1 Şamuwel 25:1—44

  • Şamuwel pygamber aradan çykýar (1)

  • Nabal Dawudyň ýigitlerini boş gaýtarýar (2—13)

  • Abygaýylyň paýhasly hereketi (14—35)

    • «Ýehowa Hudaýyň janyňy düwünçege düwlen hazyna deý gorar» (29)

  • Ýehowa akmak Nabaly heläk edýär (36—38)

  • Dawut bilen Abygaýyl (39—44)

25  Birnäçe wagtdan Şamuwel+ aradan çykdy. Tutuş halk ýas tutdy, Şamuweli Ramada+, öýüniň golaýynda jaýladylar. Dawut bolsa Paran çölüne gitdi.  Magonda+ bir tüçjar baý adam ýaşaýardy, Karmelde*+ onuň 3 000 goýny, 1 000 geçisi bardy. Şol wagtlar ol Karmelde goýun gyrkdyrýardy.  Ol adamyň ady Nabaldy+, aýalyna Abygaýyl+ diýerdiler. Abygaýyl düşünjeli, owadan aýaldy, äri bolsa gödek hem zalymdy+; Nabal Kalebiň+ neslindendi.  Dawut çöldekä, Nabalyň gyrkymdadygyny eşidip,  on ýigidini iberdi⁠-⁠de: «Karmele, Nabalyň ýanyna meniň adymdan baryp, hal⁠-⁠ýagdaýyny soraň.  Soňra şeýle diýiň: „Başyň dik, ömrüň uzak bolsun! Öý⁠-⁠içeriňdäkiler sag⁠-⁠salamat gezsin, döwletiň artsyn!  Seniň gyrkymdadygyňy eşitdim. Çopanlaryň biziň ýanymyzdaka, olara azar bermedik+. Karmelde olaryň ýekeje zady hem ýiten däldir,  ynanmasaň, ýigitleriňden sora⁠-⁠da göräý. Indi senem ýigitlerimi güler ýüz bilen garşyla, gowy günüňde gapyňdan geldik. Gullaryňa, ogluň Dawuda göwnüňden çykaranyňy beräý diýip geldik“»+ diýdi.  Ýigitler Dawudyň sözlerini Nabala ýetirdiler. 10  Emma Nabal olara: «Kimmiş ol Dawut? Ýessäniň ogly özüne kimdirin öýdýär? Näme, hojaýynyndan gaçyp ýören gul gytmy?!+ 11  Indi çöregimi, suwumy, soýduran malymy gyrkymçylarymyň agzyndan kesip, ykmandalara bereýinmi?» diýdi. 12  Ýigitler gelip, bar zady Dawuda gürrüň berdiler. 13  Şonda Dawut: «Gylyjyňyzy dakynyň!»+ diýdi. Olar gylyjyny dakyndy, Dawudam gylyjyny aldy, ýany bilen 400⁠-⁠e golaý adam gitdi, 200 adam bolsa goşda galdy. 14  Hyzmatkärleriň biri Nabalyň aýaly Abygaýylyň ýanyna gelip: «Dawut ýagşy dilegler bilen çölden hojaýynyň ýanyna adam iberipdir. Ol bolsa azgyrylyp, sögüp goýberdi+. 15  Olar bize kän ýagşylyk edipdi, hiç hili azar bermediler. Çölde ýanlarynda bolduk, şonda ýekeje zadymyz hem ýitmedi+. 16  Sürini olaryň ýanynda bakýarkak, gije⁠-⁠gündiz daşymyzda gala ýaly durdular. 17  Hojaýyn⁠-⁠a biderek adam+, gepleşer ýaly däl. Özüňiz bir zat edäýmeseňiz, olar hojaýynyň öý⁠-⁠içerisini aman goýmaz»+ diýdi. 18  Abygaýyl+ dessine 200 çörek, iki uly küýze şerap, bäş goýun*, bäş kersen* gowurga*, 100 sany kişmişli külçe, injir kakyndan 200 külçe alyp, eşeklere ýükledi+. 19  Ol hyzmatkärlerine: «Öňden ýöräň, men yzyňyzdan giderin» diýdi. Äri Nabala bolsa hiç zat aýtmady. 20  Abygaýyl eşekli dagyň etegine düşüp gelýärkä, öňünden Dawut bilen nökerleri çykdy. 21  Şol wagt Dawut: «Çölde ol adamyň mal⁠-⁠garasyny biderek gorapdyryn, ýeke zady hem ýitmedi+. Ol bolsa ýagşylygyma ýamanlyk bilen jogap berdi+. 22  Daň atýança, onuň ýekeje erkek göbeklisini diri goýsam, Hudaý duşmanlaryma* has beterini görkezsin» diýip gelýärdi. 23  Abygaýyl Dawudy gören badyna, eşekden düşdi⁠-⁠de, dyza çöküp, tagzym etdi. 24  Soňra Dawudyň aýagyna ýykylyp, şeýle diýdi: «Hojaýyn, iki agyz sözüm bar, rugsat berseň, aýdaýyn. Ähli bolan zada men günäkär. 25  Gadyr bilmez Nabal bilen deň bolma+, onuň bolşy adyna laýyk. Ady Nabal*, özem akmak. Men hojaýynymyň iberen adamlaryny görmändirin. 26  Beýik Biribar Ýehowadan we seniň janyňdan ant içýärin, hojaýyn, Ýehowa seni gan dökmekden+, ar almakdan saklajak bolýar+. Goý, hojaýynyma ýamanlyk etjek bolýan duşmanlar Nabalyň gününe düşsün. 27  Gyrnagyň şu sowgatlaryny*+ kabul edip, ýigitleriňe ber+. 28  Gyrnagyňy bagyşla. Goý, Ýehowa hojaýynymyň öýüni sarsdyrmasyn+, sebäbi sen Ýehowa üçin söweşýäň+. Adyň hiç wagt ýamanlykda çykmandy+. 29  Eger biri seni yzarlap, öldürjek bolsa, Ýehowa Hudaýyň janyňy düwünçege düwlen hazyna deý gorar, duşmanlaryňy sapana* salnan daş kimin zyňar. 30  Ýehowa hojaýynyma beren gowy wadalaryny ýerine ýetirip, Ysraýyla baştutan bellär+. 31  Şonda hojaýynym ar almak üçin nähak gan dökenine ökünmez+, ynsaby ezýet bermez. Hojaýyn, Ýehowa seni sylaglanda, gyrnagyňy hem ýada sal». 32  Şonda Dawut Abygaýyla: «Seni öňümden çykaran Ysraýyl Hudaýy Ýehowa şöhrat bolsun! 33  Sen nähili akyl⁠-⁠paýhasly ekeniň! Meni ar almakdan, gan dökmekden+ saklanyň üçin, goý, Hudaý sylagyňy ýetirsin! 34  Meni ýamanlykdan saklan+ Ysraýyl Hudaýy Ýehowa diri şaýatdyr, öňümden çykmadyk bolsaň+, daň atýança, Nabalyň ýekeje erkek göbeklisini hem diri goýjak däldim»+ diýdi. 35  Soňra Dawut Abygaýylyň getiren zatlaryny alyp: «Arkaýyn gidiber. Aýdyşyň ýaly ederin, haýyşyňy bitirerin» diýdi. 36  Abygaýyl öýüne gelse, Nabal edil patyşa ýaly, toý⁠-⁠meýlis gurnap oturan eken. Nabalyň keýpi kökdi, serhoşlykdan ýaňa özüni bilenokdy. Abygaýyl ertesi güne çenli ärine hiç zat aýtmady. 37  Irden Nabal serhoşlykdan açylanda, Abygaýyl bolan zatlary gürrüň berdi. Muny eşiden Nabalyň ýüregi ýaryldy, doňňaradaşa dönüp, ysmaz bolup ýatdy. 38  Takmynan on günden Ýehowa Nabaly heläk etdi. 39  Dawut Nabalyň ölenini eşidip: «Guluny ýamanlykdan saklan+ Ýehowa şöhrat bolsun! Hudaý meni kemsiden Nabaldan+ arymy alyp berdi+. Ýehowa Nabalyň ýamanlygyny öz başyna getirdi!» diýdi. Soňra ol Abygaýylyň ýanyna hyzmatkärlerini iberip, ony aýaly edip almak isleýändigini aýtdy. 40  Dawudyň hyzmatkärleri Karmele gelip, Abygaýyla: «Bizi Dawut iberdi. Ol seni aýaly edip almak isleýär» diýdiler. 41  Abygaýyl dessine turdy⁠-⁠da, ýüzüni ýere berip, tagzym etdi. Ol: «Gyrnagyňyz hatda hojaýynyň gullarynyň aýagyny ýuwmaga⁠-⁠da taýyndyr»+ diýdi. 42  Abygaýyl+ haýal etmän goşuny düwüp, eşege mündi⁠-⁠de, Dawudyň hyzmatkärleri bilen gitdi. Bäş gyrnagyny hem ýany bilen alyp gitdi. Şeýdip, Abygaýyl Dawudyň aýaly boldy. 43  Dawut ýizregelli Aganogama⁠-⁠da+ öýlenipdi, olaryň ikisi hem Dawudyň aýaly boldy+. 44  Şawul bolsa Dawuda beren gyzy Mihaly+ gallimli Laýyşyň ogly Palta+ durmuşa çykardy.

Çykgytlar

Karmel dagy däl⁠-⁠de, Ýahudadaky şäher göz öňünde tutulýar.
Ýa⁠-⁠da: soýlan goýun.
Ýa⁠-⁠da: gowrulan bugdaý.
Başga manysy: maňa.
Manysy: Akmak; akylsyz.
Sözme⁠-⁠söz: berekedini.
Iki ýany ýüpli, ortasyna atyljak daş salynýan enjam.