Birinji Korinfliler 15:1—58

  • Mesihiň direlişi (1—11)

  • Direlişe iman etmek (12—19)

  • Mesihiň direlendigi çyndyr (20—34)

  • Ynsan bedeni we ruhy beden (35—49)

  • Ölmeýän we çüýremeýän beden (50—57)

  • «Halypamyzyň işinde elmydama köp zähmet çekiň» (58)

15  Doganlar, indi hoş habar hakda ýatladýaryn. Siz hoş habary menden eşidip+, kabul etdiňiz, şoňa görä⁠-⁠de ýaşaýarsyňyz.  Meniň wagyz eden hoş habaryma mundan beýläk⁠-⁠de eýerseňiz, halas bolarsyňyz, ýogsam siziň biderek ýere iman etdigiňiz bolar.  Men size kabul eden iň wajyp zatlarymyň birini öwretdim: mukaddes kitaplarda aýdylyşy ýaly, Mesih biziň günälerimiz üçin öldi+.  Soňra ol jaýlandy+ we mukaddes kitaplarda aýdylyşy ýaly+, üçünji gün+ direldi+.  Ol Kifa*+, soňra 12 resula göründi+.  Soňra ol bir wagtda 500⁠-⁠den gowrak doganlara göründi+. Olaryň köpüsi häzir hem biziň aramyzda, käbiri bolsa ölüm ukusyna gitdi.  Soňra Ýakuba+, ondan soňra ähli resullara göründi+.  Iň soňunda wagtyndan öň doglan çaga, ýagny maňa göründi+.  Men resullaryň iň kiçisi we resul adyny götermäge⁠-⁠de mynasyp däldirin. Sebäbi men Hudaýyň ýygnagyny yzarlapdym+. 10  Emma men Hudaýyň ýagşylygy bilen resul boldum. Men hemme resullardan⁠-⁠da köp zähmet çekip, Hudaýyň ýagşylygyny biderek etmedim. Ýöne men gullugymy öz güýjüm bilen däl, Hudaýyň ýagşylygy bilen berjaý etdim. 11  Aslynda, men hem, başga resullar hem şol bir habary wagyz etdik, siz hem oňa iman etdiňiz. 12  Biz Mesihiň direlendigi hakda wagyz etdik+. Ýöne siziň käbiriňiz näme üçin direlişe ynanmaýarsyňyz? 13  Ölen adam direlmeýän bolsa, onda Mesih hem direlen däldir. 14  Mesih direlmedik bolsa, onda biziň ol hakda edýän wagzymyz⁠-⁠da, siziň imanyňyz⁠-⁠da biderekdir. 15  Ölen adamlar direlmejek bolsa, onda Hudaý Mesihi⁠-⁠de direlden däldir. Biz Hudaý Mesihi direltdi diýip wagyz edýän bolsak+, ýalan sözleýäris+. 16  Ölen adamlar direlmejek bolsa, onda Mesih hem direlen däldir. 17  Mesih direlmedik bolsa, siziň imanyňyz biderekdir, günäleriňiz hem bagyşlanan däldir+. 18  Diýmek, Mesihiň şägirtleri hökmünde ölüm ukusyna gidenler hem yzyna dolanmazlar+. 19  Biz Mesihe diňe şu dünýäde umyt edýän bolsak, onda iň betbagt adamdyrys. 20  Mesih bolsa ölüm ukusyna gidenleriň arasyndan ilkinji miwe bolup direldi+. 21  Sebäbi bir adam arkaly ölüm peýda bolan bolsa+, bir adam arkaly hem direliş bolar+. 22  Adam ata arkaly hemmeleriň ölşi ýaly+, Mesih arkaly⁠-⁠da hemmeler ýaşarlar+. 23  Ýöne her kim öz nobatynda direler: ilkinji miwe hökmünde Mesih+, soňra Mesih gelende*, oňa degişli bolanlar direler+. 24  Iň soňunda ol ähli hökümetleri, häkimiýetleri we güýçleri ýok edip, Patyşalygy Ata Hudaýa tabşyrar+. 25  Emma Hudaý duşmanlaryny onuň aýagynyň astyna salýança, Mesih patyşa bolup höküm sürmelidir+. 26  Soňky duşman ölüm hem ýok ediler+. 27  Sebäbi Hudaý «ähli zady onuň aýagynyň astyna salyp, oňa tabyn etdi»+. Ýöne «ähli zady oňa tabyn etdi»+ diýlende, ähli zady tabyn eden Hudaýyň hem oňa tabyndygyny aňlatmaýar+. 28  Emma Hudaý ähli zady Ogluna tabyn etdirenden soň, Ogluň özi⁠-⁠de ähli zady tabyn etdiren Hudaýa tabyn bolar+. Şonda ähli zadyň üstünden diňe Hudaý hökümdarlyk eder+. 29  Ölen adamlar direlmeýän bolsa, onda ölmek üçin çümdürilmek biderek bolmazmy?+ Ölen adamlar direlmeýän bolsa, olaryň ölmek üçin çümdürilmegi nämä gerek? 30  Onda näme üçin hemişe janymyzy howp astyna salýarys?+ 31  Doganlar, men her gün ölüm bilen ýüzbe⁠-⁠ýüz bolýaryn. Şonda siziň Halypamyz Isa Mesihiň şägirdidigiňizi ýatlap guwanýaryn. 32  Men hem başga adamlar ýaly* Efesde ýyrtyjy haýwanlar bilen göreşsem+, munuň maňa näme peýdasy bar? Ölen adamlar direlmeýän bolsa, onda, geliň, «iýeliň, içeliň, barybir ertir öleris»+. 33  Aldanmaň! Erbetler bilen gatnaşmak gowy häsiýetleri* bozýandyr+. 34  Akylyňyza aýlanyp, dogruçyl ýaşaň we günäli işlerden el çekiň, sebäbi siziň käbiriňiz Hudaýy tanamaýarsyňyz. Men muny sizi utandyrmak üçin aýdýaryn. 35  Käbirleri bolsa: «Ölen adam nädip direler? Bedeni nähili bolar?»+ diýip sorar. 36  Eý akylsyz adam! Seniň eken tohumyň başda ýarylmasa* nädip gögersin?* 37  Sebäbi arpa bolsun ýa⁠-⁠da başga bir däne bolsun, tapawudy ýok, sen onuň* baldagyny däl, tohumyny ekýärsiň. 38  Ýöne Hudaý tohumy isleýşine görä ösdürýär. Ol her tohuma bir görnüş* berýär. 39  Bedenler bir⁠-⁠birinden tapawutlanýar: ynsanyň bedeni başga, haýwanyňky başga, guşlaryňky başga, balyklaryňky başga bolýar. 40  Gökde ýaşaýanlaryň bedeni+ başga, ýerde ýaşaýanlaryň bedeni+ başga bolýar. Ýöne gökdäkileriň bedeni ýerdäkileriňkiden has şöhratlydyr. 41  Günüň, Aýyň we ýyldyzlaryň şöhraty biri⁠-⁠birinden tapawutlanýandyr+. Aslynda, ýyldyzlaryň hem şöhraty biri⁠-⁠birinden tapawutlanýar. 42  Ölen adamlaryň direlişi hem şeýle bolýandyr. Olar çüýreýän bedende ekilip, çüýremeýän bedende direlýändir+. 43  Hormatlanmaýan bedende ekilip, şöhratly bedende direlýändir+. Ejiz bedende ekilip, güýçli bedende direlýändir+. 44  Ynsan bedeninde ekilip, ruhy bedende direlýändir. Ynsan bedeni bar bolsa, ruhy beden hem bardyr. 45  Sebäbi: «Ilkinji ynsan Adam ata diri jan* boldy»+ diýip ýazylgy. Soňky Adam bolsa ýaşaýyş berýän ruh boldy+. 46  Ýöne ilki ruhy beden däl⁠-⁠de, ynsan bedeni bolýandyr. Ol soň ruhy beden bolýandyr. 47  Ilkinji ynsan ýerden we toprakdan ýaradylandyr+, ikinji ynsan bolsa gökden inendir+. 48  Toprakdan ýaradylan ynsan nähili bolsa, ýerdäki adamlar hem oňa meňzeşdir. Gökden inen nähili bolsa, gökdäkiler hem şoňa meňzeşdir+. 49  Toprakdan ýaradylan ynsanyň keşbine meňzeş bolşumyz ýaly+, gökden geleniň keşbine⁠-⁠de meňzäris+. 50  Doganlar, size diýýärin, bedenden we gandan bolan adam Hudaýyň Patyşalygyny miras alyp bilmez, çüýreýän beden hem çüýremeýän bedeni miras alyp bilmez. 51  Men size mukaddes syry aýdýaryn: biziň hemmämiz ölüm ukusyna gitmeris, ýöne hemmämiziň bedenimiz üýtgär+. 52  Şular soňky surnaý çalnanda göz açyp⁠-⁠ýumasy salymda bolar. Surnaý çalnanda+, biz ölümden direlip, çüýremeýän bedeni alyp üýtgäris. 53  Çüýreýän beden çüýremeýän bedene öwrüler+, ölýän beden hem ölmeýän bedene öwrüler+. 54  Ýöne çüýreýän beden çüýremeýän bedene we ölýän beden ölmeýän bedene öwrülende: «Ölüm hemişelik ýok ediler*»+ diýen sözler berjaý bolar. 55  «Eý ölüm, hany seniň güýjüň? Eý ölüm, hany seniň zäheriň?»+ 56  Ölümiň zäheri günädir+, günä hem Musanyň kanunyndan* güýç alýandyr+. 57  Men Hudaýa minnetdar! Ol Halypamyz Isa Mesih arkaly ölümiň üstünden ýeňiş gazanmaga kömek edýär+. 58  Eziz doganlarym, berk+ we tutanýerli boluň. Halypamyzyň işinde elmydama köp zähmet çekiň+. Bilip goýuň, Halypamyz üçin çekýän zähmetiňiz biderek däldir+.

Çykgytlar

Ýagny Petrus.
Sözlüge serediň: Isanyň gelmegi.
Başga manysy: başga adamlaryň pikir edişi ýaly.
Ýa⁠-⁠da: endikleri; ahlagy.
Sözme⁠-⁠söz: ölmese.
Sözme⁠-⁠söz: direlsin?
Sözme⁠-⁠söz: bedeniň.
Sözme⁠-⁠söz: beden.
Sözlüge serediň.
Sözme⁠-⁠söz: ýuwudylar.
Ýa⁠-⁠da: Töwratdan.