Birinji Musa 40:1—23

  • Ýusup zyndanda düýş ýorýar (1—19)

    • «Düýşüň ýorgudy Hudaýdan» (8)

  • Faraonyň doglan güni (20—23)

40  Birnäçe wagtdan Müsür faraonynyň baş şerapçysy+ we baş çörekçisi hojaýynlarynyň göwnüni ýykdy*.  Faraon baş şerapçy bilen baş çörekçisine+ gaharlanyp, hyzmatkärleriň ikisini⁠-⁠de  garawullaryň baştutanynyň+ seredýän zyndanyna saldy. Ýusup hem şol zyndanda otyrdy+.  Garawullaryň baştutany Ýusuba olaryň ýanynda bolup, hyzmatyny etmegi tabşyrdy+. Olaryň zyndana düşenine birnäçe wagt bolupdy.  Bir gije Müsür faraonynyň zyndanda oturan şerapçysy we çörekçisi düýş gördi. Düýşleriň hersiniň öz ýorgudy bardy.  Ertesi irden Ýusup gelip görse, ikisi hem aladaly görünýärdi.  Ýusup faraonyň hyzmatkärlerinden: «Näme ýüzüňiz salyk?» diýip sorady.  Olar: «Ikimizem düýş gördük, ýöne ýorup biljek adam ýok» diýip jogap berdiler. Ýusup: «Düýşüň ýorgudy Hudaýdandyr!+ Hany, düýşüňizi gürrüň beriň» diýdi.  Baş şerapçy düýşüni Ýusuba gürrüň berip başlady: «Öňümde üzüm agajy duranmyş. 10  Agajyň üç şahasy bar. Ol pyntyklap gülledi, soňra üzüm salkymlary peýda boldy. 11  Faraonyň käsesi meniň elimdemiş. Üzümi käsä sykyp, faraona uzadýarmyşym». 12  Şonda Ýusup: «Ine, düýşüň ýorgudy: üç şaha üç gündür. 13  Üç günden faraon seni boşadyp, öňki wezipäňe bellär+. Sen öňkiň ýaly baş şerapçy bolup, faraona şerap guýup berersiň+. 14  Ýöne hemme işiň ugruna bolanda, meni hem ýatla. Maňa ýagşylyk edip*, faraona men hakda gürrüň beräý. Belki, ol meni boşadar. 15  Onsoňam, meni ýewreýleriň ýurdundan tutup getirdiler+. Bärde⁠-⁠de zyndana* taşlanar ýaly iş edemok»+ diýdi. 16  Ýusubyň düýşi gowulyga ýorandygyny görüp, baş çörekçi: «Menem bir düýş gördüm. Depämde ak undan bişirilen üç sebet çörek barmyş. 17  Iň ýokarky sebetde faraon üçin bişirilen süýji⁠-⁠süýji nygmatlar bar. Olary guşlar iýýärmiş» diýdi. 18  Ýusup: «Ine, düýşüň ýorgudy: üç sebet üç gündür. 19  Üç günden faraon seni zyndandan çykarar⁠-⁠da, kelläňi alyp, jesediňi pürsden asar. Maslygyň guşlara şam bolar»+ diýdi. 20  Üç günden faraon doglan gününi belläp+, emeldarlary üçin meýlis gurnady. Ol baş şerapçy bilen baş çörekçini zyndandan çykaryp, emeldarlarynyň öňüne getirtdi. 21  Faraon baş şerapçyny öňki wezipesine belledi. Ol ýene⁠-⁠de faraona şerap guýup berýärdi. 22  Baş çörekçini bolsa pürsden asdyrdy. Ähli zat Ýusubyň aýdyşy ýaly boldy+. 23  Ýöne baş şerapçy Ýusuby ýatdan çykarypdy+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: hojaýynlaryna garşy günä etdi.
Ýa⁠-⁠da: wepaly söýgi bildirip.
Sözme⁠-⁠söz: guýa; çukura.