1 Patyşalar 4:1—34

  • Süleýmanyň emeldarlary (1—19)

  • Süleýmanyň hökümdarlygynda bolelin durmuş (20—28)

    • Üzüm hem injir agajynyň saýasynda asuda ýaşaýyş (25)

  • Süleýmanyň akyldarlygy we dana sözleri (29—34)

4  Süleýman patyşa tutuş Ysraýylyň üstünden hökümdarlyk edýärdi+.  Süleýmanyň baş emeldarlary şulardyr: Sadygyň+ ogly Azarýa ruhanydy,  Şişahyň ogullary Alyhorep bilen Ahyýar kätipdi+, Ahylutyň ogly Ýehoşapat bolsa mürzedi*+.  Ýehoýadanyň ogly Binaýa+ goşunbaşydy, Sadyk bilen Abyýatar+ ruhanydy,  Natanyň+ ogly Azarýa häkimleriň üstünden goýlupdy, Natanyň ogly Zabut ruhanydy we patyşanyň dostudy+,  Ahyşar köşgüň işlerine seredýärdi, Abdylyň ogly Adonyram+ agyr işde işleýänlere+ gözegçilik edýärdi.  Ysraýylda Süleýmanyň 12 sany häkimi bardy. Olaryň hersi gezekli⁠-⁠gezegine ýylda bir aý+ patyşany we köşgi azyk bilen üpjün etmelidi.  Efraýymyň daglarynda Huruň ogly häkimdi.  Makasda, Şegalbimde+, Beýtşemeşde, Eýlon⁠-⁠beýthananda Dekeriň ogly häkimdi. 10  Arbutda Hesetiň ogly häkimdi, ol Soko bilen tutuş Heper topragyna⁠-⁠da gözegçilik edýärdi. 11  Doruň baýyrlyklarynda Abynadabyň ogly häkimdi, ol Süleýmanyň Tapat atly gyzyna öýlenipdi. 12  Tanahda, Megiddoda+ we Ýizregeliň eteginde, Zaretanyň golaýynda ýerleşýän tutuş Beýtşeýanda+, Abyl⁠-⁠mehola we Ýokmegam+ welaýatyna çenli aralykda Ahylutyň ogly Bagana häkimdi. 13  Ramot⁠-⁠gileadda+ Geberiň ogly häkimdi, ol Manaşanyň ogly Ýaýyryň+ Gileadda+ ýerleşýän çadyrly obalaryna, Başan ýurdundaky+ Argop welaýatynda+ ýerleşýän berk diwarly we derwezeleri mis gulply 60 sany uly şähere⁠-⁠de gözegçilik edýärdi. 14  Mahanaýymda+ Ydonyň ogly Ahynadap häkimdi. 15  Naftalyda Ahymagas häkimdi, ol Süleýmanyň Basemat atly gyzyna öýlenipdi. 16  Aşerde we Begelotda Huşaýyň ogly Bagana häkimdi. 17  Ysaharda Paruwyň ogly Ýehoşapat häkimdi. 18  Benýamin topragynda+ Ylahyň ogly Şimeý+ häkimdi. 19  Gilead topragynda+, ýagny amorlaryň hany Sihonyň+ we Başan hany Oguň+ ýurdunda Uranyň ogly Geber häkimdi. Şol häkimleriň üstünden hem başga bir häkim goýlupdy. 20  Ýahuda we Ysraýyl halky deňiz çägesi deý köpdi+. Olar bolçulykda, bagtly ýaşaýardylar+. 21  Süleýman Ýewfrat derýasyndan+ piliştlileriň ýurduna we Müsüriň serhedine çenli ähli patyşalyklaryň üstünden höküm sürýärdi. Olar Süleýmanyň ömrüniň ahyryna çenli salgyt töläp, hyzmat etdiler+. 22  Süleýmanyň köşgüne her gün 30 hum* ýokary hilli un, 60 hum adaty un 23  we 10 semiz öküz, öri meýdandan getirilen 20 öküz, 100 goýun, sugunlar, keýikler, marallar we semiz guşlar* gerek bolýardy. 24  Ýewfrat derýasynyň+ bäri ýüzünde* ýerleşýän Tipsadan Gaza+ çenli ähli ýerler, patyşalyklar Süleýmanyň goly astyndady. Süleýmanyň golastyndaky ähli welaýatlarda parahatlyk höküm sürýärdi, ol daş⁠-⁠töweregindäki goňşy halklar bilen hem asudalykda ýaşaýardy+. 25  Süleýmanyň höküm süren döwri Dandan Beýer⁠-⁠şeba çenli tutuş Ýahuda we Ysraýyl ýurdunda her kim öz üzüminiň we injiriniň saýasynda asuda ýaşaýardy. 26  Süleýmanyň söweş arabalaryna goşulýan atlary üçin 4 000* at ýatagy we 12 000 aty*+ bardy. 27  Häkimleriň hersi bir aý Süleýman patyşany we saçagyny gerekli zatlar bilen üpjün edip, hiç zat kem bolmaz ýaly aladasyny etmelidi+. 28  Şeýle⁠-⁠de olar araba goşulýan we beýleki atlar üçin belli bir mukdarda arpa bilen saman getirmelidi. 29  Hudaý Süleýmana çäksiz* akyldarlyk, pähim⁠-⁠parasat we giň düşünje* berdi+. 30  Süleýman akyldarlygy bilen gündogar halklaryň we müsürlileriň ählisinden öňe geçdi+. 31  Ol hemmelerden, hatda zeralardan Etan+, Maholyň ogullary Heman+, Kalkul+, Darda ýaly akyldarlardan hem paýhaslydy. Süleýmanyň at⁠-⁠owazasy daş⁠-⁠töwerekdäki ähli halklara ýaýrady+. 32  Süleýman 3 000 nakyl+, 1 005 aýdym düzdi+. 33  Ol Liwandaky kedr agajyndan başlap, diwarda çyrmaşyp ösýän issop otuna*+ çenli ösümliklerden söz açardy, haýwanlar+, guşlar+, süýrenijiler, mör⁠-⁠möjekler+, balyklar hakda gürrüň ederdi. 34  Bütin ýer ýüzündäki halklar we patyşalar Süleýmanyň akyldarlygy barada eşidip, dana sözlerini diňlemäge gelerdiler+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: patyşanyň ýazgylaryny ýöredýän emeldardy.
Sözme⁠-⁠söz: ikatýoklar.
Ýagny günbatar tarapynda.
Käbir golýazmalarda we 2Tr 9:25⁠-⁠de 4 000, başga golýazmalarda bolsa 40 000 diýip görkezilýär.
Ýa⁠-⁠da: atlysy.
Sözme⁠-⁠söz: deňiz kenaryndaky çäge deý ummasyz köp.
Sözme⁠-⁠söz: ýürek.
Sözlüge serediň.