Birinji Musa 44:1—34

  • Ýusubyň kümüş käsesi Benýaminiň torbasyndan çykýar (1—17)

  • Ýahuda Benýamin üçin ýalbarýar (18—34)

44  Soňra Ýusup baş hyzmatkärine: «Olaryň haltalaryna göterip biljek gallasyny guý⁠-⁠da, hersiniň puluny öz torbasyna sal+.  Körpeleriniň horjunyna bolsa galla üçin beren pulunyň ýanyna kümüş käsämi hem sal» diýip buýurdy. Ol Ýusubyň aýdyşy ýaly⁠-⁠da etdi.  Ertesi ir bilen Ýusubyň doganlary goşlaryny eşeklere ýükläp, ýola düşdüler.  Şäherden onçakly uzaklaşmankalar, Ýusup baş hyzmatkärine: «Bar, yzlaryndan ýet⁠-⁠de: „Ýagşylyga näme üçin ýamanlyk bilen jogap berýäňiz?  Hojaýynymyň käsesini nämä ogurladyňyz? Ol käsede pal atýardy. Päliýaman adam ekeniňiz“ diý» diýip tabşyrdy.  Baş hyzmatkär yzlaryndan ýetip, Ýusubyň diýen zatlaryny aýtdy.  Olar bolsa: «Jenabym, diýýäniňiz näme? Heý⁠-⁠de, biz şeýderismi?!  Öňki gezek horjunlardan çykan pullary hem Kengandan yzyna getirdik+. Onsoň, hojaýynyň öýünden altyn⁠-⁠kümüş ogurlarysmy?  Käse kimden çyksa, başy ölümlidir. Galanymyz bolsa jenabymyza gul bolarys» diýdiler. 10  Şonda ol adam: «Bolýar, goý, siziň diýeniňiz bolsun. Ýöne käse kimden çyksa, diňe şol maňa gul bolar, galanyňyz günäkär däl» diýdi. 11  Olar derrew haltalaryny ýere düşürip, agzyny açdylar. 12  Baş hyzmatkär uly agalaryndan başlap, körpesine çenli ählisiniň torbasyny ýekän⁠-⁠ýekän barlady. Käse Benýaminiň torbasyndan çykdy+. 13  Olaryň muňa jany ýanyp, ýakalaryny ýyrtdylar. Soňam goşlaryny eşeklere ýükläp, yzlaryna şähere gaýtdylar. 14  Şeýdip, Ýahuda+ bilen doganlary Ýusubyň öýüne bardylar. Ýusup heniz öýdedi. Olar Ýusubyň öňünde ýüzin düşüp, tagzym etdiler+. 15  Ýusup olara: «Maňa näme üçin ýamanlyk etdiňiz? Meniň ýaly adamyň pal atyp, ähli zadyň anygyna ýetjegini bilmediňizmi?»+ diýdi. 16  Şonda Ýahuda: «Wah, jenabym, biz⁠-⁠ä näme diýip, näme aýtjagymyzy, özümizi nädip aklajagymyzy bilemizok! Hak Hudaý öňki etmişimiziň üstüni açdy+. Hojaýynym, indi horjunyndan käse tapylan inimizden başlap hemmämiz saňa gul bolarys» diýdi. 17  Ýusup bolsa: «Ýok, beýdip hemmäňizi gul etjek däl. Käse kimden çykan bolsa, şol hem gulum bolar+. Galanyňyz arkaýyn kakaňyzyň ýanyna gaýdyberiň» diýdi. 18  Şonda Ýahuda Ýusubyň ýanyna baryp: «Jenabym, siz faraon ýalysyňyz+. Ýalbarýaryn, guluňyzyň iki agyz sözüni diňläň, ýöne gaharlanmaň. 19  Hojaýyn, siz bizden: „Kakaňyz dirimi? Başga⁠-⁠da doganyňyz barmy?“ diýip sorapdyňyz. 20  Bizem: „Hawa, kakamyz diri, ýaşy bir çene ýetdi. Garran wagty doglan körpe inimiz hem bar+. Onuň süýtdeş dogany ýogaldy+. Ol ejesinden galan ýalňyz perzent+. Kakam körpämizi gowy görýär“ diýipdik. 21  Şonda siz gullaryňyza: „Iniňizi getiriň, gözüm bilen göreýin“ diýdiňiz+. 22  Emma biz hojaýynymyza: „Inimizi alyp gaýtsak, kakamyz onsuz ýaşap bilmez“ diýipdik+. 23  Siz bolsa: „Iniňizi getirmeseňiz, ýanyma gelibem oturmaň“ diýipdiňiz+. 24  Bizem gidip, kakamyza siziň aýdanlaryňyzy gürrüň berdik. 25  Ol birnäçe wagtdan: „Gidiň⁠-⁠de, ýene biraz galla satyn alyp geliň“ diýdi+. 26  Ýöne biz: „Inimizi ibermeseň, gidip bilmeris. Ýanymyzda inimiz bolmasa, ol adamy görüp bilmeris“ diýip jogap berdik+. 27  Şonda kakamyz: „Bilýäňiz⁠-⁠ä, aýalym Rahelden bary⁠-⁠ýogy iki oglum boldy+. 28  Olaryň birinden⁠-⁠ä aýryldym. Şu çaka çenli didaryna zar bolup gezdim, ony ýyrtyjy haýwan öldürendir öýdüp ýörün+. 29  Indi körpe oglumy hem äkitseňiz, oňa⁠-⁠da ýolda bir zat bolaýsa, çal başymy agyr derde salarsyňyz+. Şonda meni göni äkidip jaýlaýmaly bolarsyňyz*+ diýdi. 30  Kakam körpämizi janyndan eziz görýär. Eger inimi yzyna eltmesem, 31  ýanymyzda ýokdugyny gören badyna, kakam jan berer. Garry atamyz hasratyna çydap bilmän, dünýäden öter*. Ölümine⁠-⁠de biz günäkär bolarys. 32  Kakama: „Ogluňy yzyna getirmesem, bütin ömrüme öňüňde ýazykly bolaryn“ diýip, inimi öz boýnuma alyp gaýtdym+. 33  Şonuň üçin, ýalbarýaryn, jenabym, inime derek meni gul edip alyp gal. Inimi doganlarym bilen yzyna goýber. 34  Körpäni bärde goýup gitsem, kakamyň ýüzüne nädip seredeýin? Hasrat çekişini görmäge neneň çydaýyn?!» diýdi.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: meni göni göre salmaly bolarsyňyz. Sözlüge serediň: Mazar.
Ýa⁠-⁠da: mazara iner. Sözlüge serediň: Mazar.