Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Birinji Taryh kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Adam atadan Ybraýyma çenli (1—27)

  • Ybraýymyň nesilleri (28—37)

  • Edomlylar, patyşalary we emirleri (38—54)

 • 2

  • Ysraýylyň 12 ogly (1, 2)

  • Ýahudanyň nesilleri (3—55)

 • 3

  • Dawudyň nesilleri (1—9)

  • Dawudyň şa nesilleri (10—24)

 • 4

  • Ýahudanyň galan nesilleri (1—23)

   • Ýabez we dogasy (9, 10)

  • Şimgonyň nesilleri (24—43)

 • 5

 • 6

  • Lewiniň nesilleri (1—30)

  • Ybadathana aýdymçylary (31—47)

  • Harunyň nesilleri (48—53)

  • Lewileriň ýaşan ýerleri (54—81)

 • 7

 • 8

  • Benýaminiň nesilleri (1—40)

   • Şawulyň nesil daragty (33—40)

 • 9

  • Ýesirlikden gelenleriň nesil daragty (1—34)

  • Şawulyň nesil daragty gaýtalanýar (35—44)

 • 10

  • Şawulyň we ogullarynyň ölümi (1—14)

 • 11

  • Dawut Ysraýyla patyşa bellenýär (1—3)

  • Dawut Sion galasyny basyp alýar (4—9)

  • Dawudyň batyr esgerleri (10—47)

 • 12

  • Dawudyň patyşalygyny goldanlar (1—40)

 • 13

  • Äht sandygynyň Kirýat⁠-⁠ýegarimden getirilmegi (1—14)

   • Uzanyň ölümi (9, 10)

 • 14

  • Dawudyň patyşalygy berkeýär (1, 2)

  • Dawudyň maşgalasy (3—7)

  • Piliştlileriň ýeňlişi (8—17)

 • 15

  • Lewileriň äht sandygyny Iýerusalime getirişi (1—29)

   • Mihal Dawuda göwnüýetmezçilik edýär (29)

 • 16

  • Äht sandygy çadyrda (1—6)

  • Dawudyň şükür aýdymy (7—36)

   • «Ýehowa patyşa boldy!» (31)

  • Äht sandygynyň öňündäki hyzmat (37—43)

 • 17

  • Ybadathanany Dawut gurmaýar (1—6)

  • Dawut bilen baglaşylan äht (7—15)

  • Dawudyň minnetdarlyk dogasy (16—27)

 • 18

  • Dawudyň ýeňişleri (1—13)

  • Dawudyň emeldarlary (14—17)

 • 19

  • Ammonlar Dawudyň hyzmatkärlerini kemsidýär (1—5)

  • Ammonlaryň we siriýalylaryň üstünden ýeňiş (6—19)

 • 20

  • Rapanyň basylyp alynmagy (1—3)

  • Piliştli äpet adamlar (4—8)

 • 21

  • Dawudyň ilat ýazuwyny geçirişi (1—6)

  • Ýehowanyň jezasy (7—17)

  • Dawut gurbanlyk ojagyny gurýar (18—30)

 • 22

  • Dawudyň ybadathana üçin taýýarlygy (1—5)

  • Dawudyň Süleýmana tabşyrygy (6—16)

  • Baştutanlar Süleýmana kömek etmeli (17—19)

 • 23

  • Dawut lewileri topara bölýär (1—32)

   • Harun bilen ogullarynyň hyzmaty (13)

 • 24

  • Dawut ruhanylary 24 topara bölýär (1—19)

  • Lewileriň başga borçlary (20—31)

 • 25

  • Hudaýyň öýündäki sazandalar we aýdymçylar (1—31)

 • 26

  • Derwezebanlaryň toparlary (1—19)

  • Hazyna gözegçileri we beýleki gözegçiler (20—32)

 • 27

  • Patyşanyň hyzmatyndaky serkerdeler (1—34)

 •  28

  • Dawudyň ybadathana hakda sözi (1—8)

  • Süleýmana berlen görkezme; ybadathananyň çyzgysy (9—21)

 • 29

  • Ybadathana üçin sadakalar (1—9)

  • Dawudyň dogasy (10—19)

  • Halkyň şatlyk⁠-⁠şagalaňy; Süleýmanyň patyşalygy (20—25)

  • Dawudyň ölümi (26—30)