Birinji Ýahýa 5:1—21

  • Mesihe iman edýän dünýäni ýeňýär (1—12)

    • Hudaýy söýmek (3)

  • Doga⁠-⁠dilegiň güýji (13—17)

  • Özüňizi zalym dünýäden goraň (18—21)

    • Dünýä Şeýtanyň golastynda (19)

5  Isanyň Mesihdigine ynanýan adam Hudaýyň çagasydyr+. Hudaýy söýýän adam çagalaryny hem söýýändir.  Biz Hudaýy söýüp, tabşyryklaryny berjaý edýän bolsak, diýmek, Hudaýyň çagalaryny+ hem söýýäris.  Hudaýy söýmek tabşyryklaryny berjaý etmegi aňladýar+. Tabşyryklaryny berjaý etmek bolsa kyn däl+.  Hudaýyň çagalary dünýäni ýeňýär+. Hawa, biz dünýäni iman bilen ýeňdik+.  Dünýäni kim ýeňip biler?+ Isanyň Hudaýyň Ogludygyna ynanýan adam dälmi?+  Isa Mesih suw we gan bilen geldi. Ol diňe suw bilen däl+, suw we gan bilen geldi+. Ruh bolsa muňa şaýatlyk edýär+, sebäbi ruhuň şaýatlygy hakykat.  Üç şaýat bar:  ruh+, suw+ we gan+. Üçüsiniň hem şaýatlygy birdir.  Eger biz adamlaryň şaýatlygyna ynanýan bolsak, onda Hudaýyň şaýatlygyna has⁠-⁠da ynanmaly dälmi näme? Sebäbi Hudaýyň özi Ogly hakda şaýatlyk etdi. 10  Hudaýyň Ogluna iman edýän Hudaýyň şaýatlygyny ýürekden kabul edýär. Iman etmeýän adam bolsa Hudaýy ýalançy hasaplaýar+, sebäbi ol Hudaýyň Ogly hakda aýdylan şaýatlyga iman etmeýär. 11  Hudaýyň şaýatlygy şeýledir: ol ebedi ýaşaýşy berdi+, biz şol ýaşaýşa Ogly arkaly gowşarys+. 12  Ogul bilen agzybir adamyň ebedi ýaşaýşa umydy bar, Hudaýyň Ogly bilen agzybir bolmadyk adamyň ebedi ýaşaýşa umydy ýokdur+. 13  Men şu zatlary Hudaýyň Oglunyň adyna iman edýänlere ýazýaryn+, sebäbi siziň ebedi ýaşaýşa umyt etmegiňizi isleýärin+. 14  Biz Hudaýa arkaýyn ýüzlenip bilýäris+, sebäbi islegine görä näme dilesek, ol hökman eşider+. 15  Eger dilegimizi eşidýän bolsa, diýmek, ondan dilän zadymyzy hem alarys+. 16  Eger biri doganynyň ölüme eltmeýän günä edýändigini görse, onuň üçin Hudaýa doga etmeli. Eger ol ölüme eltmeýän günä eden bolsa, Hudaý oňa ýaşaýyş berer+. Ýöne ölüme eltýän günä hem bar+. Şeýle günä edýän adam üçin doga etmeli diýmeýärin. 17  Erbet işleriň ählisi günädir+, emma ölüme eltmeýän günä⁠-⁠de bardyr. 18  Bilşiňiz ýaly, Hudaýyň çagasy günä etmeýär, sebäbi Hudaýyň Ogly şeýle adamy goraýar, hatda Iblis* hem oňa hiç zat edip bilmez+. 19  Bilşimiz ýaly, biz Hudaýyň tarapynda, bütin dünýä bolsa Şeýtanyň* golastynda+. 20  Şeýle⁠-⁠de biz Hudaýyň Oglunyň gelendigini bilýäris+. Ol aň⁠-⁠düşünjämizi açyp, hak Hudaý barada bilim almaga kömek etdi. Biz hak Hudaý bilen Ogly Isa Mesih arkaly agzybirligi saklaýarys+. Ol hak Hudaýdyr we ebedi ýaşaýşyň gözbaşydyr+. 21  Balalarym, butlardan gaça duruň!+

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: zalym.
Sözme⁠-⁠söz: zalymyň.