Birinji Musa 49:1—33

  • Ölüm ýassygynda ýatan Ýakubyň pygamberligi (1—28)

    • Şilo Ýahudadan dörär (10)

  • Ýakup jaýlanmaly ýerini aýdýar (29—32)

  • Ýakup aradan çykýar (33)

49  Ýakup ogullaryny çagyryp, şeýle diýdi: «Hemmäňiz ýygnanyň, size gelejekde nämeleriň garaşýanyny aýdaýyn.  Eý Ýakubyň ogullary, baryňyz jem bolup diňläň, ataňyz Ysraýyla gulak asyň!  Ruben+, nowbaharym+, güýç⁠-⁠kuwwatym, ýigitlik çagymyň ilkinji miwesi sensiň. Sarpasy belent, gujur⁠-⁠gaýratly oglum.  Ýöne indi mertebäň belende galmaz, sebäbi sen suw deý dolup⁠-⁠daşyp, azgynlyk etdiň. Ataň gyrnagy bilen ýatyp+, düşegini hapaladyň. Sende utanç⁠-⁠haýa galmady!  Şimgon bilen Lewi süýtdeş dogandyr+, olar ýaragyny zorluk⁠-⁠sütem üçin ulanýar+.  Olara goşulma, eý janym. Üýşmeleňine barma, eý köňlüm*. Olar gahar⁠-⁠gazap bilen adam öldürdi+, öküzleri maýyp edip, keýp aldy.  Nälet bolsun olaryň gahar⁠-⁠gazabyna, sebäbi zalymlyga hem wagşylyga eltdi+. Olary Ýakubyň ýurduna pytradaryn, Ysraýylyň arasyna dargadaryn+.  Ýahuda+, oglum, doganlaryň saňa alkyş aýdar+, duşmanlaryň bolsa boýun eger+. Ataň ogullary öňüňde baş eger+.  Ýahuda şir balasy kimindir+. Oglum awuny iýip, ýerinden turar. Arslan deý uzalyp ýatar. Seni ýeriňden gozgamaga kim milt edip biler? 10  Şilo* gelinçä+, şalyk hasasy Ýahudanyň elinden düşmez+, hökümdarlyk hasasy ondan* alynmaz. Halklar oňa* tabyn bolar+. 11  Eşegini üzüm agajyna, kürresini saýlama üzüm bagyna daňar. Lybasyny şeraba, donuny üzüm şiresine ýuwar. 12  Şerapdan ýaňa gözleri çym gyzyldyr, süýtden ýaňa dişleri ap⁠-⁠akdyr*. 13  Zebulun+ deňiz kenarynda, gämi duralgalarynda ýaşar+. Serhedi Sidona çenli uzalar+. 14  Ysahar+ daýaw eşek ýalydyr, ýatanda⁠-⁠da arkasy horjunlydyr. 15  Ol özüne rahat we owadan ýer gözläp tapar. Gerdeninde ýük çekip, agyr işe kaýyl bolar. 16  Dan+ Ysraýylyň bir taýpasydyr, ol tutuş halka kazylyk eder+. 17  Dan ýolda ýatan ýylan, ýodadaky alahöwren kimindir. Goý, ol bedewiň aýagyndan çakyp, duşmany* atdan agdarsyn+. 18  Eý Ýehowa, seniň halas etjek wagtyňa garaşaryn! 19  Gadyň+ üstüne talaňçylar çozar, ol bolsa gaýtawul berip, yzlaryndan kowalar+. 20  Aşeriň+ çöregi bol bolar, ol patyşalaryň halaýan ir⁠-⁠iýmişini* ýetişdirer+. 21  Naftaly+ çalasyn keýik kimindir. Agzyndan hoşamaý sözler çykýar+. 22  Ýusup+ miweli agajyň şahasydyr, çeşme boýunda biten, şahalary diwardan aşýan miweli daragtyň şahasydyr. 23  Ýaýçylar duşmançylyk edip, gahar⁠-⁠gazap bilen ok atdylar+. 24  Emma Ýakubyň gudratly Hudaýy, Ysraýylyň çopany we gaýasy Ýusuby gorady, onuň ýaýy döwülmedi+, gollary güýçden gaçmady+. 25  Ýusup Hudaýyň* berenidir, Gudratygüýçli Alla ýakyn adamdyr. Hudaý saňa kömek edip, rysgal⁠-⁠döwletiňi artdyrar. Üstüňe asmandan ýagyş ýagdyrar, ýer astyndan çeşme⁠-⁠çaýlary çykarar+. Perzendiňi, mal⁠-⁠garaňy köpelder. 26  Kakaň beren ak patasy dünýä döräli bäri duran daglaryň eşretinden⁠-⁠de, sarsmaz baýyrlaryň gözelliginden⁠-⁠de belentdir+. Doganlarynyň arasyndan saýlanan Ýusubyň berekedi hiç wagt egsilmez, rysgal⁠-⁠döwleti asla kemelmez*+. 27  Benýamin+ awuny parçalaýan möjek ýaly bolar+. Irden awuny ýalmap⁠-⁠ýuwudyp, agşam oljasyny paýlaşar»+. 28  Ýakubyň ogullaryndan Ysraýylyň 12 taýpasy döredi. Şeýlelikde, Ýakup ogullary üçin dileg edip, hersine özüne laýyk ak pata berdi+. 29  Soňra Ýakup ogullaryna tabşyryk berip: «Bu ýagty jahan bilen hoşlaşmaly pursadym gelip ýetdi+. Het halkyndan Epronyň melleginde gowak bardyr. Meni şol gowakda, ata⁠-⁠babalarymyň ýanynda jaýlaň+. 30  Şol gowak Kenganda Mamräniň garşysyndaky Mahpelada ýerleşýär. Ybraýym şol mellegi het halkyndan Eprondan gonamçylyk üçin satyn alypdy. 31  Atam Ybraýym bilen enem Bibisara+, kakam Yshak+ bilen ejem Rebeka şol gowakda jaýlandy. Men Leýany hem şol gowakda jaýladym. 32  Mellek bilen içindäki gowak het halkyndan satyn alnypdy»+ diýdi. 33  Ýakup ogullaryna wesýet edip boldy⁠-⁠da, düşeginde uzalyp ýatdy. Soňra dem almasy kesilip, jan berdi+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: ar⁠-⁠namysym; mertebäm.
Manysy: Hak eýesi.
Sözme⁠-⁠söz: aýagynyň arasyndan.
Şilo göz öňünde tutulýar.
Ýahudanyň şerabynyň we süýdüniň bol boljakdygyny aňladýar.
Sözme⁠-⁠söz: atlyny.
Ýa⁠-⁠da: näz⁠-⁠nygmatyny.
Ýa⁠-⁠da: kakasynyň Hudaýynyň.
Sözme⁠-⁠söz: Ýusubyň başyna, başyndaky täjine bereket ýagyp durar.