1 Patyşalar 14:1—31

  • Ahyýaryň Ýerobgama garşy pygamberligi (1—20)

  • Rehobamyň Ýahudanyň üstünden hökümdarlygy (21—31)

    • Şişagyň hüjümi (25, 26)

14  Bir gün Ýerobgamyň ogly Abyýar keselledi.  Ýerobgam aýalyna: «Şilo şäherine, Ahyýar pygamberiň ýanyna git. Ol maňa halkyň üstünden patyşa boljagymy aýdypdy+. Ýöne sen eşigiňi çalyş, hiç kim meniň aýalymdygyňy bilmesin.  Pygambere on çörek, künjüli külçe, bir küýze bal äkit. Ol oglumyza näme boljagyny aýdar» diýdi.  Ýerobgamyň aýaly ähli zady aýdyşy ýaly etdi. Ol Şilo şäherine+, Ahyýar pygamberiň öýüne bardy. Ahyýar garry bolansoň, gözi kütelip, hiç zat görmeýärdi.  Ýehowa Ahyýar pygambere: «Ýanyňa Ýerobgamyň aýaly geler. Ol syrkaw ýatan ogluna näme boljagyny sorar, oňa näme diýmelidigiňi aýdaryn. Ýöne ol özüni tanatmajak bolar» diýip duýdurypdy.  Aýal gapydan girip gelýärkä, Ahyýar aýak sesini eşidip, şeýle diýdi: «Giriber, Ýerobgamyň aýaly, näme özüňi tanatmajak bolýaň? Hudaýyň adyndan aýtjak habarym⁠-⁠a gowy däl.  Git⁠-⁠de, Ýerobgama aýt: „Ysraýyl Hudaýy Ýehowa şeýle diýýär: „Seni halkyň arasyndan saýlap, ysraýyl halkyma baştutan etdim+.  Patyşalygy Dawudyň neslinden alyp, saňa berdim+. Sen bolsa gulum Dawut ýaly, tabşyryklarymy ýerine ýetirmediň, bütin ýüregiň bilen gulluk etmediň. Dawut öňümde diňe dogry işleri edipdi+.  Sen bolsa erbetlik etmekde öňki patyşalardan hem geçirdiň. Ýalan taňry, guýma butlary ýasap, göwnüme degdiň+, menden ýüz öwürdiň*+. 10  Şonuň üçin Ýerobgamyň maşgalasyny betbagtçylyga uçradyp, ähli erkek göbeklilerini, hatda ejiz, gowşak adamlaryny hem Ysraýyldan ýok ederin. Malýatagyň tezekden arassalanyşy ýaly, Ýerobgamyň maşgalasyny syryp⁠-⁠süpürip taşlaryn+. 11  Ýerobgamyň maşgalasynyň şäherde ölenlerini itler iýer, açyk meýdanda ölenleri guşlara şam bolar, muny Ýehowa aýdýar“. 12  Bar, indi öýüňe gaýt. Şähere aýak basan badyňa, çagaň öler. 13  Tutuş Ysraýyl ýas tutup, ogluňy jaýlar. Ýerobgamyň maşgalasyndan diňe şol ogluň mazarda jaýlanar, sebäbi Ysraýyl Hudaýy Ýehowa onuň ýüreginde ýagşy zady görüpdir. 14  Ýehowa Ysraýyla başga patyşa saýlar. Şol patyşa Ýerobgamyň maşgalasyny bütinleý ýok eder+. Hudaý muny hökman eder, eýýäm edip başlady. 15  Ýehowa Ysraýyla jeza berer, olar suwda yranyp duran gamyş ýaly bolar. Hudaý Ysraýyly ata⁠-⁠babalaryna beren gowy ýurdundan köki bilen sogrup+, derýanyň* aňry ýüzüne zyňar+. Olar keramatly pürsleri* dikip+, Ýehowanyň göwnüne degdiler. 16  Ýerobgamyň eden we Ysraýyla etdiren günäleri+ üçin, Hudaý Ysraýyly terk eder». 17  Ýerobgamyň aýaly ýola düşdi. Ol Tirsa gelip, öýüniň bosagasyndan ätlän badyna, ogly jan berdi. 18  Ýehowanyň guly Ahyýar pygamberiň aýdyşy ýaly, tutuş Ysraýyl halky oglany jaýlap, ýas tutdy. 19  Ýerobgamyň durmuşynda bolan başga⁠-⁠da wakalar, gatnaşan söweşleri+ we hökümdarlyk edişi hakda Ysraýyl patyşalarynyň taryhy kitabynda ýazylandyr. 20  Ýerobgam 22 ýyl höküm sürüp, aradan çykdy+, ýerine ogly Nadap patyşa boldy+. 21  Süleýmanyň ogly Rehobam Ýahudada höküm sürýärdi. Rehobamyň ejesi Nagymaý ammon halkyndandy+. Rehobam 41 ýaşynda patyşa bolup, Iýerusalimde 17 ýyl höküm sürdi. Ýehowa öz adyny şöhratlandyrmak+ üçin ysraýyl taýpalaryndan Iýerusalim şäherini saýlapdy+. 22  Emma Ýahuda halky Ýehowanyň öňünde erbet işleri edýärdi+. Olaryň eden günäleri ata⁠-⁠babalaryndan hem geçirdi+. 23  Olar her bir beýik baýyrda+, uly agajyň aşagynda+ seždegähleri* gurup, keramatly sütünleri, keramatly pürsleri*+ dikýärdiler. 24  Ýurduň buthanalarynda azgyn erkekler*+ hem bardy. Halk Ýehowanyň ýurtdan kowup çykaran milletleriniň nejis işlerine baş goşdy. 25  Rehobamyň hökümdarlygynyň bäşinji ýylynda, Müsür faraony Şişak+ Iýerusalime çozdy+. 26  Ol Ýehowanyň öýündäki we şa köşgündäki hazynalary+ talap, Süleýmanyň ýasadan altyn galkanlaryna+ çenli alyp gitdi. 27  Rehobam patyşa olara derek mis galkanlary ýasadyp, köşgüň agzynda durýan garawullaryň* baştutanlaryna berdi. 28  Patyşa her gezek Ýehowanyň öýüne gelende, garawullar şol galkanlary eline alyp çykardylar, soňra ýene⁠-⁠de garawulhana äkidip goýardylar. 29  Rehobamyň durmuşynda bolan başga⁠-⁠da wakalar, ähli eden işleri hakda Ýahuda patyşalarynyň taryhy kitabynda+ ýazylandyr. 30  Rehobam bilen Ýerobgamyň arasynda elmydama söweş bolardy+. 31  Soňra Rehobam aradan çykyp, Dawudyň şäherinde, ata⁠-⁠babalarynyň ýanynda jaýlandy+. Rehobamyň ejesi Nagymaý ammon halkyndandy+. Rehobamyň ýerine ogly Abyýam*+ patyşa boldy.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: maňa arkaňy öwürdiň.
Ýewfrat derýasy göz öňünde tutulýar.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Käbir aýallar we erkekler butlara sežde edenlerinde ahlaksyzlyk edýärdiler.
Sözme⁠-⁠söz: ylgaýanlaryň. Patyşanyň arabasynyň öňünden ylgaýan esgerler göz öňünde tutulýar.
Abyýar hem diýilýär.