1 Şamuwel 6:1—21

  • Piliştliler äht sandygyny ysraýyllara berýär (1—21)

6  Ýehowanyň äht sandygy+ ýedi aýlap piliştlileriň ýurdunda durdy.  Piliştliler ruhanylary we palçylary+ çagyryp: «Ýehowanyň äht sandygyny näme edeli? Yzyna nädip ibersekkäk?» diýdiler.  Olar hem: «Ysraýyl Hudaýy Ýehowanyň äht sandygyny yzyna boş gaýtarmaň. Günäňiz üçin olaryň Hudaýyna gurban beriň+. Şonda keseliňizden sagalarsyňyz, Ysraýyl Hudaýynyň näme üçin jeza berendigine⁠-⁠de düşünersiňiz» diýdiler.  Piliştliler: «Näme gurban bereli?» diýip soradylar. Olar: «Ähliňiz, hatda hanlaryňyz⁠-⁠da babasyl* keseline uçrapsyňyz, şonuň üçin piliştli hanlaryň+ sanyna görä, altyndan bäş babasyl bilen bäş syçanyň şekilini iberiň.  Babasylyň we weýrançylyk getirýän syçanlaryň+ şekilini ýasaň, Ysraýyl Hudaýyny şöhratlandyryň, belki, şonda ol sizi, taňryňyzy, ýurduňyzy jezalandyrmagyny bes eder+.  Müsürliler we faraon ýaly tekepbir bolmak nämä gerek?+ Hudaý müsürlileriň başyna betbagtçylyk inderende+, olar ysraýyllary goýbermäge mejbur boldy. Ysraýyllar ýurtdan çykyp gaýtdy+.  Indi siz täze araba bilen boýuntyryk salynmadyk iki sany göleli sygyr alyň⁠-⁠da, sygyrlary araba goşuň, gölelerini bolsa ýatakda goýuň.  Ýehowanyň äht sandygyny araba ýükläň. Günäňiz üçin iberýän altyn şekilleriňizi hem guta salyp, sandygyň ýanynda goýuň+. Arabany ýola salyň⁠-⁠da,  seredip duruň. Eger araba öz ýurdy Beýtşemeşe+ tarap gitse, diýmek, başymyza bela⁠-⁠beter getiren Ysraýyl Hudaýydyr. Ýöne araba başga tarapa gitse, onda betbagtçylyklar Hudaýyň jezasy däl⁠-⁠de, tötänden bolan zatdyr» diýdiler. 10  Adamlar ähli zady aýdylyşy ýaly edip, iki sany göleli sygry alyp, araba goşdular, gölelerini bolsa ýatakda daňyp goýdular. 11  Ýehowanyň äht sandygyny araba ýüklediler, syçanlar bilen babasyllaryň altyn şekillerini guta salyp, sandygyň ýanynda goýdular. 12  Sygyrlar göni Beýtşemeşe tarap ýola düşdi. Olar saga⁠-⁠sola sowulman, uly ýoldan molaşyp barýardy. Piliştli hanlar Beýtşemeşiň+ serhedine çenli olaryň yzyna düşüp gitdiler. 13  Şol wagt beýtşemeşliler jülgede bugdaý orup ýördi. Olar äht sandygyny görüp, juda begendiler. 14  Araba beýtşemeşli Ýuşanyň mellegine gelip, uly daşyň golaýynda saklandy. Adamlar arabanyň agaçlaryny çapdylar⁠-⁠da, sygyrlary+ Ýehowa ýakma gurbanlygy edip berdiler. 15  Lewiler+ Ýehowanyň äht sandygyny we altyn şekiller salnan gutyny arabadan düşürip, uly daşyň üstünde goýdular. Şol gün beýtşemeşliler+ Ýehowa ýakma gurbanlyklary we sadakalary berdiler. 16  Bolan zatlary görüp, piliştlileriň bäş hany şol gün Ekrona dolandy. 17  Piliştliler günäleri üçin Ýehowa gurban hökmünde altyndan babasyl şekilleri iberipdiler+. Birini Aşdot+, birini Gaza, birini Aşkelon, birini Get+, birini bolsa Ekron+ şäheri üçin ugratdylar. 18  Altyn syçanlary hem piliştlileriň bäş hanynyň galalarynyň we obalarynyň sanyna görä iberdiler. Ýehowanyň äht sandygy goýlan uly daş beýtşemeşli Ýuşanyň melleginde ýadygärlik hökmünde henizem dur. 19  Emma Hudaý beýtşemeşlilere jeza berip, 50 070 adamy* heläk etdi, sebäbi olar Ýehowanyň äht sandygyna gözüni aýyrman seredipdiler. Olar Ýehowanyň jeza berýändigini görüp, perýat edip başladylar+. 20  «Mukaddes Hudaý Ýehowanyň+ öňünde kim durup biler?+ Ol başga ýere gitse bolmaýarmy?!» diýişdiler. 21  Soňra Kirýat⁠-⁠ýegarimiň+ ilatyna habar ýollap: «Piliştliler Ýehowanyň äht sandygyny yzyna iberipdir. Geliň⁠-⁠de, ony äkidiň»+ diýdiler.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: gemorroý.
Sözme⁠-⁠söz: 70 adamy, 50 000 adamy.