşa+ belledik, ol bolsa uruşda öldi+. Indi näme üçin Dawut patyşany yzyna getirmän, el gowşuryp otyrys?» diýişdiler. 11  Dawut patyşa Sadyk+ bilen Abyýatar+ ruhana habar ýollap: «Ýahuda+ ýaşulularyna: „Ysraýyllaryň arasynda bolýan gep⁠-⁠gürrüňler patyşanyň gulagyna baryp ýetdi. Patyşany köşge başga taýpalaryň äkiderine garaşýaňyzmy? 12  Biz ganybir dogan* ahyryn. Patyşany näme üçin yzyna getirjek bolaňyzok?“ diýiň. 13  Emasa+ bolsa şeýle diýiň: „Ikimiz ganybir dogan. Eger seni Ýowabyň+ ýerine goşunbaşy bellemesem, goý, Hudaý maňa has beterini görkezsin!“» diýdi. 14  Şeýdip, Dawut Ýahuda halkynyň ýüregini awlady. Olar patyşa habar ýollap: «Hyzmatkärleriň bilen yzyňa dolan» diýdiler. 15  Patyşa ýola düşüp, Iordana ýetdi. Ýahudalar Dawudy garşylamaga we Iordan derýasyndan geçirmäge Gilgala+ geldiler. 16  Benýaminlerden bahurimli Gera ogly Şimeý+ Dawut patyşany garşylamaga howlugýardy. Ol ýahudalara goşulyp gaýdypdy, 17  ýanynda benýaminlerden 1 000 adam bardy. Şawulyň öýünde hyzmat eden Zyban+ hem 15 ogly, 20 hyzmatkäri bilen patyşadan öň Iordan derýasyna barmak üçin gyssanyp gaýdypdy. 18  Ol* patyşanyň maşgalasyny derýadan geçirmek we hyzmatynda durmak üçin, derýanyň ýalpak ýerinden geçdi. Dawut Iordandan geçjek bolup durka, Geranyň ogly Şimeý ýüzüni ýere berip, tagzym etdi⁠-⁠de: 19  «Patyşahym, günämi geç. Iýerusalimden gaýdan günüň saňa ýamanlyk edipdim+. Ýalbarýaryn, guluňy bagyşla. Şa hezretleri aýdanlarymy göwnüne almasyn, 20  guluň günäsini boýun alýar. Şu günem şa hezretlerini garşylamaga Ýusubyň hojalygyndan ilkinji bolup men geldim» diýdi. 21  Seruýanyň+ ogly Abyşaý+: «Ýehowanyň saýlanyna gargany üçin+, Şimeýi öldürmeli!» diýdi. 22  Emma Dawut: «Eý Seruýanyň ogullary+, näme, meniň işime goşulyp, garşyma gitjek bolýaňyz? Munuň ýaly gün Ysraýylda adam öldürip bolmaz. Men bu gün ýene⁠-⁠de Ysraýyla patyşa boldum» diýdi. 23  Soňra ol Şimeýe: «Sen ölmersiň» diýip ant içdi+. 24  Şawulyň agtygy Mepiboşet+ hem patyşany garşylamaga geldi. Ol patyşanyň giden gününden bäri aýaklaryny⁠-⁠da, egin⁠-⁠eşiklerini⁠-⁠de ýuwmandy, sakgal⁠-⁠murtuny⁠-⁠da almandy. 25  Ol Dawudy garşylamak üçin Iýerusalime* gelende, patyşa: «Mepiboşet, näme üçin meniň bilen gitmediň?» diýdi. 26  Şonda ol: «Hökümdarym, men⁠-⁠ä bir agsak+. Hyzmatkärime: „Eşegimi gaňňala, patyşa bilen gideýin“ diýdim. Ol bolsa meni aldap gitdi+. 27  Meni şa hezretlerine⁠-⁠de ýamanlap, töhmet atypdyr+, ýöne patyşahym hak Hudaýyň perişdesi ýalydyr. Indi näme etseňem, hakyň bar. 28  Aslynda, şa hezretleri atamyň hojalygyny bütinleý gyryp hem bilerdi. Sen bolsa guluňa şa saçagynyň başyndan ýer berdiň+. Şu zatlardan soň, heý⁠-⁠de, arz⁠-⁠şikaýat edip bilerinmi?» diýdi. 29  Patyşa: «Hany, şu gürrüňi goýaly⁠-⁠la. Sen mülküňi Zyban bilen paýlaşmaly bolarsyň+, men eýýäm buýruk berdim» diýdi. 30  Şonda Mepiboşet: «Patyşahym, Zyban şol mülki tutuşlygyna alaýsyn. Maňa şa hezretleriniň sag⁠-⁠aman öýüne dolanyp geleni⁠-⁠de ýetikdir» diýdi. 31  Rogelimden gileadly Barzylla+ hem patyşany Iordandan geçirmäge geldi. 32  Ol 80 ýaşly garry adamdy we juda baýdy. Patyşa Mahanaýymda wagty Barzylla oňa iýer⁠-⁠içer ýaly zat eltipdi+. 33  Dawut Barzylla: «Ýör, Iýerusalime gideli, seni saçagymyň başynda oturdaýyn»+ diýdi. 34  Emma Barzylla: «Wah, meniň bir aýagym görde*, patyşa bilen Iýerusalime gidip oturmaýyn. 35  Indi 80 ýaşapdyryn+, agy⁠-⁠garany saýgaramok, iýip⁠-⁠içýän zadymyň tagamyny bilemok. Oglan⁠-⁠gyzlaryň aýdymyny diňlärden gulagymam agyrlaşypdyr+. Men şa hezretlerine ýük bolmaýyn. 36  Patyşahymy Iordana çenli ugratmak hem meniň üçin uly bagt! Mundan artyk sylag gerek däl. 37  Guluňa öýüne gaýtmaga rugsat et, ömrümiň galanja günlerini öz şäherimde geçireýin. Meni ene⁠-⁠atamyň ýanynda jaýlasynlar+. Patyşahym, maňa derek guluň Kimhamy äkidäý+. Näme ýagşylyk edesiň gelse, şoňa edäý» diýdi. 38  Şonda patyşa: «Bolýar, Kimhamy äkidip, oňa näme ýagşylyk et diýseň ederin» diýdi. 39  Adamlar Iordandan geçip başlady. Patyşa derýadan geçmänkä, Barzyllany gujaklap*+, ýagşy dilegler etdi. Soňra Barzylla öýüne gaýtdy. 40  Patyşa bolsa derýadan geçip, Gilgala+ tarap ýola düşdi, ýanynda Kimham, ýahudalar we ysraýyllaryň ýarysy bardy+. 41  Soňra beýleki ysraýyllar patyşanyň ýanyna gelip: «Ýahudalar näme üçin bize aýtman, patyşany, maşgalasyny we adamlaryny Iordandan geçiripdir?»+ diýdiler. 42  Ýahudalar bolsa: «Patyşa biziň garyndaşymyz+, näme gaharlanýaňyz? Muny patyşadan bir zat tamakin bolup ýa serpaý aljak bolup edendiris öýdýäňizmi?» diýdiler. 43  Emma ysraýyllar ýahudalara: «Biz on taýpa, şonuň üçin Dawudy alyp gaýtmaga hakymyz siziňkiden uly. Bizi näme üçin äsgermezlik etdiňiz? Aslynda, patyşany biz alyp gaýtmalydyk» diýdiler. Olar näçe dawalaşsalar⁠-⁠da, ýahudalar ysraýyllardan üstün çykdy*.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: Siz meniň öz süýegimden we tenimden.
Başga manysy: Olar.
Başga manysy: Iýerusalimden.
Ýa⁠-⁠da: näçe wagt ýaşajagym belli däl.
Sözme⁠-⁠söz: ogşap.
Ýa⁠-⁠da: gödegräk boldy.