1 Şamuwel 14:1—52

  • Ýonatanyň Mikmaşdaky edermenligi (1—14)

  • Hudaý duşmanlary aljyradýar (15—23)

  • Şawulyň esgerlere içiren anty (24—26)

    • Esgerler eti gany bilen iýýär (32—34)

  • Şawulyň maşgalasy we söweşleri (47—52)

14  Bir gün Şawulyň ogly Ýonatan+ ýarag göterýän nökerine: «Ýör, beýleki tarapa geçip, piliştlileriň goşunyna baraly» diýdi. Emma ol kakasyna hiç zat aýtmady.  Şawul Gibeýanyň+ golaýyndaky Migronda nar agajynyň aşagynda otyrdy, ýanynda 600⁠-⁠e golaý nökeri bardy+.  Şol wagtlar Eýhabutyň+ agasy Ahytubyň+ ogly Ahyýar ruhany bolup hyzmat edýärdi*+. Ol Pinehasyň+ agtygy, Şiloda+ Ýehowanyň ruhanysy bolan Alynyň+ çowlugydy. Adamlar Ýonatanyň gideninden bihabardy.  Ýonatan piliştlileriň goşunyna barmak üçin geçelgeden geçjek boldy. Geçelgäniň her tarapynda iki sany kert gaýa bardy. Olaryň biriniň ady Boses, beýlekisiniňki Senady.  Gaýalar sütün ýaly bolup, biri demirgazykda Mikmaşa, beýlekisi günortada Geba+ bakyp durdy.  Ýonatan nökerine: «Ýör, beýleki tarapa geçip, sünnetsizleriň+ düşelgesine baraly. Belki, Ýehowa olary elimize berer, sebäbi köp bolsak⁠-⁠da, az bolsak⁠-⁠da+, Ýehowa ýeňiş berjek bolsa, oňa hiç zat päsgel berip bilmez» diýdi.  Nöker: «Lepbeý, agam, nirä gitseňem, men seniň bilen» diýip jogap berdi.  Şonda Ýonatan: «Ýör, piliştliler tarapa geçip, olaryň göräýjek ýerinde duraly.  Olar bize: „Barynçak, gymyldamaň!“ diýse, şol ýerde garaşyp durarys. 10  Ýöne: „Hany, bärik geliň!“ diýseler, dessine hüjüme geçeris. Şol bize alamat bolar, Ýehowa olary elimize berjekdir»+ diýdi. 11  Olaryň ikisi piliştlileriň düşelgesiniň golaýyna baryp, görünäýjek ýerde durdular. Piliştliler: «Serediň! Ýewreýler gizlenen çukurlaryndan çykyp başladylar»+ diýişdiler. 12  Olar Ýonatan bilen nökerine: «Hany, geliň, size gowuja sapak bereli!»+ diýip gygyrdylar. Şonda Ýonatan nökerine: «Yzymdan galma, Ýehowa olary Ysraýylyň eline berer»+ diýdi. 13  Soňra ol gaýa dyrmaşyp başlady, nökeri hem yzyndady. Ýonatan piliştlileri birýandan gyryp ugrady, ölmän galanlary bolsa yzyndaky nökeri öldürýärdi. 14  Ýonatan bilen nökeri birinji hüjümde sähel aralykda* 20⁠-⁠ä golaý adamy öldürdi. 15  Sakçylary we düşelgedäki ähli esgerleri aýylganç gorky gaplap aldy. Ysraýyllaryň üstüne çozmaga iberilen esgerlerem+ gorkudan ýaňa sandyraşýardy. Soňra ýer titräp başlady, Hudaý piliştlileri aljyratdy. 16  Şawul Benýamin topragynda ýerleşýän Gibeýada+ garawullary goýupdy, olar duşman düşelgesinde galagoplygyň turanyny gördüler+. 17  Şawul nökerlerine: «Adamlary sanaň⁠-⁠da, kimiň ýokdugyny biliň» diýdi. Sanap görseler, Ýonatan bilen ýarag göterýän nökeri ýok. 18  Şawul Ahyýar+ ruhana: «Hak Hudaýyň äht sandygyny getir» diýdi. Şol wagtlar* hak Hudaýyň äht sandygy ysraýyllardady. 19  Şawul heniz ruhany bilen gepleşip durka, piliştlileriň düşelgesindäki galagoplyk has⁠-⁠da güýjedi. Şawul Ahyýar ruhana: «Hany, entek dur*» diýdi⁠-⁠de, 20  ähli nökerlerini ýygnap, söweşmäge gitdi. Baryp görseler, piliştliler aljyraňňylyga düşüp, bir⁠-⁠birini gylyçdan geçiripdir. 21  Öň piliştlileriň tarapyna geçip, düşelgesinde bolýan ýewreýler hem Şawul bilen Ýonatanyň ýanyndaky ysraýyllara goşuldylar. 22  Efraýymyň daglarynda gizlenen adamlar+ piliştlileriň gaçanyny eşidip, esgerlere goşuldylar we duşmany kowalap başladylar. 23  Şol gün Ýehowa Ysraýyly halas etdi+, söweş Beýtawene+ çenli ýetdi. 24  Şol gün Şawul: «Duşmanlardan ar alýançam, agşama çenli çörek iýene nälet bolsun!» diýip, esgerlere ant içiripdi. Esgerleriň hiç biri duz datmandy, şonuň üçin ählisi ysgyndan gaçypdy+. 25  Tutuş goşun tokaýa geldi. Tokaýda ary baly köpdi. 26  Esgerler ýere damyp duran baly gördüler, emma ant içendikleri üçin baldan datmadylar. 27  Ýonatan bolsa kakasynyň esgerlere ant içirendigini bilmeýärdi+. Ol taýagynyň ujuny bala batyryp, datdy welin, gözi ýerine gelen ýaly boldy. 28  Esgerleriň biri: «Kakaň: „Şu gün çörek iýene nälet bolsun!“ diýip ant içirdi+, şonuň üçin esgerleriň ysgyn⁠-⁠mydary galmady» diýdi. 29  Şonda Ýonatan: «Kakam esgerleri beýdip kösemeli däl eken. Men⁠-⁠ä baldan datdym welin, gözüm ýerine geläýdi. 30  Esgerler oljadan iýen bolsa gowy bolardy+. Şonda piliştlileriň ählisini gyrardyk» diýdi. 31  Şol gün ysraýyllar piliştlileri Mikmaşdan Aýalona+ çenli gyrdylar. Esgerler halys ýadapdy. 32  Olar hasyr⁠-⁠husur oljalaryna ýapyşyp, goýunlary, sygyrlary, göleleri duran ýerinde soýup, gany bilen iýip başladylar+. 33  Şawula: «Esgerler eti gany bilen iýip, Ýehowa garşy günä edýär» diýip habar berdiler+. Şonda ol: «Siz dönüklik etdiňiz. Derrew bir uly daşy togalap getiriň!» diýdi. 34  Soňra: «Gidiň⁠-⁠de, esgerlere aýdyň, öküzleri, goýunlary şu daşyň üstünde soýsunlar. Eti gany bilen iýip, Ýehowa garşy günä etmesinler» diýip buýruk berdi+. Şol gije her kim öküzini getirip, şol ýerde soýdy. 35  Şawul bolsa Ýehowa üçin gurbanlyk ojagyny*+ gurdy. Ol ilkinji gezek Ýehowa üçin gurbanlyk ojagyny gurupdy. 36  Biraz wagtdan Şawul: «Gije piliştlileriň üstüne çozup, daň atýança talalyň, birini⁠-⁠de diri galdyrmalyň» diýdi. Esgerler: «Goý, aýdyşyň ýaly bolsun!» diýdiler. Ruhany bolsa: «Geliň, hak Hudaýdan sorap göreliň»+ diýdi. 37  Şawul Hudaýdan: «Piliştlileriň üstüne çozaýynmy? Olary Ysraýylyň eline berermiň?» diýip sorady+. Emma şol gün Hudaý jogap bermedi. 38  Şonda Şawul: «Halkyň baştutanlary ýanyma ýygnansyn. Kimiň günä edenini bileliň. 39  Ysraýyly halas eden Ýehowa diri şaýatdyr, hatda oglum Ýonatan günä eden bolsa⁠-⁠da, hökman öldüriler» diýdi. Ýöne hiç kimden ses çykmady. 40  Soňra ol adamlara: «Siz bir tarapda, menem oglum Ýonatan bilen beýleki tarapda duraýyn» diýdi. Olar hem: «Bolýar» diýdiler. 41  Şawul Ýehowa ýüzlenip: «Eý Ysraýyl Hudaýy, tummym*+ arkaly jogap ber!» diýdi. Atylan bije Ýonatan bilen Şawula düşdi. Şonda halk gyra çekildi. 42  Şawul: «Indi oglum Ýonatan ikimize bije atyň»+ diýdi. Bije Ýonatana düşdi. 43  Şawul ondan: «Hany aýt, sen näme etdiň?» diýip sorady. Ýonatan: «Bar eden zadym taýagymyň ujuny batyryp, bal datdym+. Ine men, ölmeli bolsam öldüriň!» diýdi. 44  Şawul bolsa: «Ýonatan, seni öldürmesem, goý, Hudaý maňa has beterini görkezsin»+ diýdi. 45  Emma adamlar: «O diýeniň⁠-⁠ä bolmaz! Näme, indi Ysraýyla ýeňiş getiren Ýonatan ölmelimi?+ Ýehowa diri şaýatdyr, Ýonatanyň saçynyň ýekeje tary hem gaçmaz. Hudaý onuň ähli işini oňuna etdi ahyryn»+ diýdiler. Şeýdip, olar Ýonatany ölümden alyp galdylar. 46  Şawul piliştlileri yzarlamagyny goýdy, olar hem ýurduna dolandy. 47  Şawul Ysraýylda hökümdarlygyny has⁠-⁠da berkidip, daş⁠-⁠töwerekdäki duşmanlar, ýagny mowaplar+, ammonlar+, edomlylar+, piliştliler+ we Soba+ şalary bilen söweşdi. Ol baran ýerinde ýeňiş gazanýardy. 48  Mertlerçe söweşip, amalekleri+ derbi⁠-⁠dagyn etdi we Ysraýyly talaňçylaryň elinden gutardy. 49  Şawulyň Ýonatan, Ýişwi, Mälikşuw+ diýen ogullary we iki gyzy bardy. Uly gyzynyň ady Meýrap+, kiçisiniňki Mihaldy+. 50  Şawulyň aýalynyň ady Aganogamdy, ol Ahymagasyň gyzydy. Şawulyň goşunbaşysy öz agasy Abnurdy+, ol Nuruň ogludy. 51  Kiş+ Şawulyň atasydy, Nur+ Abnuryň atasydy, Abyýel bolsa Nuruň atasydy. 52  Şawul bütin ömrüne piliştliler bilen gazaply söweşleri alyp bardy+. Ol güýçli hem edermen ýigit görse, derrew goşunyna alardy+.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: öňlük geýýärdi. Sözlüge serediň: Öňlük.
Ýa⁠-⁠da: iki öküziň bir günde sürýän ýeriniň ýarysynda. Ýarym gektara golaý.
Sözme⁠-⁠söz: Şol gün.
Sözme⁠-⁠söz: eliňi çek.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň: Urym we tummym.