Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Şamuwel pygamberiň birinji kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Alkana bilen aýallary (1—8)

  • Hanna ogul dileýär (9—18)

  • Şamuweliň dogulmagy we Ýehowa berilmegi (19—28)

 • 2

  • Hannanyň dogasy (1—11)

  • Alynyň iki oglunyň günäsi (12—26)

  • Ýehowa Alynyň öýüne höküm çykarýar (27—36)

 • 3

  • Şamuwel — Hudaýyň pygamberi (1—21)

 • 4

  • Äht sandygy piliştlileriň elinde (1—11)

  • Aly bilen ogullarynyň ölümi (12—22)

 • 5

  • Äht sandygy piliştlileriň ýurdunda (1—12)

   • Dagon taňrysy (1—5)

   • Piliştlileriň başyndan inen betbagtçylyk (6—12)

 • 6

  • Piliştliler äht sandygyny ysraýyllara berýär (1—21)

 • 7

  • Äht sandygy Kirýat⁠-⁠ýegarimde (1)

  • Şamuwel «diňe Ýehowa gulluk etmäge» höweslendirýär (2—6)

  • Ysraýyllaryň Mispadaky ýeňşi (7—14)

  • Şamuwel Ysraýyla kazylyk edýär (15—17)

 • 8

  • Halk patyşa talap edýär (1—9)

  • Şamuwel pygamberiň duýduryşy (10—18)

  • Ýehowa halkyň haýyşyny bitirýär (19—22)

 • 9

  • Şamuwel bilen Şawul (1—27)

 • 10

  • Şawulyň patyşa bellenmegi (1—16)

  • Şawul halkyň öňünde (17—27)

 • 11

  • Şawul ammonlary gyrýar (1—11)

  • Şawulyň gaýtadan patyşa bellenmegi (12—15)

 • 12

  • Şamuweliň soňky sözleri (1—25)

   • «Dereksiz taňrylara sežde etmäň» (21)

   • Ýehowa halkyny terk etmez (22)

 • 13

  • Şawulyň goşuny (1—4)

  • Şawulyň tekepbirligi (5—9)

  • Şamuwel Şawuly ýazgarýar (10—14)

  • Ýaragsyz ysraýyllar (15—23)

 • 14

  • Ýonatanyň Mikmaşdaky edermenligi (1—14)

  • Hudaý duşmanlary aljyradýar (15—23)

  • Şawulyň esgerlere içiren anty (24—26)

   • Esgerler eti gany bilen iýýär (32—34)

  • Şawulyň maşgalasy we söweşleri (47—52)

 • 15

  • Şawul Agagy öldürmeýär (1—9)

  • Şamuwel Şawuly ýazgarýar (10—23)

   • «Gulak asmak ähli gurbanlykdan gowudyr» (22)

  • Şawulyň patyşalykdan aýrylmagy (24—29)

  • Şamuwel Agagy öldürýär (30—35)

 • 16

  • Şamuweliň Dawudy patyşa belleýşi (1—13)

   • «Ýehowa ýürege seredýär» (7)

  • Hudaýyň ruhunyň Şawuldan aýrylmagy (14—17)

  • Dawut Şawulyň sazandasy (18—23)

 • 17

  • Jaluty ýeňen Dawut (1—58)

   • Jalut Ysraýyly masgaralaýar (8—10)

   • Dawut Jalutyň garşysynda (32—37)

   • Dawut Ýehowanyň ady bilen söweşýär (45—47)

 • 18

  • Dawut bilen Ýonatanyň dostlugy (1—4)

  • Şawulyň Dawuda göripçiligi (5—9)

  • Şawul Dawudy öldürjek bolýar (10—19)

  • Dawut Şawulyň gyzy Mihala öýlenýär (20—30)

 • 19

  • Şawulyň Dawuda ýigrenji (1—13)

  • Dawut Şawuldan gaçýar (14—24)

 • 20

  • Ýonatanyň Dawuda wepalylygy (1—42)

 •  21

  • Dawut Nob galasynda hödür çöregini iýýär (1—9)

  • Dawut Getde özüni däli ýaly alyp barýar (10—15)

 • 22

  • Dawut Adullam gowagynda we Mispada (1—5)

  • Şawul Nob galasyndaky ruhanylary öldürýär (6—19)

  • Abyýatar gaçyp gidýär (20—23)

 • 23

  • Dawudyň Kegila ilatyny halas edişi (1—12)

  • Şawul Dawudy yzarlaýar (13—15)

  • Dawudy ruhlandyran Ýonatan (16—18)

  • Dawut Şawuldan gaçýar (19—29)

 • 24

  • Dawut Şawuly öldürmeýär (1—22)

   • Ýehowanyň bellänine hormat goýan Dawut (6)

 • 25

  • Şamuwel pygamber aradan çykýar (1)

  • Nabal Dawudyň ýigitlerini boş gaýtarýar (2—13)

  • Abygaýylyň paýhasly hereketi (14—35)

   • «Ýehowa Hudaýyň janyňy düwünçege düwlen hazyna deý gorar» (29)

  • Ýehowa akmak Nabaly heläk edýär (36—38)

  • Dawut bilen Abygaýyl (39—44)

 • 26

  • Dawut ýene⁠-⁠de Şawuly öldürmeýär (1—25)

   • Ýehowanyň bellänine hormat goýan Dawut (11)

 • 27

  • Piliştlileriň Ziklag şäheri Dawuda berilýär (1—12)

 • 28

  • Şawul Endordaky jadygöý aýalyň öýünde (1—25)

 • 29

  • Piliştlileriň Dawuda ynanmazçylygy (1—11)

 • 30

  • Amalekleriň Ziklaga çozmagy we otlamagy (1—6)

   • Dawut Hudaýdan teselli tapýar (6)

  • Dawudyň amalekleri gyrmagy (7—31)

   • Dawut ýesirleri azat edýär (18, 19)

   • Olja paýlaşmak hakda Dawudyň düzgüni (23, 24)

 • 31

  • Şawul bilen üç oglunyň ölümi (1—13)