Birinji Taryh 3:1—24

  • Dawudyň nesilleri (1—9)

  • Dawudyň şa nesilleri (10—24)

3  Dawudyň Hebronda birnäçe ogly boldy+. Nowbahar ogly Emin+ ýizregelli Aganogamdan+ boldy, ikinji ogly Danyýar karmelli Abygaýyldan+ boldy.  Üçünji ogly Abselim+ Geşur hany Talmaýyň gyzy Magakdan boldy, dördünji ogly Adonyýar+ Haggytdan boldy.  Bäşinji ogly Şepatýa Abytaldan, altynjy ogly Itregam bolsa Egla diýen aýalyndan boldy.  Şeýlelikde, Hebronda Dawudyň alty ogly boldy. Dawut Hebronda ýedi ýarym ýyl, Iýerusalimde 33 ýyl höküm sürdi+.  Dawudyň Iýerusalimde doglan ogullary+: Şimek, Şobap, Natan+ we Süleýman+. Olaryň dördüsi Emiýeliň gyzy Batşebadan+ bolupdy.  Dawudyň başga⁠-⁠da dokuz ogly bardy. Olar: Ybhar, Alyşam, Alypelet,  Nogan, Nepek, Ýapa,  Alyşam, Alyýat we Alypelet.  Olaryň hemmesi Dawudyň ogullarydy. Dawudyň gyrnaklaryndan hem ogullary boldy. Olaryň Tamar+ diýen uýasy bardy. 10  Süleýmandan Rehobam+, Rehobamdan Abyýar+, Abyýardan Asa+, Asadan Ýehoşapat+, 11  Ýehoşapatdan Ýehoram+, Ýehoramdan Ahazýa+, Ahazýadan Ýehoýaş+, 12  Ýehoýaşdan Amazýa+, Amazýadan Azarýa+, Azarýadan Ýotam+, 13  Ýotamdan Ahaz+, Ahazdan Hizkiýa+, Hizkiýadan Manaşa+, 14  Manaşadan Amon+, Amondan Ýoşyýa+ doguldy. 15  Ýoşyýanyň nowbahar ogly Ýohanandy, ikinjisi Ýehoýakym+, üçünjisi Sadykýar+, dördünjisi Şalumdy. 16  Ýehoýakymyň Ýehonýa+, Ýehonýanyň Sadykýar diýen ogly boldy. 17  Ýesirlige äkidilen Ýehonýanyň ogullary şulardyr: Şehaltel, 18  Mälikram, Pedaýa, Şenazar, Ýekamýa, Hoşama we Nedabaý. 19  Pedaýanyň ogullary: Zerubabel+ bilen Şimeý. Zerubabeliň ogullary: Meşullam bilen Hananýa, olaryň Şelomit diýen uýasy hem bardy. 20  Zerubabeliň ýene⁠-⁠de bäş ogly boldy. Olar: Haşuba, Ohel, Bereketýar, Hasadýa we Ýuşapheset. 21  Hananýanyň ogullary: Pelatýa bilen Ýeşaýa. Ýeşaýadan Repaýa, Repaýadan Arnan, Arnandan Abdyýar, Abdyýardan Şekanýa, 22  Şekanýadan Şemaýa doguldy. Şemaýanyň Hatuş, Ygal, Baryýa, Neraýa we Şapat diýen ogullary boldy. Şekanýanyň nesli jemi alty adamdy. 23  Neraýanyň Alygenaý, Hezkiýa we Azrykam atly üç ogly bardy. 24  Alygenaýyň ýedi ogly boldy. Olar: Hodawýa, Alyýaşyp, Pelaýa, Akup, Ýohanan, Delaýa we Ananýar.

Çykgytlar