Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Korinflilere birinji hat

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Gysga mazmuny

 • 1

  • Doganlyk salamy (1—3)

  • Pawlus korinfliler üçin Hudaýa minnetdarlyk aýdýar (4—9)

  • Pawlus agzybir bolmagy ündeýär (10—17)

  • Mesih Hudaýyň güýji we akyldarlygy (18—25)

  • Ýehowa Hudaýyňa öwünmek (26—31)

 • 2

  • Pawlus Korinfde wagyz edýär (1—5)

  • Hudaýyň akyldarlygy çäksizdir (6—10)

  • Ruhy adam we ten adam (11—16)

 • 3

  • Korinfliler henizem tene görä ýaşaýar (1—4)

  • Ösdürýän Hudaýdyr (5—9)

   • Hudaýyň işdeşleridiris (9)

  • Oda çydamly zatlar bilen guruň (10—15)

  • Siz Hudaýyň ybadathanasysyňyz (16, 17)

  • Dünýäniň akyldarlygy Hudaý üçin akmaklykdyr (18—23)

 • 4

  • Iş dolandyryjylar wepaly bolmaly (1—5)

  • Mesihçiler pesgöwünli bolmaly (6—13)

   • «Ýazylan zatlaryň çäginden çykmaň» (6)

   • Mesihçiler «sahnada» (9)

  • Pawlus ruhy çagalary hakda alada edýär (14—21)

 • 5

  • Ahlaksyzlyk hakda (1—5)

  • Azajyk hamyrmaýa tutuş hamyry turşadýar (6—8)

  • Erbetler bilen gatnaşmaň (9—13)

 • 6

  • Mesihçiler we kazyýet (1—8)

  • Patyşalygy miras almajak adamlar (9—11)

  • Bedeniňiz bilen Hudaýy şöhratlandyryň (12—20)

   • «Ahlaksyzlykdan gaçyň!» (18)

 • 7

  • Maşgala guranlara we gurmadyklara maslahat (1—16)

  • Çagyrylyşyň ýaly ýaşamak (17—24)

  • Maşgala gurmadyklar we dul aýallar (25—40)

   • Maşgala gurmaýan adam has gowy edýär (32—35)

   • Diňe «Halypamyzyň şägirdi» bilen maşgala gurmaly (39)

 • 8

  • Butlara berlen sadakalar hakda (1—13)

   • Ýeke⁠-⁠täk hak Hudaýymyz bar (5, 6)

 • 9

  • Pawlusyň resul hökmünde galdyran göreldesi (1—27)

   • «Harman döwýän öküziň agzyny baglamaň» (9)

   • «Hoş habary wagyz etmesem, dat günüme!» (16)

   • Her kese her zat boldum (19—23)

   • Ýaşaýyş ýolunda özüňe erk etmek (24—27)

 • 10

  • Ysraýyllardan sapak edinmek (1—13)

  • Butparazlykdan gaça durmak (14—22)

   • Ýehowanyň we jynlaryň saçagy (21)

  • Hemme zat rugsat edilse⁠-⁠de, başgalaryň peýdasyny gözläň (23—33)

   • «Ählisini Hudaýy şöhratlandyrmak üçin ediň» (31)

 • 11

  • «Menden görelde alyň» (1)

  • Baştutanlyk we ýaglyk daňmak hakda (2—16)

  • Halypamyzyň agşam nahary (17—34)

 • 12

  • Ruhuň berýän ukyplary (1—11)

  • Bir beden, köp agza (12—31)

 • 13

 • 14

  • Pygamberlik etmek we dürli dilde geplemek (1—25)

  • Duşuşyklary tertip⁠-⁠düzgün boýunça geçirmeli (26—40)

   • Aýal⁠-⁠gyzlaryň ýygnakdaky orny (34, 35)

 • 15

  • Mesihiň direlişi (1—11)

  • Direlişe iman etmek (12—19)

  • Mesihiň direlendigi çyndyr (20—34)

  • Ynsan bedeni we ruhy beden (35—49)

  •  Ölmeýän we çüýremeýän beden (50—57)

  • «Halypamyzyň işinde elmydama köp zähmet çekiň» (58)

 • 16

  • Iýerusalimdäki mesihçiler üçin pul ýygnalýar (1—4)

  • Pawlus Korinfe barmak isleýär (5—9)

  • Timoteos bilen Apollos Korinfe iberilýär (10—12)

  • Öwüt⁠-⁠nesihatlar we hoşlaşyk sözleri (13—24)