1 Şamuwel 12:1—25

  • Şamuweliň soňky sözleri (1—25)

    • «Dereksiz taňrylara sežde etmäň» (21)

    • Ýehowa halkyny terk etmez (22)

12  Şamuwel ysraýyllara şeýle diýdi: «Ine, isleýşiňiz ýaly, üstüňizden patyşa belledim+.  Ynha, size baştutanlyk etjek* patyşa!+ Meniň⁠-⁠ä indi saçym agaryp, ýaşym bir çene ýetdi, ogullarym siziň araňyzda+. Men ýaşlygymdan bäri siziň öňüňize düşüp gelýärin+.  Indi Ýehowanyň we patyşanyň* öňünde+ maňa garşy näme arzyňyz bolsa aýdyň. Kimiň öküzini ýa eşegini elinden aldym?+ Kimi aldadym, taladym ýa azar berdim? Ýa⁠-⁠da kimden para alyp, nähak işe göz ýumdum?+ Eger şeýle eden bolsam, alan zadymy yzyna gaýtararyn»+.  Olar bolsa: «Sen bizi aldamadyň, talamadyň, azar bermediň, hiç kimden para⁠-⁠da almadyň» diýdiler.  Şonda Şamuwel: «Menden hiç hili ýazyk tapmandygyňyza Ýehowa⁠-⁠da, patyşa⁠-⁠da şaýatdyr» diýdi. Adamlar: «Hawa, Ol* şaýatdyr» diýdiler.  Şonda Şamuwel olara şeýle diýdi: «Aýdanlaryňyza Ýehowa+ şaýatdyr, ol ata⁠-⁠babalaryňyzy Musa bilen Harun arkaly Müsürden çykarypdy.  Indi ýerli⁠-⁠ýeriňizde durup, Ýehowanyň öňünde aýtjak zatlarymy diňläň. Men Ýehowanyň size we ata⁠-⁠babalaryňyza eden ýagşylyklaryny ýatladaýyn.  Ýakup Müsüre göçüpdi+. Soňra ata⁠-⁠babalaryňyz Ýehowa perýat edip başlady+. Ýehowa Musa+ bilen Haruny iberip, olary Müsürden çykardy, şu ýurda getirdi+.  Ýöne ata⁠-⁠babalaryňyz Ýehowa Hudaýyny unutdy. Şonda ol halkyny Hasor goşunbaşysy Siseranyň+, piliştlileriň+ we Mowap patyşasynyň+ eline berdi+. Duşmanlar ata⁠-⁠babalaryňyza hüjüm etdiler. 10  Olar bolsa Ýehowa dady⁠-⁠perýat edip+: „Biz günä etdik+, Ýehowadan ýüz öwrüp, Bagal+ we Aştoret+ butlaryna sežde etdik. Indi saňa gulluk eder ýaly, duşmanlardan halas et“ diýdiler. 11  Ýehowa sizi asuda ýaşatmak üçin+, Ýerubagaly+, Bedany, Ýeftahy+ we Şamuweli+ iberip, duşmanlardan halas etdi. 12  Ammon patyşasy Nahaş+ üstüňize çozanda welin, patyşaňyz Ýehowa Hudaý+ bolsa⁠-⁠da: „Bize patyşa belle“+ diýip, günüme goýmadyňyz. 13  Ynha, diläp alan, saýlan patyşaňyz. Ýehowa size patyşa belledi+. 14  Ýehowadan gorkup+, gulluk etseňiz+, Ýehowanyň tabşyryklaryna garşy çykman, gulak assaňyz+, özüňizem, patyşaňyzam Ýehowa Hudaýyňyza wepaly bolsaňyz⁠-⁠a, ne ýagşy. 15  Ýöne Ýehowa gulak asmasaňyz, Ýehowanyň tabşyryklaryna garşy çyksaňyz, Ýehowa atalaryňyza⁠-⁠da, size⁠-⁠de jeza berer+. 16  Indi ýerli⁠-⁠ýeriňizde durup, Ýehowanyň görkezjek gudratyny görüň. 17  Häzir hasyl döwri dälmi? Emma men Ýehowany çagyraryn, gök gürledip, ýagyş ýagdyrmagyny dilärin. Şonda özüňize patyşa sorap, Ýehowanyň öňünde nähili erbetlik edendigiňize düşünersiňiz»+. 18  Soňra Şamuwel Ýehowa dileg etdi. Ýehowa gök gürledip, ýagyş ýagdyrdy. Muny gören halk Ýehowadan we Şamuwelden gorkdy. 19  Olar Şamuwele: «Biziň* üçin Ýehowa Hudaýyňa doga et+, ölesimiz gelenok. Özümize patyşa sorap, günä üstüne günä gazanypdyrys» diýdiler. 20  Şamuwel bolsa: «Gorkmaň. Dogry, günäleriňiziň hetdi⁠-⁠hasaby ýok. Ýöne indi bir Ýehowanyň ýolundan sowulmaň+, Ýehowa bütin ýüregiňiz bilen gulluk ediň+. 21  Dogry ýoldan sowlup, peýdasyz, nalajedeýin we dereksiz taňrylara+ sežde etmäň. 22  Ýehowa beýik adynyň hatyrasyna+, halkyny terk etmez+, sebäbi Ýehowa sizi halky edip saýlady+. 23  Siz üçin doga etmegi goýmaryn. Beýtsem, menem Ýehowa garşy günä etmerinmi? Size mundan beýlägem dogry we hak ýoly öwrederin. 24  Ýöne Ýehowadan gorkup+, bütin ýüregiňiz bilen wepaly gulluk ediň, siz üçin görkezen gudratlaryny unutmaň+. 25  Bilgeşleýin ýamanlyk etseňiz+, patyşaňyz bilen ýok edilersiňiz»+ diýdi.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: öňüňizden ýörejek.
Sözme⁠-⁠söz: ýag guýup belläniniň.
Hudaýyň bellän patyşasy göz öňünde tutulýan bolmagy hem mümkin.
Sözme⁠-⁠söz: Gullaryň.