Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Ýewreýlere hat

Baplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gysga mazmuny

 • 1

  • Hudaý Ogly arkaly gepleşýär (1—4)

  • Ogul ähli perişdelerden hem beýikdir (5—14)

 • 2

  • Eşiden zatlarymyza has⁠-⁠da ünsli bolmaly (1—4)

  • Ähli zat Isa tabyn edildi (5—9)

  • Isa we doganlary (10—18)

   • Baş Ýolbaşçy halas edýär (10)

   • Biziň rehimdar baş ruhanymyz bar (17)

 • 3

  • Isa Musadan beýik (1—6)

   • Ähli zady ýaradan Hudaý (4)

  • Iman hakda duýduryş (7—19)

   • «Şu gün siz onuň sesini eşitseňiz» (7, 15)

 • 4

  • Hudaý bilen dynç almak (1—10)

  • Hudaý bilen dynç almaga jan ediň (11—13)

   • «Hudaýyň sözi diri» (12)

  • Isa — beýik baş ruhany (14—16)

 • 5

  • Isa Mesih ähli baş ruhanylardan beýikdir (1—10)

   • «Mäliksadyk ýaly baş ruhany» (6, 10)

   • «Görgi görüp, gulak asmagy öwrendi» (8)

   • «Ebedilik halas etmek üçin bellendi» (9)

  • Ruhy taýdan ösüň (11—14)

 • 6

  • Ruhy taýdan ösmäge jan edeliň (1—3)

  • Imandan dänip, Ogly gaýtadan pürse çüýlediler (4—8)

  • Umytda bolmak (9—12)

  • Hudaý wadasyny hökman berjaý eder (13—20)

   • «Hudaý wadasyna kepil geçmek üçin ant içdi» (17, 18)

 • 7

  • Mäliksadyk hem patyşa, hem ruhany (1—10)

  • Mesihiň beýik ruhanylygy (11—28)

   • Mesih halas etmegi başarýar (25)

 • 8

  • Ýerdäki çadyr gökdäki zatlaryň nusgasy (1—6)

  • Köne we täze ähtiň tapawudy (7—13)

 • 9

  • Ýer ýüzündäki çadyrda edilýän gulluk (1—10)

  • Isa Mesih öz gany bilen göge girdi (11—28)

   • Täze ähtiň araçysy (15)

 • 10

  • Mal gurbanlyklary peýdasyz (1—4)

   • Töwrat kölege (1)

  • Mesihiň bir gezekde hemişelik gurbany (5—18)

  • Ýaşaýşa eltýän täze ýol (19—25)

   • Ýygnaklardan galmaň (24, 25)

  • Bilgeşleýin günä babatda duýduryş (26—31)

  • Çydamly bolmak üçin ynam we iman gerek (32—39)

 • 11

  • Iman (1, 2)

  • Iman babatdaky mysallar (3—40)

   • Iman etmän Hudaýy razy edip bolmaýar (6)

 • 12

  • Isa Mesih imanymyzyň Kämilleşdirijisi (1—3)

   • Uly bulut kimin şaýatlar (1)

  • Ýehowanyň terbiýesinden boýun gaçyrmaň (4—11)

  • Dyzyňyza güýç⁠-⁠kuwwat beriň (12—17)

  • Gökdäki Iýerusalim (18—29)

 • 13

  • Öwüt⁠-⁠nesihat we hoşlaşyk sözleri (1—25)

   • Myhmansöýer boluň (2)

   • Maşgala ojagyna hormat goýuň (4)

   • Ýolbaşçy doganlara gulak asyň we tabyn boluň (7, 17)

   • Öwgi gurbanlary (15, 16)