Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Ýermeýa pygamberiň kitaby

Baplar

Gysga mazmuny

 • 1

  • Ýermeýa pygamber saýlanýar (1—10)

  • Badam agajy hakda görnüş (11, 12)

  • Gazan hakda görnüş (13—16)

  • Seni gala etdim (17—19)

 • 2

  • Ysraýyl Ýehowany dereksiz butlara çalyşýar (1—37)

   • Ysraýyl ýabany üzüm şahasy ýalydyr (21)

   • Köýnegiň gana bulaşdy (34)

 • 3

  • Imandan dänen ysraýyl halky hetden aşýar (1—5)

  • Ysraýyl we Ýahuda ahlaksyzlyk edýär (6—11)

  • «Yzyňyza dolanyň!» (12—25)

 • 4

  • Toba eden bereket alar (1—4)

  • Demirgazykdan betbagtçylyk gelýär (5—18)

  • Ýermeýa betbagtçylyk sebäpli aglaýar (19—31)

 • 5

  • Halk Ýehowanyň terbiýesini kabul etmeýär (1—13)

  • Doly ýok etmerin (14—19)

  • Ýehowa halkdan hasabat soraýar (20—31)

 • 6

  • Iýerusalim tizden gabalar (1—9)

  • Ýehowa Iýerusalime gaharlanýar (10—21)

   • Parahatlyk bolmasa⁠-⁠da: «Parahatlyk!» diýýärler (14)

  • Demirgazykdan zalym halk gelýär (22—26)

  • Ýermeýa zergär ýaly halky arassalaýar (27—30)

 • 7

  • Ybadathana bil baglap aldanýarlar (1—11)

  • Ybadathana Şilo meňzär (12—15)

  • Ýalan sežde ýazgarylýar (16—34)

   • Asman melikesine sežde edýärler (18)

   • Ogul⁠-⁠gyzlaryny Hennemde ýakýarlar (31)

 • 8

  • Halk köpçüligiň yzyna düşýär (1—7)

  • Olar Ýehowany diňlemese, nädip paýhasly bolsun? (8—17)

  • Halkyň ýarasyny görüp, Ýermeýanyň ýüregi paralanýar (18—22)

   • «Gileadda melhem ýokmy?» (22)

 • 9

  • Ýermeýa aglaýar (1—3a)

  • Ýehowa Ýahudadan hasabat soraýar (3b—16)

  • Ýahuda üçin aglasynlar (17—22)

  • Ýehowany tanaýandygyňa buýsan (23—26)

 • 10

  • Milletleriň taňrylary we Biribar Hudaý (1—16)

  • Agyr gün we sürgün (17, 18)

  • Ýermeýanyň agysy (19—22)

  • Pygamberiň dogasy (23—25)

   • Adam nirä ädim ätjegini çözüp bilmeýär (23)

 • 11

  • Ýahuda ähti bozýar (1—17)

   • Şäheriň sany näçe bolsa, taňrylaryň sany⁠-⁠da şonça (13)

  • Ýermeýa damagy çalynmaga äkidilýän guza meňzedilýär (18—20)

  • Ýermeýanyň ildeşleri garşy çykýar (21—23)

 • 12

  • Ýermeýanyň arz⁠-⁠şikaýaty (1—4)

  • Ýehowanyň jogaby (5—17)

 • 13

  • Zygyr matadan guşak çüýreýär (1—11)

  • Şeraply küýzeler döwler (12—14)

  • Toba etmeýän Ýahuda ýesir alnar (15—27)

   • Garaýagyz adam reňkini üýtgedip bilmez (23)

 • 14

  • Gurakçylyk, açlyk we gylyç (1—12)

  • Ýalan pygamberler höküm edilýär (13—18)

  • Ýermeýa halkyň günäsini boýun alýar (19—22)

 • 15

  • Ýehowa çykaran hökümini ýatyrmaz (1—9)

  • Ýermeýa nalaýar (10)

  •  Ýehowanyň jogaby (11—14)

  • Ýermeýanyň dogasy (15—18)

   • Hudaýyň sözüni eşidip begenýär (16)

  • Ýehowa Ýermeýany berkidýär (19—21)

 • 16

  • Ýermeýa öýlenmeli däl, ýasa, toýa barmaly däl (1—9)

  • Temmi alan halk watanyna dolanar (10—21)

 • 17

  • Ýahudanyň günäsi ýazylandyr (1—4)

  • Ýehowa bil baglaýan adam bagtly (5—8)

  • Ynsanyň ýüregi hilegär (9—11)

  • Ýehowa — Ysraýylyň umydy (12, 13)

  • Ýermeýanyň dogasy (14—18)

  • Sabat gününi mukaddes hasaplaň (19—27)

 • 18

  • Küýzegär we toýun (1—12)

  • Ýehowa Ysraýyldan ýüz öwürýär (13—17)

  • Ýermeýa garşy dil düwüşýärler, pygamber dileg edýär (18—23)

 • 19

  • Ýermeýa küýzäni döwmeli (1—15)

   • Bagala çaga gurbanlyk berýärler (5)

 • 20

  • Paşhur Ýermeýany urýar (1—6)

  • Ýermeýa wagyz etmegini goýmaýar (7—13)

   • Hudaýyň habary ot bolup tutaşýar (9)

   • Ýehowa — batyr pälwan (11)

  • Ýermeýa nalaýar (14—18)

 • 21

  • Ýehowa Sadykýaryň haýyşyny bitirmeýär (1—7)

  • Ýaşaýyş we ölüm ýoly (8—14)

 • 22

 • 23

  • Erbet we gowy çopanlar (1—4)

  • Dogruçyl şaha we asudalyk (5—8)

  • Ýalan pygamberler höküm edilýär (9—32)

  • «Ýehowanyň habary agyr!» (33—40)

 • 24

  • Gowy we zaýa injirler (1—10)

 • 25

  • Ýehowanyň halklar bilen dawasy bar (1—38)

   • Halklar 70 ýyllap Wawilon patyşasyna gulluk ederler (11)

   • Hudaýyň gahar şerabyndan doly käsesi (15)

   • Betbagtçylyklar bir halkdan beýleki halka geçer (32)

   • Ýehowanyň öldüren adamlary (33)

 • 26

  • Ýermeýa haýbat atýarlar (1—15)

  • Ýermeýa halas bolýar (16—19)

   • Mikaýyň pygamberligi (18)

  • Uryýah pygamber (20—24)

 • 27

  • Wawilonyň boýuntyrygy (1—11)

  • Sadykýar Wawilona tabyn bolmaly (12—22)

 • 28

  • Ýermeýa we ýalan pygamber Hananýa (1—17)

 • 29

  • Ýermeýa Wawilona sürgün edilenlere hat ýollaýar (1—23)

   • Ysraýyl 70 ýyldan yzyna dolanar (10)

  • Şemaýa aýdylan habar (24—32)

 • 30

  • Ysraýyl sagalar, ýaralaryna melhem çalnar (1—24)

 • 31

  • Aman galanlar ýurduna dolanar (1—30)

   • Rahel ogullary üçin aglaýar (15)

  • Täze äht (31—40)

 • 32

  • Ýermeýa mellek satyn alýar (1—15)

  • Ýermeýanyň dogasy (16—25)

  • Ýehowanyň jogaby (26—44)

 • 33

  • Hoş habar (1—13)

  • Dogruçyl şaha we asuda durmuş (14—16)

  • Dawut we ruhanylar bilen baglaşylan äht (17—26)

   • Gündiz we gije bilen baglaşylan äht (20)

 • 34

  • Sadykýara çykarylan höküm (1—7)

  • Gullary azat etmän, ähti bozýarlar (8—22)

 • 35

  • Göreldeli rehaplar (1—19)

 • 36

  • Ýermeýa golýazmany ýazdyrýar (1—7)

  • Baruk golýazmany batly ses bilen okaýar (8—19)

  • Ýehoýakym golýazmany ýakýar (20—26)

  • Habar golýazma täzeden ýazylýar (27—32)

 • 37

  • Haldeýler wagtlaýynça yza çekilýär (1—10)

  • Ýermeýa tussag edilýär (11—16)

  •  Sadykýar Ýermeýany çagyrýar (17—21)

   • Ýermeýa çörek berýärler (21)

 • 38

  • Ýermeýany guýa taşlaýarlar (1—6)

  • Abdymälik Ýermeýany halas edýär (7—13)

  • Ýermeýa Sadykýara boýun eg diýip ýalbarýar (14—28)

 • 39

  • Iýerusalim ýykylýar (1—10)

   • Sadykýar gaçsa⁠-⁠da, tutulýar (4—7)

  • Ýermeýanyň aladasy edilýär (11—14)

  • Abdymälik halas bolar (15—18)

 • 40

  • Nawuzardan Ýermeýany azat edýär (1—6)

  • Gedalýa häkim bolýar (7—12)

  • Gedalýa garşy dildüwşük (13—16)

 • 41

  • Ysmaýyl Gedalýany öldürýär (1—10)

  • Ysmaýyl Ýohanandan gaçyp gidýär (11—18)

 • 42

  • Halk Ýermeýa doga et diýip ýalbarýar (1—6)

  • Ýehowa Müsüre gitmäň diýýär (7—22)

 • 43

  • Halk gulak asman Müsüre gidýär (1—7)

  • Ýehowa Müsürde Ýermeýa bilen gepleşýär (8—13)

 • 44

  • Müsürdäki ýehudylara betbagtçylygyň injegi aýdylýar (1—14)

  • Halk duýduryşa gulak asmaýar (15—30)

   • Asman melikesine sežde edýärler (17—19)

 • 45

  • Ýehowanyň Baruga aýdan sözleri (1—5)

 • 46

  • Müsüre garşy pygamberlik (1—26)

   • Nawuhodonosor Müsüri basyp alar (13, 26)

  • Ysraýyla wada berilýär (27, 28)

 • 47

  • Piliştlilere garşy pygamberlik (1—7)

 • 48

  • Mowaba garşy pygamberlik (1—47)

 • 49

  • Ammona garşy pygamberlik (1—6)

  • Edoma garşy pygamberlik (7—22)

  • Damasga garşy pygamberlik (23—27)

  • Kedara we Hasora garşy pygamberlik (28—33)

  • Elama garşy pygamberlik (34—39)

 • 50

  • Wawilona garşy pygamberlik (1—46)

   • Wawilondan gaçyň (8)

   • Ysraýyl yzyna dolanar (17—19)

   • Wawilonyň suwlary gurar (38)

   • Wawilonda hiç kim ýaşamaz (39, 40)

 • 51

  • Wawilona garşy pygamberlik (1—64)

   • Midiýalylar Wawilony basyp alýar (8—12)

   • Kitap Ýewfrata zyňylýar (59—64)

 • 52

  • Sadykýar Wawilona garşy gozgalaň turuzýar (1—3)

  • Nawuhodonosor Iýerusalimi gabaýar (4—11)

  • Şäher we ybadathana weýran edilýär (12—23)

  • Halk Wawilona sürgün edilýär (24—30)

  • Ýehoýakyn zyndandan boşadylýar (31—34)