1 Patyşalar 11:1—43

  • Süleýmany ýoldan çykaran aýallar (1—13)

  • Süleýmana garşy çykanlar (14—25)

  • Ýerobgama on taýpa wada berilýär (26—40)

  • Süleýman aradan çykýar; Rehobam patyşa bolýar (41—43)

11  Süleýman patyşa faraonyň gyzyna+ öýlenipdi. Ol başga milletli köp aýallara⁠-⁠da, mowap+, ammon+, edomly, sidonly+ we het+ aýallara⁠-⁠da göwün berdi+.  Ýehowa ysraýyllara şol milletler hakda duýduryş berip: «Olar bilen garyndaşlyk açmaň*, ýogsam olar sizi öz taňrylaryna sežde etdirer*»+ diýipdi. Süleýman bolsa şonda⁠-⁠da olara ysnyşyp, ýüregini berdi.  Süleýmanyň 700 aýaly, 300 gyrnagy bardy. Aýallary ony kem⁠-⁠kemden ýoldan çykardylar*.  Garran wagty+ aýallary Süleýmany başga taňrylara sežde etdirdiler*+. Süleýman kakasy Dawut ýaly, Ýehowa Hudaýa bütin ýüregi bilen wepaly bolmady.  Ol sidonlylaryň aýal taňrysy Aştorete+, ammonlaryň nejis hudaýy Milkoma+ sežde edip başlady.  Süleýman Ýehowanyň öňünde erbet işleri etdi, ol kakasy Dawut ýaly, Ýehowa bütin ýüregi bilen gulluk etmedi+.  Süleýman Iýerusalimiň garşysynda ýerleşýän dagda mowaplaryň nejis taňrysy Kemoş, ammonlaryň nejis taňrysy+ Molek+ üçin seždegähleri*+ gurdy.  Ol başga milletli aýallarynyň ählisine taňrylaryna gurbanlyk berer ýaly, seždegähleri gurup berdi.  Süleýmanyň ýüregi Ysraýyl Hudaýy Ýehowadan daşlaşypdy+, şonuň üçin Ýehowanyň gahary geldi. Hudaý Süleýmana iki gezek görnüpdi+. 10  Hudaý başga taňrylara sežde etme diýip duýdursa⁠-⁠da+, Süleýman Ýehowanyň tabşyrygyna gulak asmady. 11  Ýehowa Süleýmana: «Sen baglaşan ähtimi bozup, tabşyrygyma, kada⁠-⁠kanunlaryma gulak asmadyň, şonuň üçin patyşalygy eliňden gaňryp alyp, hyzmatkärleriň birine bererin+. 12  Ýöne kakaň Dawudyň hatyrasyna, aýdanlarymy sen dirikäň etmerin, patyşalygy ogluňdan alaryn+. 13  Gulum Dawudyň we saýlan şäherim Iýerusalimiň+ hatyrasyna, men patyşalygy tutuşlygyna almaryn+, bir taýpany* seniň ogluňa bererin»+ diýdi. 14  Soňra Ýehowa Edom patyşasynyň neslinden edomly Hadaty+ Süleýmana garşy aýaga galdyrdy+. 15  Dawut Edomy derbi⁠-⁠dagyn edende+, Ýowap goşunbaşy uruşda wepat bolan adamlary jaýlamaga barypdy. Şonda ol Edomyň ähli erkeklerini gyrjak bolupdy. 16  Edomyň erkeklerini gyrmak üçin, Ýowap alty aýlap ysraýyl goşuny bilen şol ýerde bolupdy. 17  Hadat bolsa kakasynyň edomly hyzmatkärleriniň birnäçesi bilen Müsüre gaçyp gidipdi, şol wagt ol ýaş oglandy. 18  Olar Midýandan çykyp, Parana+ barypdylar. Soňra Hadat birnäçe adamy ýanyna alyp, Müsüre gidipdi. Müsür faraony Hadata öý we mülk berip, iýjek⁠-⁠içjegini ýetirip durdy. 19  Faraon Hadaty gowy görüp, hatda öz aýaly Tahpenesiň uýasyny hem alyp berdi. 20  Biraz wagtdan şa aýaly Tahpenesiň uýasy Hadata ogul dogurdy, adyna Genubat dakdylar. Tahpenes Genubaty faraonyň köşgünde ulaltdy*. Genubat köşkde faraonyň ogullary bilen ýaşaýardy. 21  Hadat Müsürdekä, Dawudyň+ we Ýowap goşunbaşynyň+ aradan çykandygyny eşitdi. Şonda ol faraona: «Rugsat berseň, watanyma dolanaýyn» diýdi. 22  Emma faraon: «Näme üçin gitjek bolýaň? Bärde kem zadyň barmy?» diýdi. Hadat: «Kem zadym ýok, ýöne maňa gitmäge rugsat ber» diýdi. 23  Hudaý Alyýatyň ogly Rezany hem Süleýmana garşy aýaga galdyrdy+. Rezan hojaýyny Soba patyşasy Hadatgezerden+ gaçyp gaýdypdy. 24  Dawut sobalylary derbi⁠-⁠dagyn edende+, Rezan adam ýygnap, talaňçylara baş bolupdy. Olar Damasga+ bardylar⁠-⁠da, şäheriň üstünden agalyk edip başladylar. 25  Rezan Süleýmanyň bütin ömrüne Ysraýyla duşman boldy. Ol Hadatyň eden ýamanlyklarynyň üstüni ýetirip, ysraýyllara azar ýamanyny berdi. Siriýanyň üstünden höküm sürýärkä⁠-⁠de, ol ysraýyllary ýigrenýärdi. 26  Süleýmana zeredaly hyzmatkäri+ Ýerobgam+ hem garşy çykyp* başlady+. Ýerobgam efraýymlardan Nebatyň ogludy, dul galan ejesiniň ady Zeruýady. 27  Ýerobgamyň patyşa garşy çykmagyna şu zatlar sebäp bolupdy: Süleýman Millony*+ gurup, kakasy Dawudyň şäheriniň+ diwarynyň ýumrulan ýerlerini dikeldipdi. 28  Ýerobgam başarjaň ýigitdi. Süleýman onuň jan edip işleýändigini görüp, Ýusubyň taýpasyndaky işçilere baş edip goýupdy+. 29  Bir gün Ýerobgam Iýerusalimden çykyp barýarka, ýolda şiloly Ahyýar pygambere+ duşdy. Ahyýaryň egninde täze dony bardy. Olaryň ýanynda başga hiç kim ýokdy. 30  Ahyýar egnindäki täze donuny çykardy⁠-⁠da, 12 bölege böldi. 31  Soňra ol Ýerobgama şeýle diýdi: «Donuň on bölegini özüňe al, Ysraýyl Hudaýy Ýehowa şeýle diýýär: „Men patyşalygy Süleýmanyň elinden alyp, on taýpasyny saňa bererin+. 32  Ýöne gulum Dawudyň hatyrasyna+, ysraýyl taýpalaryndan saýlan şäherim Iýerusalim+ üçin, bir taýpany oňa galdyraryn+. 33  Sebäbi halkym menden ýüz öwrüp+, sidonlylaryň aýal taňrysy Aştorete, mowap taňrysy Kemoşa, ammon taňrysy Milkoma sežde edýär. Olar Süleýmanyň kakasy Dawut ýaly, kada⁠-⁠kanunlarymy, hökümlerimi ýerine ýetirmeýär, ýolumdan ýöremeýär, öňümde dogry iş etmeýär. 34  Ýöne saýlan gulum Dawudyň hatyrasyna+, patyşalygy Süleýmanyň elinden tutuşlygyna almaryn, ol ömrüniň ahyryna çenli halkyma baştutan bolar. Sebäbi kakasy Dawut tabşyryklaryma, kada⁠-⁠kanunlaryma gulak asypdy. 35  Men patyşalygy Süleýmanyň oglunyň elinden alyp, on taýpasyny saňa bererin+. 36  Bir taýpany bolsa Süleýmanyň ogluna bererin. Şonda adymy şöhratlandyrmak üçin saýlan şäherim Iýerusalimde, huzurymda gulum Dawudyň çyragy* hiç haçan sönmez+. 37  Men seni saýlap, Ysraýyla patyşa ederin, halkyň üstünden höküm sürersiň. 38  Eger gulum Dawut ýaly, ähli buýruklarymy, kada⁠-⁠kanunlarymy we tabşyryklarymy ýerine ýetirip, ýolumdan ýöreseň, öňümde dogry işleri etseň+, seni⁠-⁠de goldaryn. Saňa⁠-⁠da Dawudyňky ýaly hiç wagt sarsmajak öý gurup*+, Ysraýyly eliňe bererin. 39  Dawudyň neslini eden etmişleri üçin abraýdan düşürerin+, ýöne hemişe beýle bolmaz“»+. 40  Süleýman Ýerobgamy öldürjek boldy, Ýerobgam bolsa Müsür+ faraony Şişagyň+ ýanyna gaçyp gidip, Süleýman aradan çykýança, şol ýerde ýaşady. 41  Süleýmanyň durmuşynda bolan başga⁠-⁠da wakalar, ähli eden işleri we akyldarlygy hakda Süleýmanyň taryhy kitabynda ýazylandyr+. 42  Ol Iýerusalimde tutuş Ysraýylyň üstünden 40 ýyl höküm sürdi. 43  Soňra Süleýman aradan çykyp, kakasy Dawudyň şäherinde jaýlandy. Süleýmanyň ýerine ogly Rehobam+ patyşa boldy.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: gatnaşmaň.
Sözme⁠-⁠söz: ýüregiňizi öz taňrylaryna tarap öwrer.
Ýa⁠-⁠da: oňa erbet täsir etdiler.
Sözme⁠-⁠söz: ýüregini başga taňrylara tarap öwürdiler.
Sözlüge serediň.
Ýahuda taýpasyndan başga beriljek bir taýpa, ýagny benýamin taýpasy göz öňünde tutulýan bolmaly.
Başga manysy: süýtden aýyrdy.
Sözme⁠-⁠söz: el galdyryp.
Sözme⁠-⁠söz: baýry. Şäheriň daşyndan salnan gala göz öňünde tutulýar.
Ýagny nesli.
Ýa⁠-⁠da: seniň nesliňi hiç wagt tagtdan düşürmän.