Birinji Korinfliler 6:1—20

  • Mesihçiler we kazyýet (1—8)

  • Patyşalygy miras almajak adamlar (9—11)

  • Bedeniňiz bilen Hudaýy şöhratlandyryň (12—20)

    • «Ahlaksyzlykdan gaçyň!» (18)

6  Araňyzda dawa turanda+, doganlara* ýüz tutmagyň deregine, näme üçin kazyýete baryp, iman etmeýänlere ýüz tutýarsyňyz?  Ýa⁠-⁠da siz Hudaýyň mukaddes gullukçylarynyň dünýäni höküm etjekdigini bilmeýärsiňizmi?+ Eger dünýä siz arkaly höküm ediljek bolsa, onda ýönekeý meseleleri özara çözüp bilmeýärsiňizmi?  Siz perişdeleriň üstünden höküm etjekdigimizi bilmeýärsiňizmi?+ Eger şeýle bolsa, durmuşda döreýän meseleleri çözüp bilmerismi?  Şeýle meseleler ýüze çykanda+, näme üçin ýygnagyň agzasy bolmadyk kazylara ýüz tutýarsyňyz?  Muny sizi utandyrmak üçin aýdýaryn. Araňyzda kazylyk edip biljek ýekeje paýhasly adam ýokmy?  Siz bolsa kazyýete ýüz tutup, iman etmeýän adamlardan dawaňyzy çözüp bermegi haýyş edýärsiňiz.  Siz biri⁠-⁠biriňiziň üstünden kazyýete arz edip, masgara bolýarsyňyz. Muňa derek adalatsyzlykdan ejir çekeniňiz gowy dälmi?+ Ýa⁠-⁠da aldanan bolsaňyz gowy bolmazdymy?  Siz bolsa doganlary aldaýarsyňyz, göwnüne degýärsiňiz.  Siz erbet adamlaryň Hudaýyň Patyşalygyny miras almajakdygyny bilmeýärsiňizmi?+ Özüňizi aldamaň. Ahlaksyzlar*+, butparazlar+, zyna edýänler*+, azgyn erkekler*+, beçebazlar*+, 10  ogrular, açgözler+, arakhorlar+, sögýänler we talaňçylar Hudaýyň Patyşalygyny miras almazlar+. 11  Siziň hem käbiriňiz şeýle işleri edýärdiňiz, emma ýuwlup arassalandyňyz+, mukaddes edildiňiz+, Halypamyz Isa Mesihiň ady we Hudaýyň ruhy arkaly dogruçyl hasaplandyňyz+. 12  Maňa hemme zat rugsat edilendir, ýöne hemme zat peýdaly däldir+. Maňa hemme zat rugsat edilse⁠-⁠de, hiç zada üstümden agalyk etdirmerin. 13  Nahar garyn üçindir, garyn hem nahar üçindir. Ýöne Hudaý olaryň ikisini⁠-⁠de hiç zat eder+. Beden ahlaksyzlyk* üçin däl, Halypamyza gulluk etmek üçindir+, Halypamyz bolsa beden üçindir. 14  Alla gudratly güýji bilen+ Halypamyzy direlden bolsa+, bizi⁠-⁠de direlder+. 15  Siz Mesihiň bedeniniň agzalarydygyňyzy bilmeýärsiňizmi?+ Onda Mesihiň bedenine degişli adamlar ahlaksyz aýal bilen bir beden bolup bilermi? Beýle zat mümkin däl! 16  Ahlaksyz aýala ýanaşan adamyň onuň bilen bir beden bolýandygyny bilmeýärsiňizmi? Sebäbi Hudaý: «Olaryň ikisi bir beden bolar»+ diýýär. 17  Emma Halypamyza goşulan adam, onuň bilen bir pikirde bolýar+. 18  Ahlaksyzlykdan* gaçyň!+ Adamyň edýän her bir günäsi bedenine garşy däldir. Emma ahlaksyzlyk edýän adam öz bedenine zyýan ýetirýändir+. 19  Siz bedeniňiziň mukaddes ruhuň ybadathanasydygyny bilmeýärsiňizmi?+ Siz şol ruhy Hudaýdan aldyňyz+. Onsoňam, siz Hudaýa degişlisiňiz+, 20  sebäbi Hudaý töleg töläp, sizi satyn aldy+. Şonuň üçin indi bütin bedeniňiz+ bilen Hudaýy şöhratlandyryň+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: mukaddeslere.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Erkekler adamlar bilen aýal hökmünde ýatýan erkekler göz öňünde tutulýan bolmaly.
Erkekler bilen erkek kimin ýatýan erkekler göz öňünde tutulýan bolmaly.
Grekçe «porneýa». Sözlüge serediň.
Grekçe «porneýa». Sözlüge serediň.