Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Timoteosa birinji hat

Baplar

1 2 3 4 5 6

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1, 2)

  • Ýalan mugallymlary diňlemäň (3—11)

  • Pawlusa edilen ýagşylyk (12—16)

  • «Döwürleriň Patyşasy» (17)

  • «Gaýduwsyz söweş alyp baryň» (18—20)

 • 2

  • Hemmeler üçin doga ediň (1—7)

   • Bir Hudaý we ýeke⁠-⁠täk araçy (5)

   • Hemmeler üçin berlen töleg (6)

  • Erkeklere we aýal⁠-⁠gyzlara maslahat (8—15)

   • Salykatly egin⁠-⁠eşik (9, 10)

 • 3

  • Gözegçiler üçin talaplar (1—7)

  • Hyzmatçylar üçin talaplar (8—13)

  • «Hudaýa wepaly bolmagyň mukaddes syry» (14—16)

 • 4

  • Jynlaryň taglymatlaryna garşy duruň (1—5)

  • Mesihiň gowy gullukçysy bol (6—10)

   • Hudaýa wepaly bolmagyň peýdasy (8)

  • Öwredişiňe ünsli bol (11—16)

 • 5

  • Ýaşlary we ululary sylamak (1, 2)

  • Dul aýallary goldamak (3—16)

   • Maşgala agzalaryň aladasyny etmek (8)

  • Köp zähmet çekýän ýaşululara hormat goýuň (17—25)

   • «Ýarawsyzlygyň sebäpli biraz şerap iç» (23)

 • 6

  • «Gullar hojaýynlaryna hormat goýsun» (1, 2)

  • Ýalan mugallymlar we puly söýmek (3—10)

  • Hudaýyň gullukçylaryna maslahat (11—16)

  • Ýagşy işlere baý bolmak (17—19)

  • «Ynanylan zatlary gorap sakla» (20, 21)