Ikinji Şamuwel 18:1—33

  • Abselimiň ýeňlişi we ölümi (1—18)

  • Dawut Abselimiň ölenini bilýär (19—33)

18  Dawut esgerlerini sanap, ýüzbaşylary we müňbaşylary belledi+.  Ol esgerlerini üç topara bölüp, birinji topara Seruýanyň+ ogly Ýowaby+, ikinjisine dogany Abyşaýy+, üçünjisine bolsa getli Yttaýy+ ýolbaşçy edip goýdy. Patyşa: «Menem siz bilen söweşe gitjek» diýdi.  Emma olar: «Ýok, sen gal+, biz ýeňlip gaçsagam, deň ýarymyz gyrylsagam, duşmanyň biz bilen işi bolmaz, olara sen gerek. Sen 10 000 esgeriň ornuny tutýaň+. Gowusy, şäherde galyp, bize gerekli kömegi berip dur» diýdiler.  Dawut: «Goý, siziň diýeniňiz bolsun» diýdi. Esgerler ýüz⁠-⁠ýüzden, müň⁠-⁠müňden çykyp başlady. Patyşa şäher derwezesiniň ýanynda durdy.  Ol Ýowaba, Abyşaýa we Yttaýa: «Meniň hatyram üçin, oglum Abselime degmäň»+ diýip tabşyrdy. Patyşanyň serkerdelere Abselim hakda beren buýrugyny hemmeler eşitdi.  Esgerler ysraýyllara garşy söweşe çykdy. Uruş Efraýym tokaýynda+ boldy.  Dawudyň esgerleri ysraýyllary+ derbi⁠-⁠dagyn etdiler+. Şol gün uly gyrgynçylyk bolup, 20 000 adam öldi.  Söweş güýjäp, daş⁠-⁠töwerege ýaýrady. Şol gün tokaýda ölenleriň sany gylyçdan ölenlerden hem köp boldy.  Abselim gatyrly gaçyp barýarka, Dawudyň esgerlerine duşdy. Gatyr gür şahaly uly agajyň aşagyndan geçende, Abselimiň saçy şahalara ilişip, agaçdan asylyp galdy, gatyry bolsa gaçyp gitdi. 10  Biri muny görüp: «Abselim bir uly agaçdan sallanyp dur» diýip, Ýowaba+ habar berdi. 11  Ýowap oňa: «Gören bolsaň, näme üçin öldürmediň? Saňa on kümüş teňňe bilen bir guşak serpaý bererdim» diýdi. 12  Emma ol: «Maňa 1 000 kümüş teňňe berselerem, patyşanyň ogluna el galdyrmazdym. Şa hezretleri saňa, Abyşaýa hem Yttaýa: „Abselime degmäň“+ diýip buýruk berdi ahyryn. 13  Patyşanyň tabşyrygyny bozup, ogluny öldüren bolsam, ol muny iru⁠-⁠giç bilerdi. Sen bolsa meni patyşanyň gazabyndan halas etmezdiň» diýdi. 14  Ýowap: «Aý, beýdip seniň bilen gepleşip durmaga wagtym ýok!» diýdi⁠-⁠de, üç peýkam* alyp, uly agaçdan sallanyp duran Abselimiň ýanyna bardy. Ýowap peýkamlary heniz jany çykmadyk Abselimiň ýüreginden geçirdi. 15  Soňra Ýowabyň ýarag göterýän on nökeri gelip, Abselimi tä ölýänçä urdular+. 16  Ýowap surnaý* çalyp, söweşi saklady. Dawudyň esgerleri ysraýyllary kowalamagy bes etdiler. 17  Olar Abselimiň jesedini tokaýdaky uly çukura taşlap, üstüne daş üýşürdiler+. Ysraýyllar bolsa öýlerine gaçyp gitdiler. 18  Abselim dirikä: «Adymy ýöretjek oglum ýok»+ diýip, Şa jülgesinde+ bir sütün goýduryp, öz adyny dakypdy. Şoňa henizem Abselimiň ýadygärligi diýilýär. 19  Sadygyň ogly Ahymagas+ Ýowaba: «Rugsat berseň, gidip, patyşa buşlaýyn. Ýehowa ony duşmanlaryndan halas edip, adalaty dikeltdi»+ diýdi. 20  Emma Ýowap: «Ýok, sen habar berme, bu gün patyşanyň ogly öldi+. Sen başga bir gün habarçy bolarsyň» diýdi. 21  Ýowap kuşly bir adama+: «Bar, gören zatlaryňy patyşa aýt» diýdi. Ol Ýowaba tagzym edip, ylgap gitdi. 22  Sadygyň ogly Ahymagas ýene⁠-⁠de Ýowaba: «Näme bolsa, şo bolsun, menem kuşlynyň yzyndan galmaýyn» diýdi. Ýowap: «Oglum, yzyndan gidip näme etjek? Buşlara zadyňam⁠-⁠a ýok» diýdi. 23  Emma ol şonda⁠-⁠da: «Näme bolsa⁠-⁠da, meni goýber, gidäýin» diýip özelendi. Şonda Ýowap: «Bar, git!» diýdi. Ahymagas Iordan düzlüginden geçýän ýoldan ylgap, kuşly adamy ozup geçdi. 24  Dawut şäheriň iki derwezesiniň+ arasynda otyrdy. Garawul+ derwezäniň ýokarsyna çykyp, bir adamyň ylgap gelýänini gördi⁠-⁠de, 25  patyşa habar berdi. Patyşa: «Ýeke bolsa, habarçydyr» diýdi. Ýaňky adam golaýlap gelýärkä, 26  garawul ýene biriniň gelýänini gördi. Garawul derwezebana: «Seret, ýene biri gelýär!» diýip gygyrdy. Şonda patyşa: «Ol hem habarçydyr» diýdi. 27  Garawul: «Öňden gelýäniň ylgaýşy Sadygyň ogly Ahymagasa+ meňzeýär» diýdi. Şonda patyşa: «Ol gowy adam, gowy habaram getirer» diýdi. 28  Ahymagas ylgap gelşine: «Buşluk!» diýip gygyrdy. Ol ýüzüni ýere berip, tagzym etdi⁠-⁠de: «Hökümdarym, Ýehowa Hudaýa şöhrat bolsun! Ol duşmanlaryňy* boýun egdirdi»+ diýdi. 29  Patyşa: «Oglum Abselime hiç zat bolan däldir⁠-⁠ä?» diýip sorady. Ahymagas: «Ýowap meni bir hyzmatkäriňiz bilen iberdi, şonda bir galmagal⁠-⁠a bardy, ýöne näme bolanyny bilemok»+ diýip jogap berdi. 30  Patyşa oňa: «Hany, bir gyra çekil» diýdi. Ol gyra çekildi. 31  Soňra kuşly adam gelip+: «Şa hezretlerine habar getirdim. Bu gün Ýehowa sizi duşmanlaryňyzdan halas edip, adalaty dikeltdi»+ diýdi. 32  Patyşa: «Oglum Abselime hiç zat bolan däldir⁠-⁠ä?» diýip sorady. Kuşly adam: «Şa hezretleriniň duşmanlary, size garşy çykanlaryň ählisi şol ýigidiň gününe düşsün!»+ diýdi. 33  Muny eşidip, patyşanyň ýüregi gyýym⁠-⁠gyýym boldy. Ol derwezäniň üstündäki otaga çykdy⁠-⁠da, iki ýana ýöräp: «Wah, oglum Abselim, jan balam Abselim! Seniň ýeriňe men ölsem bolmaýarmy, oglum Abselim, jan oglum!»+ diýip aglady.

Çykgytlar

Başga manysy: kiçi naýza.
Şahdan edilen surnaý göz öňünde tutulýar.
Sözme⁠-⁠söz: saňa el galdyranlary.