Birinji Musa 22:1—24

  • Ybraýyma Yshagy gurban bermek tabşyrylýar (1—19)

    • Ybraýymyň nesli arkaly bereket (15—18)

  • Rebekanyň maşgalasy (20—24)

22  Soňra hak Hudaý Ybraýymyň imanyny synap+ görjek boldy. Hudaý: «Ybraýym!» diýip çagyrdy. Ol hem: «Guluň diňleýär!» diýdi.  Hudaý: «Janyňdan eziz görýän ýalňyz ogluň+ Yshagy+ al⁠-⁠da, Moryýa ýurduna+ git. Görkezjek dagymda ogluňy maňa gurban ber*» diýdi.  Ybraýym daň bilen turup, eşegini gaňňalady⁠-⁠da, iki hyzmatkärini we ogly Yshagy alyp, ýola düşdi. Ýakma gurbanlygy üçin odun hem aldy. Şeýdip, olar hak Hudaýyň aýdan ýurduna gitdiler.  Üçünji gün diýlende, Ybraýym şol ýeri uzakdan gördi.  Ol hyzmatkärlerine: «Eşegi alyň⁠-⁠da, bärde galyň. Oglum ikimiz hol ýere baryp, Hudaýa sežde edip gaýdaly» diýdi.  Ybraýym ýakma gurbanlygy üçin alyp gaýdan odunlaryny ogly Yshagyň arkasyna atdy, özi bolsa ot* bilen pyçagy aldy. Şeýdip, olaryň ikisi ýola düşdi.  Ýöräp barýarkalar, Yshak: «Kaka!» diýip, Ybraýyma ýüzlendi. Ol hem: «Näme, oglum?» diýdi. Yshak: «Odun bar, ot bar, ýöne gurbanlyk berere mal ýog⁠-⁠a» diýdi.  Ybraýym bolsa: «Ýakma gurbanlygy üçin maly Hudaýyň özi ýetirer+, oglum» diýip jogap berdi. Şeýlelikde, olar ýoluny dowam etdiler.  Ahyry olar hak Hudaýyň aýdan ýerine ýetdiler. Ybraýym şol ýerde gurbanlyk ojagyny* gurup, odunlary ördi. Soňra ogly Yshagyň el⁠-⁠aýagyny daňyp, odunlaryň üstünde ýatyrdy+. 10  Ybraýym eline pyçagyny alyp, ogluny öldürjek bolup durka+, 11  gökden Ýehowanyň perişdesi: «Ybraýym, Ybraýym!» diýip gygyrdy. Ybraýym: «Diňleýärin!» diýdi. 12  Perişde: «Ogluňa degme, hiç zat etme. Seniň Hudaýdan gorkýan adamdygyňa doly göz ýetirdim. Sebäbi ogluňy, ýalňyz perzendiňi menden gaýgyrmadyň»+ diýdi. 13  Ybraýym başyny galdyranda, aňyrrakda bir goçy gördi. Onuň şahy agaja çolaşan eken. Ybraýym goçy aldy⁠-⁠da, oglunyň deregine ýakma gurbanlygy edip hödürledi. 14  Ybraýym şol ýere Ýehowa⁠-⁠ýire* diýip at goýdy. Şonuň üçin il arasynda: «Ýehowanyň dagynda gerek zadyň berler»+ diýen gürrüň galdy. 15  Ýehowanyň perişdesi gökden ýene⁠-⁠de Ybraýyma ýüzlenip: 16  «Ýehowa şeýle diýýär: „Ogluňy, ýalňyz perzendiňi menden gaýgyrmadyň+, şonuň üçin öz adymdan ant içýärin+, 17  saňa ak pata berip, nesliňi* asman ýyldyzlary we deňiz çägesi deý köpelderin+. Seniň nesliň duşmanlarynyň şäherlerini* eýelär+. 18  Ýer ýüzüniň ähli milletleri seniň nesliň arkaly+ bereket alar, sebäbi sen maňa gulak asdyň“»+ diýdi. 19  Soňra Ybraýym hyzmatkärleriniň ýanyna baryp, olar bilen Beýer⁠-⁠şeba dolandy. Ybraýym öňküsi ýaly Beýer⁠-⁠şebada+ ýaşaberdi. 20  Aradan birnäçe wagt geçensoň, Ybraýyma: «Doganyň Nahuryň+ Milkadan ogullary boldy. 21  Ulusynyň ady Uz, beýleki ogullary Buz, Aramyň atasy Kemuwel, 22  Keset, Haza, Peldaş, Ýydlap we Betuwel»+ diýip habar berdiler. 23  Betuweliň Rebeka+ atly gyzy bardy. Ybraýymyň dogany Nahuryň Milkadan sekiz ogly boldy. 24  Nahuryň gyrnagy Rewumdan hem ogullary boldy. Olaryň ady Tebah, Gaham, Tahaş we Magak.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: ýakma gurbanlygy edip ber.
Köz göz öňünde tutulýan bolmaly.
Sözlüge serediň.
Manysy: Ýehowa ýetirer; Ýehowa aladasyny eder.
Sözme⁠-⁠söz: tohumyňy.
Sözme⁠-⁠söz: derwezesini.