Birinji Petrus 2:1—25

  • Hudaýyň sözüni küýsäň (1—3)

  • Ruhy öýi gurýan diri daşlar (4—10)

  • Dünýäde gelmişekler ýaly ýaşaň (11, 12)

  • Hudaýyň halaýan tabynlygy (13—25)

    • Mesih bize görelde galdyrdy (21)

2  Şeýlelikde, ähli erbetlikden+, ýalançylykdan, ikiýüzlülikden, göriplikden we gep⁠-⁠gybatdan gaça duruň.  Ýaňy doglan bäbekler ýaly+, arassa süýdi, ýagny Hudaýyň sözüni küýsäň, sebäbi siz ol arkaly halas bolup bilersiňiz+.  Siz Halypamyzyň ýagşylygyny dadyp gördüňiz.  Siz Halypamyzyň, ýagny diri daşyň huzuryna geldiňiz. Adamlar ondan ýüz öwürseler⁠-⁠de+, Hudaý şol daşy saýlady, sebäbi ol onuň üçin gymmatlydy+.  Siz hem ruhy öýi gurýan diri daşlar bolduňyz+. Siz Isa Mesih arkaly+ Hudaýa ýaraýan ruhy gurbanlyklary bermek üçin+ mukaddes ruhany bolduňyz.  Şonuň üçin mukaddes kitaplarda: «Ine, men Sionda saýlanan daşy, gymmatbaha düýp daşy goýýaryn. Oňa iman eden lapykeç bolmaz»+ diýilýär.  Ol siziň üçin hem gymmatlydyr, sebäbi iman etdiňiz. Emma iman etmeýänler üçin «ussalaryň zyňan daşy+ indi esasy daş* boldy»+.  Şeýle⁠-⁠de ol «büdredýän daş* we ýykyp⁠-⁠ýumurýan gaýa boldy»+. Şeýle adamlar Hudaýyň sözüne gulak asman büdreýärler. Olar hakda öňden bäri aýdylýar.  Emma siz garaňkylykdan ýagtylyga çagyranyň+ «ajaýyp häsiýetlerini* ähli ýerlerde yglan etmäge+ saýlanan millet+, ruhanylaryň patyşalygy we mukaddes hem eziz halk*+ bolduňyz». 10  Siz öň halk däldiňiz, indi Hudaýyň halky bolduňyz+. Size öň rehim edilmeýärdi, indi bolsa rehim edilýär+. 11  Eziz doganlarym, gelmişekler we wagtlaýyn ýaşaýjylar+ hökmünde şuny ündeýärin: size garşy söweşýän+ günäli höweslerden+ uzakda duruň. 12  Sizi erbet iş edýänler hökmünde günäkärleýän adamlaryň arasynda ýagşy edim⁠-⁠gylymly boluň+. Şonda olar ýagşy işleriňizi görüp+, barlag güni Hudaýy şöhratlandyrarlar. 13  Halypamyzyň hatyrasyna ähli ynsan häkimiýetlerine+: patyşa+ 14  ýa⁠-⁠da häkimlere tabyn boluň. Olar erbetlere temmi berýär, ýagşylyk edýänleri bolsa öwýär+. 15  Sebäbi Hudaý siz barada nädogry zatlary aýdýan akylsyz adamlary dymdyrmak üçin ýagşylyk etmegiňizi isleýär+. 16  Siz azat adamlar+, ýöne azatlygyňyzy erbet işleriňizi gizlemek* üçin däl⁠-⁠de+, Hudaýyň gullary bolmak üçin ulanyň+. 17  Ähli adamlara hormat goýuň+, bütin dünýädäki doganlary* söýüň+, Hudaýdan gorkuň+, patyşany sylaň+. 18  Hyzmatkärler hojaýynlaryna uly hormat goýup tabyn bolsunlar+. Diňe ýagşy we paýhasly hojaýynlara däl⁠-⁠de, ynjyk hojaýynlara⁠-⁠da tabyn bolsunlar. 19  Sebäbi ynsabyny päk saklamak üçin adalatsyzlyga duçar bolýan we kynçylyklara* çydaýan adamy Hudaý halaýandyr+. 20  Eger etmişleriňiz üçin uranlarynda çydaýan bolsaňyz, öwner ýaly näme edýärsiňiz?+ Emma ýagşy işleriňiz üçin kynçylyklara döz gelseňiz, Hudaýy razy edýärsiňiz+. 21  Aslynda, siz şonuň üçin hem çagyryldyňyz, sebäbi Mesih hem siziň üçin horluk çekip+, yzyna gyşarnyksyz eýermegiňiz üçin görelde galdyrdy+. 22  Ol hiç hili günä etmedi+, agzyndan ýekeje ýalan söz hem çykmady+. 23  Sögenlerinde+, sögmedi+, görgi görende+, haýbat atmady, gaýtam özüni adalatly höküm çykarýan Hudaýyň eline tabşyrdy+. 24  Ol bizi günäden azat edip*+, dogruçyl ýaşatmak üçin jebir pürsüne*+ çüýlendi, günälerimizi bedeninde göterdi. «Onuň ýaralary size melhem boldy»+. 25  Siz azaşan goýunlar ýalydyňyz+, indi bolsa janyňyzy goraýan çopana+ we gözegçä dolandyňyz.

Çykgytlar

Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Ýagny öwgä mynasyp häsiýetlerini we işlerini.
Ýa⁠-⁠da: genji⁠-⁠hazyna; hususy emläk.
Ýa⁠-⁠da: aklamak.
Sözme⁠-⁠söz: doganlygy.
Ýa⁠-⁠da: hasrata; agyra.
Ýa⁠-⁠da: doly dyndyryp.
Ýa⁠-⁠da: agaja.